Homepage

CZ0625020 - Trenckova rokle

Rozloha: 19.0127 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°16'1'' v.d., 49°24'30'' s.š.
Nadmořská výška: 371 - 517 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Údolí levostranného přítoku říčky Bobrůvky 0,9-1,3 km jz. kostela v obci Drahonín.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří granulity světlé, místy páskované (moldanubikum), které jsou překryty buď holocénními deluviofluviálními písčito-hlinitými sedimenty, nebo deluviálními hlinito-kamenitými sedimenty s balvany a bloky hornin z pleistocénu až holocénu. Geomorfologie: Území je součástí Křižanovské vrchoviny. Reliéf: Hluboce zaříznutá rokle krátkého bočního levostranného přítoku Loučky (Bobrůvky), četná skaliska (mrazové sruby) s balvaništi a drobnými suťovými poli. Celkové výškové rozpětí lokality je 380-460 m n. m. Pedologie: Na skalních výchozech jsou vyvinuty mělké litozemě, na sutích se nacházejí rankery, na mírnějších svazích pak kambizemě. Krajinná charakteristika: Romantická stinná skalnatá rokle, součást krajinářsky vysoce hodnotného hluboce zaříznutého údolí Loučky.  

Biota:

Na lokalitě se vyskytují společenstva biotopů suchých acidofilních doubrav (L7.1), suťových lesů (L4), boreokontinentálních borů (L8.1), štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin (S1.2), pohyblivých sutí silikátových hornin (S2B) a nepůvodních kulturních smrčin místy s příměsí jedle bělokoré (Abies alba) (X9A).
Z evropsky významných druhů se kromě šikouška zeleného (Buxbaumia viridis), jenž je předmětem ochrany EVL, na území rovněž vyskytuje dvouhrotec zelený (Dicranum viride).
Z významných druhů rostlin se zde dále vyskytuje např. udatna lesní (Aruncus vulgaris), lopuštík skloněný (Hackelia deflexa), violka skalní (Viola saxatilis), jmelí jedlové (Viscum abietis), kostřava sivá (Festuca pallens), jalovec obecný (Juniperus communis), hruštice jednostranná (Orthilia secunda), růže převislá (Rosa pendulina), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii) či kozlík výběžkatý bezolistý (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia).
Zoologický průzkum nebyl dosud proveden. Pozorována zde byla např. ropucha obecná (Bufo bufo), skokan (Rana sp.), datel černý (Dryocopus martius) či krkavec velký (Corvus corax). Území by však svým charakterem mohlo vyhovovat dalším významným druhům jako je např. mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) či výr velký (Bubo bubo).  

Kvalita a význam:

Regionálně velice významná lokalita šikouška zeleného (Buxbaumia viridis).  

Zranitelnost:

Na lokalitě se šíří netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), která místy vytváří hustý porost. Obě lokality výskytu šikouška Buxbaumia viridis jsou na místech doposud touto netýkavkou neosídlených. V případě bezprostředního ohrožení tohoto mechu by bylo nutné zajistit cílené odstraňování invazního druhu.
Ačkoliv na části vhodného substrátu došlo k výraznějšímu úbytku hmoty a část již osídlených substrátů v těsné blízkosti potoka zmizela (byla pravděpodobně odnesena při vyšším stavu vody) je zde velká pravděpodobnost opakování výskytu.  

Management:

Viz Obecné zásady.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 19.0127
Z toho prioritních naturových biotopů: 8.401.5983
Z toho neprioritních naturových biotopů: 9.901.8828
Z toho ostatních přírodních biotopů: 17.763.3782
Z toho X biotopů: 11.232.1365
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8150Středoevropské silikátové sutě 0.15370.80B/A/-Ne
S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin0.15370.80B/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.55032.89A/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.55032.89A/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.17886.20C/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny1.17886.20C/C/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.59838.40B/B/-Ne
L4 Suťové lesy1.59838.40B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.519913.25B/A
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.85644.50A/A
M1.4 Říční rákosiny0.00060.00B/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.00130.00B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2.136511.23
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
šikoušek zelenýP
Buxbaumia viridisBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Drahonín, Víckov  

Prameny:

Kubešová S.Buxbaumia viridis - Údolí Trenckova rokle. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2001
Kubešová S.Buxbaumia viridis - Údolí Trenckova rokle. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
Lysák F.Údolí Loučky (J0082). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
Czudek T.Geomorfologické členění ČSR. - Studia Geographica 23, Brno, 138 pp.1972
ČGÚGeologická mapa ČR. List 24 - 13 Bystřice nad Pernštejnem. - ČGÚ.1994
Kubešová S.Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.(lokality p.Macocha, Cikháj, Věžná, Trenckova rokle), dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy NATURA 2000. - Ms., 16 pp. (Depon.in: AOPK ČR, Praha).2003
Pohlová R.Dotazník k lokalitě druhu Buxbaumia viridis - Trenckova rokle.- Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2004
 

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0625020 Trenckova rokleAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0625020 Trenckova rokleAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0625020 Trenckova rokleAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0625020 Trenckova rokleAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0625020 Trenckova rokle

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.