Homepage

CZ0624119 - Soutok - Podluží

Rozloha: 9713.6818 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní rezervace - část, Národní přírodní památka - část, Přírodní rezervace - část, Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°59'41'' v.d., 48°43'23'' s.š.
Nadmořská výška: 146 - 166 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlý komplex lužních lesů a luk ležící v jižní části Dolnomoravského úvalu, mezi obcemi Břeclav, Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Mikulčice a řekami Morava a Dyje, které zde tvoří státní hranici.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou kvartérní písčitohlinité říční sedimenty místy s roztroušenými valouny. Občasné vyvýšeniny jsou pozůstatky starších říčních teras, případně byly vytvořeny navátými písky. Na místě bývalých mrtvých ramen se vyvíjí slatiny a slatinné zeminy.
Geomorfologie: Celek Dolnomoravský úval , jedná se o klasickou nivní geomorfologii s volnými meandry a rameny v různém stadiu zazemnění a vyvýšeniny hrúdů. Hrúdy představují pozůstatky starých říčních teras a písečných přesypů, vystupují až 3 m nad okolní terén.
Reliéf: Je tvořen plochou říční nivou s obvyklou nadmořskou výškou v rozpětí 151 až 154 m. Nejnižší bod je na soutoku Moravy a Dyje - 148 m n. m.
Pedologie: V půdním pokryvu jsou nejčastěji zastoupeny fluvizemě doplněné gleji a stagnogleji, na hrúdech převažuje kambizem arenická.
Krajinná charakteristika: Velmi cenný úsek řeky Moravy se zachovalými lužními pralesy a rozsáhlými nivními loukami. Občasné vyvýšeniny jsou pozůstatky starších říčních teras, případně byly vytvořeny navátými písky.  

Biota:

Nejrozsáhlejší komplex zachovalých lesů, luk a mokřadů v aluviu Moravy a Dyje s širokou škálou přírodních stanovišť a bohatou flórou a faunou. Dominantním biotopem jsou lesní porosty charakteru tvrdého luhu, v menší míře také měkký luh, jehož porosty byly negativně ovlivněny změnami vodního režimu. Na sušších nezaplavovaných vyvýšeninách (hrúdy) se pak nachází vegetace panonských dubohabřin spolu s fragmenty teplomilných doubrav a acidofilními suchými trávníky. Z významných a vzácnějších druhů se v těchto porostech vyskytují např. hojně jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolius), jilm vaz (Ulmus laevis), místy jabloň lesní (Malus sylvestris) nebo hrušeň planá (Pyrus pyraster). V porostech měkkých luhů se vyskytuje bledule letní (Leucojum aestivum). Na hrúdech je vyvinuta kvalitní vegetace acidofilních suchých trávníků s kosatcem různobarvým (Iris variegata).
Významným prvkem území jsou svým rozsahem unikátní luční porosty, převážně charakteru kontinentálních zaplavovaných luk, místy i střídavě vlhké bezkolencové louky. Území hostí množství dalších významných druhů - kosatec sibiřský (Iris sibirica), řeřišnice Matthioliho (Cardamine matthioli), česnek hranatý (Allium angulosum).
V litorálu většiny vodotečí se vyskytuje vegetace bahnitých říčních náplavů. Ojediněle se vyskytuje i vegetace jednoletých vlhkomilných bylin. Komplexem lesních a lučních porostů se prolíná řada vodních stanovišť. Nachází se zde jak vegetace stojatých vod tak i vegetace vodních toků s četnými ohroženými druhy rostlin. Na vodních stanovištích se nachází řada ohrožených druhů tekoucích i stojatých vod jako voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae), řezan pilolistý (Stratiotes aloides), bublinatka jižní (Utricularia australis), drobnička bezkořenná (Wolffia arrhiza) či šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia).
Žijí zde dva evropsky významné druhy vážek - klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) a klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes). Oba tyto druhy potřebují pro svůj vývoj koryto přirozeného charakteru s mělčinami s písčitým až štěrkovým sedimentem. Pro líhnutí a život imág těchto druhů jsou důležité přirozené nezpevněné břehy a štěrkopískové lavice.
Na lokalitě se vyskytuje také řada chráněných a ohrožených živočišných druhů, mimo jiné 17 druhů živočichů přílohy směrnice EEC o stanovištích.  

Kvalita a význam:

Území je v podmínkách ČR unikátní rozsahem a kvalitou porostů tvrdého luhu, přestože většina z nich byla ve druhé pol. 20. století nepříznivě postižena změnami hydrologických podmínek a zřízením obory. Značná část má charakter pralesovitých porostů, které tvoří nedělitelný komplex s dalšími typy biotopů.
Území je mimořádně významné také rozsahem a kvalitou lučních biotopů, především kontinentálních zaplavovaných luk, které hostí množství dalších významných druhů.
Na vodních stanovištích se nachází řada ohrožených druhů tekoucích i stojatých vod.
Z dalších významných biotopů se zde vyskytují měkké luhy, acidofilní suché trávníky a panonské dubohabřiny.
Celkově se v rámci EVL vyskytuje více než 200 rostlinných taxonů Červeného seznamu, z toho 50 zvláště chráněných.
Celé území má mimořádný význam také z pohledu zoologického - patří z velké části mezi navržené oblasti SPA a je zde vymezeno několik druhových lokalit s výskytem celkem 17 druhů živočichů přílohy směrnice EEC o stanovištích.
V rámci území jsou vyhlášena 4 MZCHÚ - NPR Cahnov - Soutok, NPR Ranšpurk, PR Skařiny, PR Stibůrkovská jezera.  

Zranitelnost:

Vzhledem k rozsahu a lokalizaci území zde působí celá řada ohrožujících či potenciálně ohrožujících faktorů. Mezi nejzásadnější patří změna vodního režimu po vodohospodářských úpravách na korytech Dyje i Moravy v druhé pol. 20. st. - absence pravidelných záplav na většině území, pokles hladiny podzemní vody, které má za následek vývoj vegetace směrem k sušším typům.
Do budoucna je nutné vyloučit regulace koryta řeky, těžbu písku, zpevňování břehů a stavbu protipovodňových hrází v celém rozsahu lokality i v navazujících úsecích. Dále je třeba vyloučit stavby jezů a dalších vodních děl proti proudu, které by mohly negativně ovlivnit populace klínatek, případně vést k jejich vymizení.
Dále pak zřízení obory na většině jižní části území spolu s lesním hospodařením - použitím holosečí na rozsáhlých plochách. Místy byly vysazeny nepůvodní dřeviny - hybridní topoly, borovice na hrúdech, do okrajových částí místy invadoval akát. V území se rozšířily neofyty, zejm. rodů Aster a Impatiens.
Mnohé ze starých ramen a tůní podléhají postupnému zazemňování, čemuž rovněž napomáhá snížená hladina podzemní vody, v některých případech neúměrná rybí obsádka nedovoluje rozvoj vodní vegetace a rozmnožování obojživelníků. Některé části, místy i velmi kvalitních podmáčených luk jsou zalesňovány. Na jiné se vlivem nedostatečného managementu šíří neofyty a ruderální druhy.
Potenciálním ohrožením je možnost transportu znečišťujících látek různého charakteru ze sídel a průmyslových provozů oběma řekami.
V území probíhá těžba ropy se všemi průvodními jevy - aktivní i staré vrty, příjezdové komunikace, manipulační plochy. Významným faktorem je ve střední části území vysoké dopravní zatížení v prostoru dálnice D2 a železniční trati Břeclav - Kúty.
Dopravní zatížení výrazně narostlo po roce 1989 i v ostatních částech území s rozvojem cykloturistiky, rybařením a myslivosti.  

Management:

Pravidelné kosení luk. Likvidace porostů nepůvodních dřevin, náhrada původními druhy. Likvidace invazních druhů - akátu a pajasanu. Snížení stavu zvěře. Zvýšení hladiny spodní vody. Zamezit tvorbě plošně rozsáhlých holosečí. Lokálně prohlubování tůní a likvidace ryb.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9713.6818
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.26219.7345
Z toho neprioritních naturových biotopů: 59.735802.1385
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.26220.4789
Z toho X biotopů: 20.642005.254
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 1.15930.01C/B/-Ne
T5.3 Kostřavové trávníky písčin1.15930.01C/B/-
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.24460.00C/A/CAno
M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí0.24460.00C/A/C
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 137.19771.41C/A/AAno
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae)6.05080.06B/A/A
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides)2.73110.02A/A/B
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.10090.00A/A/B
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty128.31491.32C/A/A
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.26050.00C/B/CAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.26050.00C/B/C
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 4.4950.04B/B/BAno
M6 Bahnité říční náplavy4.49500.04B/B/B
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.24560.00C/B/-Ne
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.24560.00C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 48.15720.49B/A/BAno
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých48.15720.49B/A/B
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)10.24540.10A/A/BAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky10.24540.10A/A/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.80640.00B/A/AAno
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace0.80640.00B/A/A
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 580.09655.97B/B/AAno
T1.7 Kontinentální zaplavované louky580.09655.97B/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 72.12050.74C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky72.12050.74C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 96.68410.99B/B/BAno
L2.4 Měkké luhy nížinných řek96.68410.99B/B/B
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 4947.355450.93B/B/BAno
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty2119.412021.81A/A/A
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty2827.943429.11C/B/B
91G0Panonské dubohabřiny 113.37711.16C/B/CAno
L3.4 Panonské dubohabřiny113.37711.16C/B/C
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 9.42770.09D/C/-Ne
L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku9.42770.09D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.41380.01C/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů3.04860.03B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.49960.03C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.28920.00C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod44.84510.46B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů10.82950.11A/A
M1.4 Říční rákosiny3.42330.03B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic114.56541.17B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu24.45670.25B/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)3.76520.03B/A
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris)1.09280.01A/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta9.24970.09B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území34.60100.35
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole101.11551.04
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole45.14630.46
X5 Intenzivně obhospodařované louky259.97592.67
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla25.71270.26
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla239.67882.46
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy14.38100.14
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami50.12860.51
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami220.55592.27
X10 Paseky s podrostem původního lesa47.31370.48
X11 Paseky s nitrofilní vegetací799.09448.22
X12 Nálety pionýrských dřevin20.65230.21
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla8.53490.08
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace138.36301.42
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bobr evropskýC
Castor fiberAACA
bolen dravýC
Aspius aspiusCBCA
čolek dunajskýR
Triturus dobrogicusAABA
drsek menšíC
Zingel streberABBA
drsek většíC
Zingel zingelABBA
hořavka duhováP
Rhodeus sericeus amarusCBCB
hrouzek VladykovůvC
Romanogobio vladykoviABCA
ježdík dunajskýP
Gymnocephalus baloniABBC
ježdík žlutýC
Gymnocephalus schraetserABBA
klínatka rohatáC
Ophiogomphus ceciliaAACA
kuňka ohniváC
Bombina bombinaBACA
lesák rumělkovýP
Cucujus cinnaberinusCACA
ohniváček černočárnýC
Lycaena disparCBCA
ostrucha křivočaráC
Pelecus cultratusABBA
páchník hnědýC
Osmoderma eremitaBACA
piskoř pruhovanýC
Misgurnus fossilisABCA
sekavecC
Cobitis taeniaABCA
svinutec tenkýR
Anisus vorticulusABCA
tesařík obrovskýP
Cerambyx cerdoCBCB
velevrub tupýR
Unio crassusABCB
vydra říčníC
Lutra lutraAACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Břeclav, Hodonín, Kostice, Lanžhot, Lužice u Hodonína, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Poštorná, Tvrdonice, Týnec na Moravě  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624119 Soutok-PodlužíAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624119 Soutok-PodlužíAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624119 Soutok-PodlužíAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624119 Soutok-PodlužíAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624119 Soutok-PodlužíAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624119 Soutok-PodlužíAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624119 Soutok-PodlužíAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624119 Soutok-PodlužíAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624119 Soutok-PodlužíAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624119 Soutok-Podluží

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.