Homepage

CZ0624115 - Kamenný vrch u Kurdějova

Rozloha: 104.6420 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°44'47'' v.d., 48°57'59'' s.š.
Nadmořská výška: 225 - 314 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se rozkládá 3 km SSV od Hustopečí, 1,5 km SZ od obce Kurdějov, na svazích Kamenného vrchu (343 m n. m.).  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří vápnité pískovce bohaté na slín a vápencové brekcie, které jsou na většině území překryté spraší.
Geomorfologie: Lokalita je součástí geomorfologické provincie Západních Karpat, soustavy Vnější Západní Karpaty, podsoustavy Středomoravské Karpaty, dále spadá do celku Ždánický les, podcelku Boleradická vrchovina, okrsku Divácká vrchovina. Jedná se o plochou vrchovinu s členitým reliéfem, široce zaoblenými rozvodnými hřbety a hlubokými údolími.
Reliéf: Reliéf je členitý s poměrně prudkými svahy nejrůznější orientace. Jedná se o soustavu pahorků a hřbetů se svahy různé, avšak převážně jižní až jihozápadní orientace s různou sklonitostí, rozčleněný poměrně mělkými údolnicemi.
Pedologie: Převažují černozemě.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlý komplex travnatých strání v okolí kóty 343,4 Kamenný vrch mezi městem Hustopeče a obcí Kurdějov. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 220 až 340 m.  

Biota:

Současné travinobylinné porosty jsou reprezentovány převážně širokolistými suchými trávníky (biotopy T3.4C/D, svazu Cirsio-Brachypodion pinnati), lokálně na exponovaných místech jsou patrné subpanonské stepní trávníky (T3.3A, svazu Festucion valesiacae). Oba typy tvoří časté přechody. Jako sukcesní fáze následná po travinobylinné vegetaci je zejména na okrajích a ve sníženinách také vegetace vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3). Lokálně lze také vylišit vegetaci nízkých xerofilních křovin (K4C) v podobě porostů růže galské (Rosa gallica), růže bedrníkolisté (Rosa spinosissima) nebo třešně křovité (Prunus fruticosa). Antropicky pozměněné a degradující typy vegetace jsou zastoupeny lokálně akátinami či porosty třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).
Rostlinná společenstva v území jeví často vysokou úroveň zachovalosti i reprezentativnosti a obsahují množství druhů z červeného seznamu anebo zvláště chráněných. Mezi nejvýznamnější patří tři evropsky významné druhy - koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), který se zde vyskytuje v několikatisícové populaci, střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a hadinec nachový (Echium russicum), který je i jedním z předmětů ochrany EVL.
Mimo tyto náleží mezi nejvýznamnější druhy např. na lokalitě velmi početný čilimník bílý (Chamaecytisus albus), hořec křížatý (Gentiana cruciata), bezobalka sivá (Trinia glauca), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), tořič včelonosný (Ophrys apifera), vstavač nachový (Orchis purpurea), velmi hojný vstavač vojenský (Orchis militaris), sinokvět měkký (Jurinea mollis), kosatec různobarvý (Iris variegata), len chlupatý (Linum hirsutum), len žlutý (Linum flavum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), kamejka lékařská (Lithospermum officinale), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), mimořádně početný hlaváček jarní (Adonis vernalis), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), záraza hořčíková (Orobanche picridis), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica). Na úpatí svahu v údolí potoka Štinkovky roste sporadicky kriticky ohrožený starček zlatý (Senecio doria). Centrum jeho výskytu se nachází již mimo obvod EVL.
Entomologický význam lokality je srovnatelný s významem botanickým. Díky značnému rozsahu území, zachovalosti rostlinných společenstev a členitosti terénu hostí lokalita množství vysoce vzácných druhů hmyzu. Ochranářsky jednoznačně nejvýznamnější je výskyt jedné z posledních populací v ČR kriticky ohroženého modráska ligrusového (Polyommatus damon), která je největší v ČR a zřejmě i ve střední Evropě. Z dalších ohrožených druhů zde byli potvrzeni modrásek hořcový Rebelův (Maculinea alcon rebeli), m. kozincový (Glaucopsyche alexis), m. jetelový (Polyommatus bellargus), m. hnědoskvrnný (P. daphnis), m. vičencový (P. thersites). Na lokalitě se také poměrně hojně vyskytují evropsky významné druhy ohniváček černočárný (Lycaena dispar) a přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). Lokalita je velmi významná pro fytofágní brouky. Ze vzácnějších je možno zmínit např. krasce Habroloma geranii a Cylindromorphus filum, tesaříka Dorcadion pedestre, mandelinky Cassida panzeri, Coptocephala chalybaea.
Dále se zde vyskytuje několik ohrožených druhů pavouků, jako je např. slíďák Alopecosa striatipes, snovačka Euryopis quinqueguttata, běžník Heriaeus melloteei, zápřednice Cheiracanthium punctorium a skálovky Micaria dives, M. formicaria.
Křovinatá stanoviště se starými ovocnými stromy jsou biotopem zejména drobných pěvců, ze kterých zde hnízdí např. pěnice vlašská (Sylvia nisoria), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), krutihlav obecný (Jynx torquilla). Ve sprašových odkryvech buduje hnízdní nory vlha pestrá (Merops apiaster).  

Kvalita a význam:

Na lokalitě se vyskytují reprezentativní porosty subpanonských stepních trávníků (T3.3A) a širokolistých suchých trávníků (T3.4D a T3.4C). Druhově bohatá společenstva suchých trávníků hostí řadu významných druhů. Velmi významná populace hadince nachového a koniklece velkokvětého. Jedná se o jednu z nejhodnotnějších lokalit xerotermní vegetace na jižní Moravě. Na území rezervace byla zaznamenána také řada ohrožených druhů hmyzu.  

Zranitelnost:

Stanovišti hrozí pomalé zarůstání keři a invaze akátu. Managementová opatření by tedy měla spočívat v pravidelném kosení a odstraňování křovin.  

Management:

Kosení, likvidace akátu a křovin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 104.6420
Z toho prioritních naturových biotopů: 48.2850.5214
Z toho neprioritních naturových biotopů: 9.7510.203
Z toho ostatních přírodních biotopů: 15.8816.6232
Z toho X biotopů: 25.1226.2904
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 10.2039.75C/C/CAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)10.20309.75C/C/C
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 9.64619.21B/B/BAno
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)9.64619.21B/B/B
6240Subpanonské stepní trávníky 30.746329.38B/B/BAno
T3.3A Subpanonské stepní trávníky30.746329.38B/B/B
91G0Panonské dubohabřiny 10.1299.67C/C/-Ne
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny2.84952.72C/B/-
L3.4 Panonské dubohabřiny7.27956.95C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny16.179815.46B/B
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.44340.42B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.15250.14
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole1.58891.51
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla4.68434.47
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami3.21953.07
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami16.476415.74
X12 Nálety pionýrských dřevin0.16880.16
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hadinec červený18
Echium maculatumBBBB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Hustopeče u Brna, Kurdějov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624115 Kamenný vrch u KurdějovaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624115 Kamenný vrch u KurdějovaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624115 Kamenný vrch u KurdějovaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624115 Kamenný vrch u KurdějovaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624115 Kamenný vrch u KurdějovaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624115 Kamenný vrch u KurdějovaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624115 Kamenný vrch u KurdějovaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624115 Kamenný vrch u KurdějovaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624115 Kamenný vrch u KurdějovaAutor: Ing. Vladana Procházková , 2006
Komentář: CZ0624115 Kamenný vrch u Kurdějova

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.