Homepage

CZ0624106 - Tvořihrázský les

Rozloha: 1468.2272 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální, panonská
Souřadnice středu: 16°6'48'' v.d., 48°54'9'' s.š.
Nadmořská výška: 231 - 361 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlý lesní celek ve Výrovické pahorkatině, SV od Znojma, mezi obcemi Tvořihráz, Plaveč, Únanov, Těšetice a Suchohrdly.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno kyselými silikátovými horninami, granodiority a křemennými diority, vyskytují se lokální překryvy sprašových hlín.
Geomorfologie: Území spadá do Výrovické pahorkatiny. Jedná se o soustavu plochých protáhlých hřbetů a plochých protáhlých sníženin prořezaných hlubokým údolím Jevišovky.
Reliéf: Terén je zvlněný, sklony svahů jsou většinou mírné, v okolí vodního toku Únanovka se vyskytují prudké svahy se skalními výchozy. Převažující expozice svahů je jižní, jihovýchodní, severní a severozápadní. Středem protéká říčka Únanovka, na které je vodní nádrž Těšetice.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří kambizemě (modální var. mesobazická, districká), v menší míře hnědozemě a luvizemě. V okolí vodního toku je v mapových podkladech uváděna luvizem. Půdy jsou zpravidla suché až vysýchavé, pouze v bázích svahů se vyskytují čerstvě vlhké typy.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlý lesní celek se společenstvy dubohabřin a teplomilných doubrav v jinak intenzivně obhospodařované krajině.  

Biota:

Lesní celek se společenstvy dubohabřin a teplomilných doubrav. Dominantním typem vegetace na lokalitě jsou hercynské dubohabřiny a acidofilní teplomilné doubravy. Na prudkých svazích údolí Únanovky se lokálně vyskytují suťové lesy. V okolí vodního toku jsou vyvinuty údolní jasanovo-olšové luhy. Jde o rozsáhlý lesní celek v kulturní krajině.
V podrostu se vyskytuje řada vzácných druhů: lilie zlatohlavá (Lilium martagon), brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum).
Z živočichů se zde vyskytují tři druhy přílohy směrnice - tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a roháč obecný (Lucanus cervus) a netopýr černý (Barbastella barbastellus).  

Kvalita a význam:

Významný lesní celek v okolní bezlesé, intenzívně využívané zemědělské krajině, se zachovalými porosty hercynských (L3.1) a panonských (L3.4) dubohabřin a suťových lesů (L4) a řadou vzácných druhů.  

Zranitelnost:

Lesní porosty lokality, jsou ovlivněné zejména lesním hospodářstvím. Porosty převažující mapovací jednotky L3.1 mají zpravidla změněnou prostorovou strukturu (keřové patro je potlačeno, chybí vertikální výplň porostů) a jsou obnovovány mimo výsadeb dubu zimního rovněž borovicí lesní. Negativní vliv na druhovou skladbu porostů má rovněž zmlazování akátu z původních akátových porostů, resp. změna druhové skladby lesního podrostu v důsledku kompetičních vlastností akátu. Potenciální nebezpečí invaze nežádoucích trávových druhů, zejm. třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), představují semenné sady, které jsou touto trávou zcela zarostlé. V okrajových částech lesních porostů souvisejících se zemědělskými pozemky je patrné negativní ovlivnění podrostu zemědělstvím, zejména invazí polních plevelů a ruderálních druhů, stejně jako nevytvoření přechodového ekotonu mezi lesem a polní krajinou z důvodu orby až k hranici lesa.  

Management:

Šetrné lesní hospodaření, preference probírkové nebo maloplošné těžby. Zachování původního druhového složení a přirozené věkové struktury lesních porostů, včetně ponechání dostatečného množství mrtvé dřevní hmoty na lokalitě.
Likvidace akátových porostů a postupné nahrazování porostů s nepůvodními dřevinami porosty s přirozeným složením stromového patra.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1468.2272
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.67156.7229
Z toho neprioritních naturových biotopů: 25.33372.0019
Z toho ostatních přírodních biotopů: 27.95410.4007
Z toho X biotopů: 35.79525.5463
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.80210.25C/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty3.80210.25C/A/-
4030Evropská suchá vřesoviště 0.44030.02B/A/-Ne
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.44030.02B/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.10910.34D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky5.10910.34D/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.10940.00C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.10940.00C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 360.611524.56B/B/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny360.611524.56B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3.57190.24B/A/-Ne
L4 Suťové lesy3.57190.24B/A/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.92950.13C/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy1.92950.13C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.40230.50B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty7.40230.50B/B/-
91G0Panonské dubohabřiny 134.32529.14B/B/BAno
L3.4 Panonské dubohabřiny134.32529.14B/B/B
91H0Panonské šípákové doubravy 1.20870.08B/A/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy1.20870.08B/A/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 10.21480.69B/A/-Ne
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa)10.21480.69B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.42360.09B/B
L1 Mokřadní olšiny0.33960.02A/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.98250.13C/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)12.17980.82B/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy379.930225.87B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.76980.05B/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.03440.00C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.66300.11D/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.00230.00C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu12.05550.82B/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.02000.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.78500.05
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole1.96670.13
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.55140.10
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.06600.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla8.67360.59
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami309.986921.11
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami69.81044.75
X10 Paseky s podrostem původního lesa90.28496.14
X11 Paseky s nitrofilní vegetací40.04442.72
X12 Nálety pionýrských dřevin0.83210.05
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.39100.09
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.15390.01
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černýP
Barbastella barbastellusBBCB
roháč obecnýC
Lucanus cervusCBCB
tesařík obrovskýC
Cerambyx cerdoCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Kuchařovice, Kyjovice, Plaveč, Suchohrdly u Znojma, Těšetice u Znojma, Tvořihráz, Únanov, Výrovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Ing. Sylva Holánová , 2005
Komentář: CZ0624106 Tvořihrázský lesAutor: Ing. Sylva Holánová , 2005
Komentář: CZ0624106 Tvořihrázský lesAutor: Ing. Sylva Holánová , 2005
Komentář: CZ0624106 Tvořihrázský lesAutor: Ing. Sylva Holánová , 2005
Komentář: CZ0624106 Tvořihrázský lesAutor: Ing. Sylva Holánová , 2005
Komentář: CZ0624106 Tvořihrázský lesAutor: Ing. Sylva Holánová , 2005
Komentář: CZ0624106 Tvořihrázský les

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.