Homepage

CZ0624103 - Mušovský luh

Rozloha: 557.4511 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°35'1'' v.d., 48°54'58'' s.š.
Nadmořská výška: 167 - 175 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Komplex lužního lesa podél dolního toku řeky Jihlavy mezi obcí Přibice a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny.  

Ekotop:

Geologie: Půdotvorným substrátem jsou štěrkovité a štěrkovitohlinité říční náplavy.
Geomorfologie: Lokalita patří do Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu tvořenou kvartérními usazeninami.
Reliéf: Terén je rovinatý, průměrná nadmořská výška činí cca 170 m n. m. V úseku Přibice - Ivaň se zachoval přirozený stav koryta Jihlavy.
Pedologie: V půdním pokryvu jsou zastoupeny fluvizemě (modální, glejová), doprovázené gleji a stagnogleji.
Krajinná charakteristika: Komplex lužního lesa se sítí kanálů a slepých ramen.  

Biota:

Dominantním společenstvem jsou tvrdé luhy nížinných řek (L2.3), maloplošně se vyskytují měkké luhy (L2.4) a fragmentárně v tůních slepých ramenech a kanálech i mokřadní vegetace rákosin a vodní vegetace i s některými cennějšími druhy, jako žebratka bahenní (Hottonia palustris). Předmětem ochrany je stanoviště 3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition. Z chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje bledule letní (Leucojum aestivum), ladoňka vídeňská (Scilla vindobonenesis), leknín bílý (Nymphaea alba). V jižní části přiléhající ke střední nádrži VD Nové Mlýny se nalézá v lokalitě Betlém zbytek porostů suchého trávníku na hrúdu (jedná se o místa v lužních lesích, které nejsou zaplavovány ani při větších záplavách) a mokřad s výskytem řady druhů obojživelníků. Z ohrožených druhů rostlin rostoucích na této lokalitě stojí za zmínku především pochybek prodloužený (Androsace elongata) či jetel žíhaný (Trifolium striatum). Na východ od této lokality se nachází PP Dolní Mušovský luh, jedná se o zachovalý porost lužního lesa s charakteristickou faunou a flórou, spolu s mrtvým ramenem řeky Jihlavy.

Výskyt řady naturových druhů, k nimž patří kuňka ohnivá (Bombina bombina), čolek velký (Triturus cristatus), roháč obecný (Lucanus cervus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), vydra říční (Lutra lutra), bobr evropský (Castor fiber) a hořavka duhová (Rhodeus amarus). Z EVL rovněž pochází nálezy hrouzka běloploutvého (Gobio albipinnatus). Na druhé straně, v rámci EVL byl také opakovaně zaznamenáván invazní druh ryby: střevlička východní (Pseudorasbora parva).
Z dalších chráněných a ohrožených druhů bezobratlých stojí za zmínku např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa), vodan Hydraena paganettii, z obojživelníků to pak jsou především skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan krátkonohý (Rana lessonae), kuňka obecná (Bombina bombina) a rosnička zelená (Hyla arborea). Na území je hnízdiště orla mořského (Haliaeetus albicilla), čápa černého (Ciconia nigra), holuba doupňáka (Columba oenas), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) či jestřába lesního (Accipiter gentilis).  

Kvalita a význam:

Kvalitnější porosty tvrdého luhu se nachází především v jižní části území - Mušovském luhu, kde se vyskytují i významnější druhy rostlin, jako bledule letní. Severní část - Ivaňský a Bedřichův les je silně poznamenána lesním hospodařením a chovem zvěře. Místy se vyskytují také měkké luhy , které jsou však ze všech společenstev nejvíce postižené poklesem hladiny podzemní vody. Významný je i výskyt společenstev vodních makrofyt přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. Území má také zoologický význam. Vyskytují se zde minimálně dva druhy významné z hlediska Natury 2000 - roháč velký a vydra říční. Lokalita představuje jeden z posledních dochovalých zbytků lužního lesa po vybudování střední novomlýnské nádrže.  

Zranitelnost:

Lesní porosty jsou zásadně ovlivňovány lesním hospodařením - chov zvěře (bažant, srnčí), výsadby nepůvodních druhů, např. kanadské topoly (Populus x canadensis), ořešák královský (Juglans nigra). Dlouhodobě negativně působí snížená hladina podzemní vody a absence pravidelných záplav v důsledku vodohospodářských úprav na řece Jihlavě. Díky vysušování dochází k vývoji společenstev směrem k suchým typům. Změnou jsou nejvíce postiženy fragmenty měkkých luhů a mokřadní vegetace. Podél řečiště se šíří neofyty, např. netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) .  

Management:

Obnovit původní druhové složení lesů a přirozenou věkovou strukturu s ponecháním dostatečného množství mrtvé dřevní hmoty. Zamezit šíření invazních dřevin a bylin. Zvýšit hladinu spodní vody. Snížit stav zvěře.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 557.4511
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.5013.9401
Z toho neprioritních naturových biotopů: 63.59354.4944
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.6236.919
Z toho X biotopů: 26.15145.8022
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.55740.27B/B/AAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.55740.27B/B/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13.94012.50C/B/CAno
L2.4 Měkké luhy nížinných řek13.94012.50C/B/C
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 352.93763.31B/B/AAno
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty61.154710.97B/B/C
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty291.782352.34B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů6.77171.21B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.12150.02C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod3.22710.57B/B
M1.4 Říční rákosiny2.91530.52B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic5.08620.91D/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu2.45870.44B/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta16.33852.93B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.34990.06
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole2.04870.36
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole8.54261.53
X5 Intenzivně obhospodařované louky8.37451.50
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla8.30461.48
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy1.71840.30
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2.70080.48
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami69.090012.39
X10 Paseky s podrostem původního lesa10.44111.87
X11 Paseky s nitrofilní vegetací30.45895.46
X12 Nálety pionýrských dřevin0.66210.11
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla2.61250.46
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.49810.08
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hrouzek VladykovůvP
Romanogobio vladykoviBBBB
lesák rumělkovýP
Cucujus cinnaberinusCBCB
roháč obecnýC
Lucanus cervusCBCB
vydra říčníC
Lutra lutraBACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Ivaň, Mušov, Nová Ves u Pohořelic, Pasohlávky, Pohořelice nad Jihlavou, Přibice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624103 Mušovský luhAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624103 Mušovský luhAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0624103 Mušovský luhAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0624103 Mušovský luh

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.