Homepage

CZ0624100 - Milovický les

Rozloha: 2443.2085 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°41'39'' v.d., 48°49'26'' s.š.
Nadmořská výška: 158 - 357 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlý lesní komplex v jižní části Dolnomoravského úvalu, západně od Mikulova, mezi obcemi Klentnice, Mikulov, Milovice a Bulhary.  

Ekotop:

Geologie: Podklad Milovického lesa tvoří třetihorní slídnaté vápnité pískovce a flyše. Většina třetihorních sedimentů je překryta spraší.
Geomorfologie: Území spadá do Milovické pahorkatiny. Jedná se o členitou pahorkatinu s kernými rysy a zbytky zarovnaných povrchů.
Reliéf: Reliéf Milovického lesa tvoří členitá pahorkatina s plochými hřbety a hluboce zaříznutými údolími a úpady.
Pedologie: Jsou zde vyvinuty zejména hnědozemě na spraších a svahovinách z flyšových hornin.
Krajinná charakteristika: Celé území je dominantním prvkem v krajině.  

Biota:

Rozsáhlý lesní komplex teplomilných doubrav a dubohabřin který navazuje na komplex lužních lesů, vodních a mokřadních společenstev v nivě Dyje. Převládajícím vegetačním typem v Milovickém lese jsou panonské teplomilné doubravy na spraši, které v údolích a v dolní částech svahů severní expozice nahrazují panonské dubohabřiny, na příkrých jižně exponovaných svazích pak perialpidské bazifilní teplomilné doubravy. Na západně orientovaných svazích jižně od Milovic jsou vyvinuty převážné subpanonské úzkolisté suché trávníky, méně často širokolisté suché trávníky, které místy přecházejí v teplomilné bylinné lemy. Maloplošně jsou vyvinuty vysoké mezofilní a xerofilní křoviny, velmi vzácně i mezofilní ovsíkové louky. V území se vyskytuje řada naturových druhů živočichů - netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), hnědásek osikový (Euphydryas maturna), roháč obecný (Lucanus cervus) a bourovec trnkový (Eriogaster catax).  

Kvalita a význam:

V Milovickém lese se nacházejí pravděpodobně nejrozsáhlejší porosty panonských teplomilných doubrav na spraši v České republice, které doplňují panonské dubohabřiny, perialpidské bazifilní teplomilné doubravy širokolisté suché trávníky a subpanonské úzkolisté suché trávníky. Rostou zde četné vzácné a chráněné druhy, mj. záraza ožanková (Orobanche teucrii) (jediné naleziště v ČR), zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), kosatec trávovitý (Iris graminea), kosatec nízký (I. pumila), kosatec různobarvý (I. variegata), hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum), vstavač nachový (Orchis purpurea), v. vojenský (O. militaris), mochna chlumní (Potentilla collina), sesel pestrý (Seseli pallasii), kavyl Ivanův (Stipa pennata) a k. sličný (S. pulcherrima). Lokalita má republikový až evropský význam.
V území se vyskytuje řada naturových druhů živočichů - netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), hnědásek osikový (Euphydryas maturna), roháč obecný (Lucanus cervus) a bourovec trnkový (Eriogaster catax).
V území bylo vyhlášeno MZCHÚ - PR Milovická stráň.  

Zranitelnost:

Lesní porosty Milovického lesa jsou zčásti značně poškozeny oborním chovem zvěře, která znemožňuje přirozenou obnovu dřevin; myslivecká pole spojená s chovem zvěře jsou zdrojem ruderalizace. Některá místa jsou ohrožena šířením invazních dřevin. Lesní porosty byly až donedávna obhospodařovány jako les nízký, díky čemuž zůstala zachována jejich relativně přirozená druhová skladba. V letech 1965-1966 byla v lesním celku založena obora, brzy rozdělená na dvě menší. V menší oboře Klentnice (538 ha) jsou chováni daňci a mufloni, ve větší oboře Bulhary (1270 ha) jeleni a daňci. Oborní chov zvěře působí trvalé poškozování lesních porostů. Značné škody na zachovalosti lesů přivodilo vysazování trnovníku akátu a pajasanu žláznatého; nebezpečí jejich invaze stále trvá. Při umělé obnově lesních porostů lesní závod často nedodržel druhovou pravost vysazovaných kultur. Autochtonní populace dubu zimního byly v minulosti většinou nahrazeny dubem letním. V některých kulturách a mlazinách byl namísto jasanu ztepilého vysázen jasan úzkolistý, jinde byl vysazován ořešák černý a jasan pensylvánský. Na polích pro zvěř se masově vyskytují různé invazní druhy, např. laskavec žmindovitý a merlík trpasličí. V oborách byly postaveny nejrůznější sklady, krmelce, krechty a lovecké chaty. Zbytky teplomilných trávníků jsou povětšinou ponechány bez odpovídajícího managementu.  

Management:

Likvidace nepůvodních dřevin a náhrada původními. Zrušit oboru nebo snížit stav zvěře. Omezit mysliveckou aktivitu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2443.2085
Z toho prioritních naturových biotopů: 68.691678.4545
Z toho neprioritních naturových biotopů: 1.1828.8592
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.3934.1916
Z toho X biotopů: 20.18493.0643
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.60180.14A/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty3.60180.14A/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 19.58290.80B/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)19.58290.80B/B/B
6240Subpanonské stepní trávníky 5.59090.22A/A/BAno
T3.3A Subpanonské stepní trávníky5.59090.22A/A/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.67450.23C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky5.67450.23C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.92420.11C/B/-Ne
L4 Suťové lesy2.92420.11C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9.14410.37C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty3.04810.12C/A/-
L2.4 Měkké luhy nížinných řek6.09600.24C/B/-
91G0Panonské dubohabřiny 851.547834.85B/B/BAno
L3.4 Panonské dubohabřiny851.547834.85B/B/B
91H0Panonské šípákové doubravy 51.52932.10B/B/BAno
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy51.52932.10B/B/B
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 757.718231.01B/B/BAno
L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši757.718231.01B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.49560.02B/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny23.58640.96B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.28400.05D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod5.22090.21A/B
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty0.19650.00B/A
T4.1 Suché bylinné lemy0.63760.02B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu1.43450.05B/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)1.33610.05A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území5.27490.21
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole60.75462.48
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole10.92380.44
X5 Intenzivně obhospodařované louky85.87523.51
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.52710.02
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla105.36624.31
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy1.81840.07
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami15.07860.61
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami87.83943.59
X10 Paseky s podrostem původního lesa11.30450.46
X11 Paseky s nitrofilní vegetací62.40922.55
X12 Nálety pionýrských dřevin15.82450.64
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla29.69451.21
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.37340.01
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bourovec trnkovýP
Eriogaster cataxCBCC
netopýr černýP
Barbastella barbastellusAACA
netopýr velkouchýP
Myotis bechsteiniiAACA
přástevník kostivalovýC
Callimorpha quadripunctariaCACB
roháč obecnýC
Lucanus cervusBACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Bulhary, Klentnice, Mikulov na Moravě, Milovice u Mikulova, Pavlov u Dolních Věstonic, Sedlec u Mikulova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.