Homepage

CZ0624099 - Niva Dyje

Rozloha: 3249.0428 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka - část, Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°48'7'' v.d., 48°48'24'' s.š.
Nadmořská výška: 154 - 177 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlý komplex lužních lesů a luk, který se nachází v jižní části Dolnomoravského úvalu, v nivě Dyje mezi obcemi Břeclav, Podivín, Nové Mlýny, Bulhary a Lednice.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou kvartérní písčitohlinité říční sedimenty místy s roztroušenými valouny.
Geomorfologie: Z geomorfologického hlediska lokalita spadá do celku Dolnomoravský úval, podcelku Dyjsko-moravská niva. Jedná se o akumulační rovinu podél řek Moravy a Dyje, tvořenou čtvrtohorními usazeninami. Charakteristický je výskyt četných meandrů a mrtvých ramen. Uprostřed vystupují nízké terasy převáté v přesypy (tzv. hrúdy).
Reliéf: Reliéf je tvořen plochou říční nivou s obvyklou nadmořskou výškou v rozpětí 151 až 154 m.
Pedologie: V půdním pokryvu jsou zastoupeny fluvizemě, černice a gleje.
Krajinná charakteristika: Velmi cenný úsek řeky Dyje s přirozeným charakterem toku a zachovalými lužními společenstvy.  

Biota:

V nivě Dyje dominují tvrdé luhy nížinných řek, které jsou na odlesněných místech nahrazeny kontinentálními zaplavovanými loukami svazu Cnidion venosi. Na sušších místech se vyskytují panonské dubohabřiny, na nelesních stanovištích pak mezofilní ovsíkové louky a místy fragmenty acidofilních suchých trávníků.
Z mokřadní vegetace jsou hojně zastoupeny mokřadní olšiny, vegetace rákosin eutrofních stojatých vod, vegetace vysokých ostřic a vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. Po vyschnutí periodických tůní se na jejich dně objevuje eutrofní vegetace bahnitých substrátů.
Populace hořavky (Rhodeus sericeus) je zde vázána na výskyt škeble a velevruba.  

Kvalita a význam:

Nejcennějším územím v nivě Dyje je Křivé jezero. Jeho význam spočívá v přítomnosti dobře zachovalých fragmentů tvrdého luhu a kontinentálních zaplavovaných luk, které byly v minulosti v nivě řeky Dyje mnohem hojnější. Pozoruhodný je také výskyt zvláště chráněných a vzácných druhů cévnatých rostlin, mj. lakušník Baudotův (Batrachium baudotii), růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum), kokotice chmelová (Cuscuta lupuliformis), pryšec bahenní (Euphorbia palustris), kosatec sibiřský (Iris sibirica), hrachor bahenní (Lathyrus palustris), bledule letní (Leucojum aestivum) (nejsilnější populace v ČR), šišák hrálovitý (Scutellaria hastifolia), starček poříční (Senecio sarracenicus) a violka slatinná (Viola stagnina). Na lokalitě žijí korýši listonoh jarní (Lepidurus apus), žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) a Ostracoda sp., střevlík mřížkovaný (Carabus clathratus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a mravenec Liometopum microcephalum. V tůních se rozmnožuje rosnička zelená (Hyla arborea), skokan ostronosý (Rana arvalis), s. krátkonohý (R. lessonae), s. skřehotavý (R. ridibunda) a čolek velký (Triturus cristatus). Z ptáků zde hnízdí orel mořský
(Haliaeetus albicilla), luňák červený (Milvus milvus) a l. hnědý (M. migrans), hojná je cvrčilka říční (Locustella fluviatilis). V posledních letech se v okolí Křivého jezera usídlil bobr evropský (Castor fiber). Byť je kvalita některých biotopů v navazující části nivy vesměs nižší nežli na Křivém jezeře, jde o území svým rozsahem i významem mimořádné. Do jeho části zasahuje také SPA Lednické rybníky (volavčí kolonie na Zámeckém rybníce).
Lokalita má regionální význam.
V území vyhlášeno několik MZCHÚ: NPR Lednické rybníky, NPR Křivé jezero, NPP Pastvisko u Lednice, PP Jezírko Kutnar, PP Květné jezero.  

Zranitelnost:

Území nivy Dyje bylo v minulosti postiženo změnami vodního režimu, tj. poklesem hladiny podzemní vody a eliminací záplav po výstavbě novomlýnských nádrží a regulaci Dyje. V současné době představuje největší nebezpečí šíření invazních bylin a dřevin, zejména hvězdnice kopinaté, slunečnice topinamburu, javoru jasanolistého a jasanu pensylvánského, který byl v minulosti vysázen i do lesních porostů. Dále také hospodaření na zemědělských pozemcích v nivě, rozorávání luk. Část území je součástí Lednicko - valtického areálu, tudíž je zvláště v letní sezóně zatěžována turistickým ruchem. Neopomenutelným vlivem je také zřízení nové daňčí obory severně od Lednice, která zahrnuje také PP Květné jezero.  

Management:

Zvýšit hladinu spodní vody a obnovit pravidelné záplavy. Zamezit šíření nepůvodních druhů rostlin. Travinné ekosystémy vyžadují pravidelné kosení.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3249.0428
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.63150.4929
Z toho neprioritních naturových biotopů: 49.631612.6754
Z toho ostatních přírodních biotopů: 9.57310.9575
Z toho X biotopů: 25.42825.9402
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.25440.16C/B/CAno
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae)1.34810.04C/B/C
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides)0.31490.00C/B/C
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty3.59140.11C/B/C
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.57080.01B/B/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.57080.01B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 5.48150.16C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.03000.00C/B/-
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých5.45150.16C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.16320.03B/B/-Ne
M7 Bylinné lemy nížinných řek0.07370.00D/C/-
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace1.08950.03B/B/-
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 222.68676.85C/B/BAno
T1.7 Kontinentální zaplavované louky222.68676.85C/B/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 196.74546.05D/B/BAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky196.74546.05D/B/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 49.63981.52C/B/BAno
L2.4 Měkké luhy nížinných řek49.63981.52C/B/B
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 1180.773436.34C/B/BAno
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty30.43950.93B/A/C
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty1150.333935.40C/B/B
91G0Panonské dubohabřiny 100.78313.10C/B/-Ne
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny0.29080.00D/B/-
L3.4 Panonské dubohabřiny100.49233.09C/B/-
91H0Panonské šípákové doubravy 0.070.00C/A/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy0.07000.00C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.03370.03D/C
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.43860.07C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.70930.02B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod38.85021.19C/B
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty3.50850.10C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.40260.01C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic47.54451.46C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu206.77476.36B/B
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris)0.03930.00D/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.01470.00C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta9.64140.29B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území12.15880.37
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole173.99465.35
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole102.85123.16
X5 Intenzivně obhospodařované louky106.73353.28
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.02710.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla133.24554.10
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy10.49580.32
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.31860.04
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami89.47222.75
X10 Paseky s podrostem původního lesa30.67510.94
X11 Paseky s nitrofilní vegetací92.87962.85
X12 Nálety pionýrských dřevin3.69970.11
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla61.54921.89
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace6.83930.21
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bobr evropskýC
Castor fiberCBCB
hořavka duhováP
Rhodeus sericeus amarusCBAB
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCBCB
lesák rumělkovýP
Cucujus cinnaberinusCBCB
ohniváček černočárnýP
Lycaena disparCBCB
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCB
piskoř pruhovanýP
Misgurnus fossilisCBCB
roháč obecnýP
Lucanus cervusCBCB
svinutec tenkýP
Anisus vorticulusCBAB
tesařík obrovskýP
Cerambyx cerdoCBCB
vrápenec malýP
Rhinolophus hipposiderosCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Břeclav, Bulhary, Charvátská Nová Ves, Ladná, Lednice na Moravě, Milovice u Mikulova, Nejdek u Lednice, Nové Mlýny, Podivín, Poštorná, Přítluky, Rakvice, Zaječí  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.