Homepage

CZ0624096 - Podyjí

Rozloha: 6273.1347 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální, panonská
Souřadnice středu: 15°53'46'' v.d., 48°51'6'' s.š.
Nadmořská výška: 219 - 512 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlé území podél středního toku Dyje ohraničené obcemi Hnanice, Popice, Znojmo, Podmolí, Horní Břečkov, Onšov, Vranov nad Dyjí a státní hranicí s Rakouskem.  

Ekotop:

Geologie: Podyjí je z regionálně geologického hlediska situováno na jihovýchodních svazích Českého masívu, na něž ve východní části transgreduje neogen karpatské čelní hlubiny. Geologický podklad je v severní části tvořen bítešskou ortorulou, ve střední části dvouslídným svorem, krystalickými vápenci a muskovitickými kvarcity. Jižní část je tvořena biotitickou žulou a zbřidličnatělou biotitickou žulou. Mimo kaňon Dyje se ostrůvkovitě vyskytují spraše a sprašové hlíny.
Geomorfologie: Území spadá do Šatovské pahorkatiny. Jedná se o pahorkatinu prořezanou hlubokými zaklesnutými meandry řeky Dyje.
Reliéf: Podyjí má charakter členité pahorkatiny vráso-zlomových struktur a hlubinných vyvřelin České vysočiny s kernou a hrásťovou stavbou a s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů. Reliéf svojí výškovou členitostí odpovídá plochým až členitým vrchovinám.
Pedologie: V půdním pokryvu převládají kambizemě (modální var. mesobazická, districká) a hnědozemě, na vápencích pak rendziny a rankery. Na dně údolí vznikají fluvizemě.
Řeka Dyje zde protéká na zlomu výběžků Českého masivu většinou hlubokým kaňonovitým údolím, substrát je kamenito-štěrkový.
Krajinná charakteristika: Podnebí se řadí do teplé oblasti T2, s roční průměrnou teplotou 8,8°C. Zimy jsou suché a relativně chladné, v údolí řeky Dyje se projevují výrazné teplotní inverze.
Území je tvořeno především lesními celky v kombinaci s lučními porosty a skalními hranami s vřesovišti.  

Biota:

Velká část lesních porostů má polopřirozený charakter. Jedná se o teplomilné doubravy (L6.5A, L6.5B), dubohabřiny (L3.1) až podhorské bučiny (L5.4). V méně příznivých expozicích se objevují acidofilní doubravy (L7.1) a na svazích k Dyji suťové lesy (L4).
Z nelesních společenstev je zde zastoupena mozaika vřesovištních asociací Carici humilis-Callunetum a Agrostio vinealis-Genistetum pilosae, plošky Gageo bohemicae-Veronicetum dillenii, zapojené vřesoviště as. Carici humilis-Callunetum, v okolí skalek Agrostio vinealis-Genistetum pilosae, na hlubší půdě místy přechází v Potentillo arenariae-Agrostietum vinealis, na větších plochách i Gageo bohemicae-Veronicetum dillenii, výskyt Cotoneaster integerrimus a 2 ex. jalovce obecného (Juniperus communis), a dále keřů asociace Prunetum fruticosae, Aster linosyris. Luční porosty jsou zastoupeny především mezofilními ovsíkovými loukami a acidofilními suchými trávníky bez vstavačovitých.
Lokalita s výskytem střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) byla v tomto prostoru objevena v poměrně nedávné době, v roce 1989. Druh zde roste v porostu asociace Galio-Carpinetum s dominantním dubem zimním(Quercus petraea), habrem obecným (Carpinus betulus), vtroušenou lípou srdčitou (Tilia cordata), javorem babykou (Acer campestre) a ojediněle i břízou bělokorou (Betula pendula). Bylinný podrost reprezentují druhy světlých a teplých hájů, ke kterým patří například hrachor černý (Lathyrus niger), řimbaba okoličnatá (Pyrethrum corymbosum), violka srstnatá (Viola hirta), prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), prvosenka jarní (Primula veris), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium). Výrazné mozaiky v podrostu lesa tvoří mařinka vonná (Asperula odorata), konvalinka vonná (Convallaria majalis), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kopytník evropský (Asarum europaeum) a jaterník podléška (Hepatica nobilis).
Početnost i druhové složení ryb v Dyji jsou víceméně určovány umělým zarybňováním a sportovním rybolovem. Vysazován je především pstruh obecný (Salmo trutta), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven americký (Salvelinus fontinalis) a lipan podhorní (Thymallus thymallus). V některých úsecích se dosud rozmnožují i druhy parmového pásma, např. parma obecná (Barbus barbus) a ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus). V přirozeném toku řeky je všude hojná vranka obecná (Cottus gobio), jelec proudník (Leuciscus leuciscus ), místně pak i jelec tloušť (Leuciscus cephalus). Zoologicky významnější jsou nálezy hrouzka obecného (Gobio gobio), sekavce písečného (Cobitis taenia), ježdíka obecného (Gymnocephalus cernua) a mřenky mramorované (Barbatula barbatula)
V okolí řeky Dyje hnízdí rybožravý čáp černý (Ciconia nigra), díky přirozenému charakteru toku se na několika místech vyskytuje skorec vodní (Cinclus cinclus).
Půda hradu Bítov je sídlem letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis).
Půda zámku Vranov nad Dyjí je sídlem letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).
Bunkr ŘOP na Šobesu a jeskyně na Králově Stolci představují rovněž sídlo letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) - kolonie střídavě využívá tyto dva úkryty a navíc ještě půdu hájovny Fládnice (viz panonská oblast).
Lesní porosty v okolí Ledových slují představují biotop netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) a netopýra černého (Barbastella barbastellus).
Lesostepní svahy hostí významnou entomofaunu. Z prioritních druhů soustavy NATURA se zde vyskytuje roháč obecný (Lucanus cervus), kovařík Limoniscus violaceus, tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria).
V roce 2007 byl na lokalitě Ledové sluje u Vranova nad Dyjí po 89 letech úspěšné ověřen výskyt evropsky významného mechu z přílohy II Směrnice o stanovištích šikouška zeleného (Buxbaumia viridis).  

Kvalita a význam:

Poměrně rozsáhlé území zahrnující hluboký kaňon meandrující řeky Dyje a okolní plošinu, území ležící na přechodu dvou velkých fytogeografických oblastí - hercynské a panonské. Oblast je výjimečná svou biologickou rozmanitostí z hlediska zastoupení typů biotopů, tak i počtem vyskytujících se rostlinných a živočišných druhů. Mezi nejvýznamnější biotopy patří plošně rozsáhlé porosty hercynských dubohabřin (L3.1), reprezentativní porosty suťových lesů (L4) a acidofilních teplomilných doubrav s kručinkou chlupatou (L6.5A). Z nelesní vegetace jsou cenná společenstva vodních makrofyt (V4A), štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2), suchá vřesoviště nížin a pahorkatin (T8.1A, T8.1B), skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1), nízké xerofilní křoviny s výskytem skalníků (K4A) a acidofilní vegetace efemér a sukulentů (T1.6B).
Na lokalitě se vyskytuje také celá řada prioritních druhů soustavy Natura 2000. Z rostlin je to střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), který se zde vyskytuje v počtu 271 jedinců včetně 9 polykormonů a také početná a vitální populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).
V území se nachází jedna lokalita s regionálně významnou letní kolonií netopýra velkého (Myotis myotis) a tři lokality, představující sídla dvou regionálně významných letních kolonií vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). Lesní porosty v okolí Ledových slují představují významný biotop netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) a netopýra černého (Barbastella barbastellus).
Velmi významný komplex lokalit termofilních druhů hmyzu. Z prioritních druhů soustavy NATURA se zde vyskytuje roháč obecný (Lucanus cervus), kovařík Limoniscus violaceus, tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a přástevník kostivalový (Callimorpha quadrifolia).
Z ryb a obojživelníků se zde vyskytuje vranka obecná (Cottus gobius) a čolek velký (Triturus cristatus).
Údolí řeky Dyje bylo v minulosti jen málo ovlivněné činností člověka, což přispělo k uchování jeho výjimečných přírodních kvalit. Z těchto důvodů byla navrhovaná lokalita v roce 1991 vyhlášena Národním parkem Podyjí (podle IUCN zařazena do kategorie II. chráněných území). Národnímu parku byl udělen Evropský diplom.
Velice významná lokalita mechu z přílohy II Směrnice o stanovištích Buxbaumia viridis (šikoušek zelený).  

Zranitelnost:

Lesní porosty jsou ovlivněny především nevhodným hospodařením v minulosti (holoseče, výsadba monokultur a výsadba nevhodných dřevin). Omezení pastvy a kosení travních porostů by mohlo vést k jejich degradaci. Blízkost lesní silnice u lokality střevíčníku pantoflíčku, kterou ročně na kole projede a pěšky projde tisíce návštěvníků může tento atraktivní druh ohrozit jednak sešlapáním nebo v horším případě i odběrem do soukromých herbářových sbírek a na skalky do zahrádek.
Samotný tok Dyje je ohrožen především splachy z polí, znečištěním odpadními vodami. Značným vlivem působícím celkově negativně na říční ekosystém je existence dvou přehradních nádrží - Vranova nad Dyjí proti proudu a Znojma po proudu toku Dyje.  

Management:

Nahradit výsadby nepůvodních dřevin původními. Zamezit šíření invazních druhů. Snížit stav spárkaté zvěre. V případě travinných ekosystémů pravidelné kosení nebo pastva a odstraňování křovin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6273.1347
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.60289.0658
Z toho neprioritních naturových biotopů: 46.312905.4748
Z toho ostatních přírodních biotopů: 21.831370.0482
Z toho X biotopů: 24.631545.153
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.09120.00C/B/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků0.09120.00C/B/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.06380.03B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty2.06380.03B/B/-
3160Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.20450.00C/B/-Ne
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní0.20450.00C/B/-
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 55.55320.88A/B/BAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt55.55320.88A/B/B
4030Evropská suchá vřesoviště 29.2150.46A/B/AAno
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)29.02210.46A/B/A
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin0.19290.00B/B/C
40A0Kontinentální opadavé křoviny 4.09870.06A/A/AAno
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)4.09870.06A/A/A
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 6.62460.10A/A/AAno
T8.1A Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis)6.62460.10A/A/A
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.30970.00A/A/-Ne
T6.2A Bazifilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)0.07750.00B/A/-
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.23220.00A/A/-
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 8.03230.12A/A/BAno
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)7.74550.12A/A/B
T3.2 Pěchavové trávníky0.28680.00A/A/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 73.48591.17B/B/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých9.38460.14B/B/-
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých64.10131.02B/B/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 2.11180.03A/B/-Ne
T3.5A Acidofilní suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých2.11180.03A/B/-
6240Subpanonské stepní trávníky 4.99890.07A/A/-Ne
T3.3A Subpanonské stepní trávníky4.99890.07A/A/-
6250Panonské sprašové stepní trávníky 0.15040.00A/A/-Ne
T3.3B Panonské sprašové stepní trávníky0.15040.00A/A/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)13.2340.21C/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky13.23400.21C/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.42670.02B/A/-Ne
M7 Bylinné lemy nížinných řek0.13910.00C/C/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.28760.02B/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 121.36641.93B/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky121.36641.93B/B/C
8150Středoevropské silikátové sutě 1.7550.02B/A/BAno
S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin1.75500.02B/A/B
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 1.1490.01B/A/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin1.14900.01B/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 37.20580.59B/A/BAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin37.20580.59B/A/B
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)3.7330.05A/A/BAno
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého3.73300.05A/A/B
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.250.00A/A/AAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.25000.00A/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 12.07560.19B/A/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny12.07560.19B/A/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 153.36632.44C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny153.36632.44C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2384.642538.01B/B/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny2384.642538.01B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 135.66812.16B/A/AAno
L4 Suťové lesy135.66812.16B/A/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 75.32271.20B/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty75.32271.20B/A/-
91H0Panonské šípákové doubravy 15.57920.24B/A/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy15.57920.24B/A/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 50.82630.81B/A/AAno
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy0.83040.01A/A/-
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa)49.99590.79B/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny3.31750.05B/A
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů3.08890.04B/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny57.65550.91B/A
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.93220.01A/A
L1 Mokřadní olšiny2.12800.03B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy32.15900.51B/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)268.49444.28B/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy949.133715.13B/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků7.30090.11A/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.22740.01A/A
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.01490.00B/A
M1.4 Říční rákosiny11.62750.18A/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.31080.00B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.05880.01B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.00274.30B/A
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.07840.00B/A
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)1.12550.01C/A
T1.4 Aluviální psárkové louky9.47120.15B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky5.19760.08B/A
T4.1 Suché bylinné lemy7.07850.11B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.64380.01B/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd1.66930.02B/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta6.33170.10A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území19.30670.30
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole67.84651.08
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole116.21951.85
X4 Trvalé zemědělské kultury46.83390.74
X5 Intenzivně obhospodařované louky26.93890.42
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla7.60720.12
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla4.53780.07
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy10.23480.16
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami844.116513.45
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami161.75312.57
X10 Paseky s podrostem původního lesa26.66850.42
X11 Paseky s nitrofilní vegetací133.58862.12
X12 Nálety pionýrských dřevin23.77940.37
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla8.60050.13
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace47.12110.75
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý6000
Pulsatilla grandisBBCA
střevíčník pantoflíček271
Cypripedium calceolusBBCB
šikoušek zelenýV
Buxbaumia viridisCCCC
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýV
Triturus cristatusCBBB
kovařík fialovýP
Limoniscus violaceusBBCA
netopýr černýR
Barbastella barbastellusCBCC
netopýr velkouchýP
Myotis bechsteiniiCBCB
přástevník kostivalovýC
Callimorpha quadripunctariaCBCB
roháč obecnýC
Lucanus cervusBACA
tesařík obrovskýC
Cerambyx cerdoBACA
vranka obecnáC
Cottus gobioCBCB
vrápenec malý100
Rhinolophus hipposiderosCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Čížov, Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov, Konice u Znojma, Lesná u Znojma, Lukov nad Dyjí, Mašovice u Znojma, Onšov na Moravě, Podmolí, Podmyče, Popice u Znojma, Sedlešovice, Vranov nad Dyjí, Znojmo-Hradiště, Znojmo-město  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.