Homepage

CZ0624071 - Očov

Rozloha: 287.8270 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 17°9'59'' v.d., 48°51'29'' s.š.
Nadmořská výška: 150 - 180 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Komplex lužního lesa a mokřadních luk v nivě řeky Moravy mezi Hodonínem, Rohatcem a státní hranicí se Slovenskem.  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen písčitohlinitými a písčitými sedimenty. Na místě bývalých mrtvých ramen se vyvíjí slatiny a slatinné zeminy.
Geomorfologie: Lokalita spadá do Dyjsko-moravské nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Moravy a Dyje tvořenou čtvrtohorními usazeninami.
Reliéf: Reliéf tvoří plochá říční niva s řadou mrtvých ramen v různé fázi zazemění.
Pedologie: Půdy jsou fluvizemě, místy gleje a stagnogleje.
Krajinná charakteristika: Komplex lužních lesů, mokřadů a luk s vodními a mokřadními společenstvy rostlin a živočichů.  

Biota:

Dominantním typem vegetace jsou tvrdé luhy nížinných řek. Na místě zazemněných slepých ramen zůstaly dochovány fragmenty měkkých luhů. V některých slepých ramenech zůstala zachována vegetace makrofyt a pobřežní vegetace rákosin a vysokých ostřic. V severní části komplexu se nachází místy i reprezentativní ovsíkové louky. Na lokalitě Očovské louky se nachází cenný komplex kontinentálních luk svazu Deschampsion cespitosae, místy v mozaice s bezkolencovými loukami. Poměrně rozlehlý komplex lesů v odlesněné krajině.
Porosty jsou člověkem ovlivněné, nicméně stále ještě reprezentativní a relativně dobře zachované. Z Očovských luk je uváděna řada ohrožených a vzácných rostlin např. česnek hranatý (Allium angulosum), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), konitrud lékařský (Gratiola officinalis), žluťucha žlutá (Thalictrum flavum), pryšec bahenní (Euphorbia palustris), violka nízká (Viola pumila), jarva žilnatá (Cnidium dubium), ostřice černoklasá (Carex melanostachya), blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica), koromáč olešníkový (Silaum silaus), kosatec sibiřský (Iris sibirica), mléč bahenní (Sonchus palustris), ožanka čpavá (Teucrium scordium), rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum) či řeřišnice Matthioliho (Cardamine matthioli).
Zaznamenaná vodní makrofyta v této lokalitě lze označit za běžnější druhy, rostou zde např. růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), okřehky (Lemna spp.), závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza).

Z vzácných a ohrožených druhů bezobratlých se v EVL nachází např. klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus), klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), šídlo rákosní (Aeshna affinis), šídlo tmavé (Anax parthenope), šídlatka tmavá (Lestes dryas), lesklice velká (Epitheca bimaculata), vážka rumělková (Sympetrum depressiusculum), polník Agrilus auricollis, krasci Anthaxia manca, Anthaxia podolica a Dicerca alni, tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), okáč kostřavový (Arethusana arethusa) či listonoh letní (Triops cancriformis).
Z ichtyofauny bylo v rámci EVL zaznamenáno 13 druhů: jelec tloušť (Squalis cephalus), kapr obecný (Cyprinus carpio), cejn velký (Abramis brama), lín obecný (Tinca tinca), karas stříbřitý (Carassius gibelio), perlín ostrobřichý (Scardinius erythropthalmus), plotice obecná (Rutilus rutilus), ouklej obecná (Alburnus alburnus), štika obecná (Esox lucius), okoun říční (Perca fluviatilis), sumec velký (Silurus glanis) a také dva evropsky významné druhy ryb: druh dříve klasifikován jako hrouzek běloploutvý (Romanogobio albipinnatus), dle současné klasifikace hrouzek Romanogobio vladykovi, a předmět ochrany hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus), která je vázána na výskyt listožábrých mlžů z rodů škeble (Anodonta sp.) a velevrub (Unio sp.).
Z obojživelníků se zde nachází např. kuňka obecná (Bombina bombina). Z ptáků vyskytujících se v EVL je třeba zmínit vodouše rudonohého (Tringa totanus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), břehouše černoocasého (Limosa limosa) či konipase lučního (Motacilla flava). V území se rovněž nachází bobr evropský (Castor fiber).

 

Kvalita a význam:

Jedná se o zbytek mokřadní vegetace na řece Moravě v intenzívně zemědělsky využívané krajině. Významná lokalita hořavky duhové. Porosty jsou člověkem ovlivněné, nicméně stále ještě reprezentativní a relativně dobře zachované. Z Očovských luk je uváděna řada ohrožených a vzácných rostlin.  

Zranitelnost:

Celkově je lokalita citlivá na množství vody. V současnosti je stav nepříznivý, neboť regulace řeky Moravy má na svědomí vysychání, které se v důsledku projevuje vývojem porostů směrem k sušším typům. Výrazný negativní meliorační zásah byl v minulosti proveden i v bezprostřední blízkosti Očovských luk na severním okraji střední části komplexu. V minulosti byly tyto louky pravidelně zaplavovány. Od té doby se postupně mění charakter lučních porostů svazu Cnidion venosi a Molinion, v části území dochází k jejich degradaci. Pro zachování lučních porostů je nezbytné též pravidelné kosení, které na některých lokalitách není zajištěno.
Lesní porosty jsou zranitelné nevhodnou lesní nebo zemědělskou činností, místy jsou i větší plochy porostů silně ovlivněny výsadbou Populus x canadensis. V území se šíří invazní druhy zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), hvězdnice (Aster sp.), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) a javor jasanolistý (Acer negundo).  

Management:

Zvýšit hladinu spodní vody.
Likvidace nepůvodních dřevin.
Pravidelné kosení lučních ploch.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 287.8270
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.116.0767
Z toho neprioritních naturových biotopů: 71.23205.0478
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.7316.509
Z toho X biotopů: 22.4364.569
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.90941.01D/C/CAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty2.90941.01D/C/C
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)4.14081.43B/B/CAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky4.14081.43B/B/C
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 25.0248.69C/B/CAno
T1.7 Kontinentální zaplavované louky25.02408.69C/B/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 34.017211.81B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky34.017211.81B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.07672.11C/B/CAno
L2.4 Měkké luhy nížinných řek6.07672.11C/B/C
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 138.956448.27C/B/CAno
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty0.97400.33A/A/C
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty137.982447.93C/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.09620.03C/C
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.60350.20C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod4.82331.67C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.04000.01C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic3.90901.35B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu7.03702.44B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území5.52351.91
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.09200.03
X5 Intenzivně obhospodařované louky2.61550.90
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla1.49270.51
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla11.13173.86
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami21.68977.53
X11 Paseky s nitrofilní vegetací3.51621.22
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla3.00931.04
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace15.49845.38
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořavka duhováP
Rhodeus sericeus amarusCBAB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Hodonín, Rohatec  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Ing. Vladana Procházková , 2006
Komentář: CZ0624071 OčovAutor: Ing. Vladana Procházková , 2006
Komentář: CZ0624071 OčovAutor: Ing. Vladana Procházková , 2006
Komentář: CZ0624071 Očov

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.