Homepage

CZ0624070 - Hodonínská doubrava

Rozloha: 3029.0835 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 17°6'2'' v.d., 48°53'51'' s.š.
Nadmořská výška: 164 - 226 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlý lesní komplex v střední části Dolnomoravského úvalu, mezi obcemi Hodonín, Dubňany a Mutěnice.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno štěrkopísky říční terasy, na než byla v miocénu naváta vrstva písků.
Geomorfologie: Území spadá do Ratíškovické pahorkatiny. Jedná se o nížinnou pahorkatinu tvořenou neogenními a kvartérními usazeninami,
Reliéf: Území se rozkládá na ploché terase niv Moravy a Kyjovky. Celé území je poseto množstvím malých i větších písčitých dun kruhovitého a elipsovitého půdorysu a valového rázu, často seskupených podle směrů převládajících větrů, vzájemně spojených i izolovaných. Mezidunové sníženiny, tzv. mlaky, jsou často vlhké až mokré.
Pedologie: Z půdních typů jsou zde zastoupeny převážně kambizemě (dystrická, arenická), ojediněle doplněné regozemí.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlá zalesněná oblast miocénních vátých písků s psamofytními společenstvy.  

Biota:

Dominantním typem vegetace jsou panonské teplomilné doubravy na písku. V území je možné nalézt řadu reprezentativních porostů této jednotky. V menší míře se vyskytují panonské dubohabřiny, ovšem v různé kvalitě, mnohé z porostů jsou již velmi degradované. Marginálně či ostrůvkovitě lze v území rozlišit i další typy biotopů - např. vlhké acidofilní doubravy, údolní luhy a mokřadní olšiny, bodově v zamokřených depresích i vodní a mokřadní vegetace. Tyto porosty jsou však většinou postiženy degradací vlivem změn zejm. hydrologických podmínek. V rámci lesních porostů bylo zaznamenáno množství druhů zvláště chráněných, příp. dalších vzácných druhů - např. mečík bahenní (Gladiolus palustris) (Natura 2000), kosatec různobarvý (Iris variegata), k. sibiřský (Iris sibirica), ostřice úzkolistá (Carex stenophylla), o. Buxmaumova (C. buxbaumii), o. doubravní (C. fritschii), lýkovec vonný (Daphne cneorum), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), kostřava ametystová (Festuca amethystina), řeřišnice malokvětá (Cardamine parviflora). Z živočichů lze zmínit kuňku ohnivou (Bombina bombina), netopýra černého (Barbastella barbastellus), netopýra dlouhouchého (Myotis bechsteini), roháče velkého (Lucanus cervus) a přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria).
Nelesní biotopy se vyskytují především ve východní části území v lokalitě Pánov - Hrubá louka. Jedná se o mozaiky otevřených trávníků písčin, kostřavových trávníků písčin a panonských stepních trávníků na písku. Z významných druhů lze jmenovat menší populaci kavylu písečného (Stipa borysthenica).  

Kvalita a význam:

Svým rozsahem a charakterem stanovišť jedinečné území z pohledu mimořádně vysoké druhové diverzity. Významný je podíl vysoce zachovalých a reprezentativních porostů teplomilných doubrav na písku, avšak v posledních asi dvaceti letech přibyly plochy negativně ovlivněné, zejm. lesním hospodařením. V rámci těchto porostů bylo zaznamenáno množství druhů zvláště chráněných, příp. dalších vzácných druhů - zejména mečík bahenní (Gladiolus palustris).
V případě nelesních biotopů jde většinou o poměrně zachovalé porosty s charakteristickými prvky.
Flóra území Dúbravy je velmi pestrá, tvořená rozmanitými fytochorotypy. Přítomné jsou četné exklávní prvky. Území je na seznamu mokřadních lokalit ČR nadregionálního významu v rámci Ramsarské konvence.
Z živočichů lze zmínit kuňku ohnivou (Bombina bombina), netopýra černého (Barbastella barbastellus), netopýra dlouhouchého (Myotis bechsteinii), roháče velkého (Lucanus cervus) a přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria).  

Zranitelnost:

Nejvýraznějšími negativními vlivy dlouhodobě působícími na zdejší porosty jsou především lesní hospodářství - mýtní věk řady cenných porostů, přikrmování zvěře, vnášení nevhodných dřevin - borovice lesní i černá. Dále pak pokles hladiny podzemní vody výrazně podpořený množstvím průzkumných vrtů a dřívější těžbou hnědého uhlí. S tím souvisí i řada nadzemních i podzemních vedení a obslužných komunikací.
Do porostů pronikají nepůvodní druhy jako zlatobýl kanadský, třtina křovištní, akát, střemcha pozdní. V lučních porostech dochází vlivem eutrofizace k šíření ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius).
Území sousedí na jižním okraji s hodonískou průmyslovou a obchodní zónou, prochází jím frekventovaný obchvat Hodonína, v blízkosti existuje úložiště popílku Elektrárny Hodonín.  

Management:

Zamezit šíření invazních bylin a dřevin.
Nahrazovnání nepůvodních monokulturních porostů původními dřevinami.
Snížit stav zvěře.
Šetrné lesní hospodaření, těžba dřeva pouze maloplošně nebo probírková těžba, výsadby původních druhů dřevin.  

Možné střety zájmu:

Nebezpečí mýcení kvalitních lesních porostů. Nebezpečí zalesňování nevhodnými dřevinami. Konfliktní je také existence stávajících a případných nových vrtů - hrozba dalšího odvodňování území.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3029.0835
Z toho prioritních naturových biotopů: 42.371283.584
Z toho neprioritních naturových biotopů: 4.24128.6653
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.79175.4538
Z toho X biotopů: 28.09851.1241
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 38.35621.26C/B/BAno
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)14.65460.48B/A/A
T5.3 Kostřavové trávníky písčin23.70160.78C/B/B
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 51.1741.68C/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty25.58700.84C/C/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty25.58700.84C/C/-
6260Panonské písčité stepi 12.06180.39B/A/AAno
T5.4 Panonské stepní trávníky na písku12.06180.39B/A/A
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)2.51090.08B/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky2.51090.08B/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.39680.07C/C/-Ne
M7 Bylinné lemy nížinných řek2.39680.07C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.51090.08B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky2.51090.08B/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.19980.03D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy1.19980.03D/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 184.7256.09B/A/AAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty174.98785.77B/A/A
L2.4 Měkké luhy nížinných řek4.86860.16D/C/-
L2.4 Měkké luhy nížinných řek4.86860.16D/C/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 30.51671.00B/B/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty30.51671.00B/B/-
91G0Panonské dubohabřiny 266.91598.81B/B/BAno
L3.4 Panonské dubohabřiny266.91598.81B/B/B
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 819.881327.06B/B/AAno
L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku819.881327.06B/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny15.96850.52C/C
L1 Mokřadní olšiny31.05541.02C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy19.17780.63D/B
L7.4 Acidofilní doubravy na písku42.54611.40C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod41.19031.35B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic11.21460.37C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky4.46190.14D/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu7.07570.23B/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)2.74950.09A/A
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris)0.01400.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území15.75470.52
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.00299.57
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla25.93460.85
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy2.85920.09
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami626.046220.66
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami51.51091.70
X10 Paseky s podrostem původního lesa25.37400.83
X11 Paseky s nitrofilní vegetací56.11251.85
X12 Nálety pionýrských dřevin13.30620.43
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla17.48320.57
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace16.73970.55
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mečík bahenní40-50
Gladiolus palustrisAACA
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá1001-10000
Bombina bombinaBACA
netopýr černýP
Barbastella barbastellusAACA
netopýr velkouchýP
Myotis bechsteiniiAACA
přástevník kostivalovýC
Callimorpha quadripunctariaCBCC
roháč obecnýC
Lucanus cervusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Hovorany, Mutěnice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624070 Hodonínská doubravaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624070 Hodonínská doubravaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624070 Hodonínská doubravaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624070 Hodonínská doubravaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624070 Hodonínská doubravaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624070 Hodonínská doubravaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624070 Hodonínská doubravaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624070 Hodonínská doubravaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624070 Hodonínská doubravaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624070 Hodonínská doubrava

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.