Homepage

CZ0624068 - Strážnická Morava

Rozloha: 658.6114 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 17°16'43'' v.d., 48°54'40'' s.š.
Nadmořská výška: 150 - 179 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází ve střední části Dolnomoravského úvalu, v nivě Moravy mezi obcemi Vnorovy a Rohatec, cca 3 km SZ od Strážnice.  

Ekotop:

Geologie: Na geologické stavbě se podílejí neogenní písky a štěrkopísky, které byly překryté až několik metrů mocnými vrstvami povodňových sedimentů.
Geomorfologie: Území spadá do Dyjsko-moravské nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Moravy a Dyje tvořenou čtvrtohorními usazeninami.
Reliéf: Celý reliéf je velmi plochý s nadmořskou výškou do 175 m n. m. Koryto řeky většinou v přirozeném stavu meandruje okrajem nivy na kontaktu s územím navátých miocénních písků, které velmi výrazně modeluje do podoby až 10 m vysokých břehových nátrží.
Pedologie: V půdním pokryvu se vyskytují fluvizemě (zejména fluvizem glejová) a místy i gleje a stagnogleje.
Krajinná charakteristika: Jedná se o rozsáhlý komplex lužního lesa s vodními a vlhkomilnými společenstvy rostlin a živočichů.  

Biota:

Ve vegetačním krytu převládají tvrdé luhy nížinných řek, v menší míře jsou zastoupeny v okolí vodních toků, kanálů a slepých ramen také měkké luhy a na sušších stanovištích i panonské dubohabřiny, ovšem s dosti pozměněnou strukturou. Na starých ramenech, kanálech a tůních se velmi často nachází vegetace stojatých vod s výskytem např. šejdračky bahenní (Zannichellia palustris), hvězdoše (Callitriche sp). Podél koryta Moravy lze nalézt vegetaci bahnitých říčních náplavů, říční rákosiny a bylinné lemy nížinných řek, v okolí mrtvých ramen místy vegetaci vysokých ostřic. Z lučních porostů se místy vyskytují aluviální psárkové louky. V území se vyskytuje řada slepých ramen a mělkých tůní.
Jedná se o výrazný lesní celek v jinak odlesněné krajině s částí dochovaného původního koryta řeky Moravy.
Z naturových druhů se zde vyskytují piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia). Z dalších evropsky významných druhů zde žije ohrožená klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes), zařazená do přílohy IV Směrnice o stanovištích. Pozornost zasluhuje i výskyt klínatky obecné (Gomphus vulgatissimus). Všechny tři uvedené druhy klínatek potřebují pro svůj vývoj koryto přirozeného charakteru s mělčinami s písčitým až štěrkovým sedimentem. Pro líhnutí a život imág těchto druhů jsou důležité přirozené nezpevněné břehy a štěrkopískové lavice. Lze zde předpokládat výskyt dalších ohrožených bezobratlých vázaných na štěrkopískové lavice.
Území je také významnou ornitologickou lokalitou - výskyt množství zvláště chráněných druhů - orlovec říční (Pandion haliaetus), ledňáček říční (Alcedo atthis), břehule říční (Riparia riparia), pisík obecný (Actitis hypoleucos), kulík říční (Charadrius dubius), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), v PR Oskovec I a PR Oskovec II početné kolonie volavek a čápů bílých (Ciconia ciconia).  

Kvalita a význam:

Porosty tvrdého luhu (L2.3A, L2.3B) jsou relativně kvalitní, menší část je pralesovitého charakteru s různověkou strukturou, v menší míře se dochovaly měkké luhy (L2.4). Podél koryta Moravy lze nalézt vegetaci bahnitých říčních náplavů (M6) a bylinné lemy nížinných řek (M7). Významný je i výskyt makrofytní vegetace stojatých vod (V1F). Tyto typy vegetace se zachovaly především díky dochovanému přirozenému úseku Moravy, který tak představuje ve svém rozsahu zcela jedinečnou ukázku přirozeně meandrujícího toku na dolních tocích moravských řek. Pro ochranu tohoto fenoménu zde byla zřízena PP Osypané břehy.
Z naturových druhů se zde vyskytují piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia). Z dalších evropsky významných druhů zde žije ohrožená klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes), zařazená do přílohy IV Směrnice o stanovištích. Pozornost zasluhuje i výskyt klínatky obecné (Gomphus vulgatissimus).
Území je také významnou ornitologickou lokalitou.  

Zranitelnost:

Dlouhodobým jevem negativně působícím v celém širším území nivy Moravy je pokles hladiny podzemní vody po regulacích jak Moravy, tak jejích přítoků. Řada mrtvých ramen a tůní podléhá zazemňování.
Vážné potenciální riziko představuje kontaminace řeky Moravy z výše položených částí toku.
Ohrožením současných cenných lesních porostů tvrdého luhu je jejich mýtní věk a probíhající těžba. Do porostů a na březích řeky se šíří řada invazních a nepůvodních rostlin - javor jasanolistý, netýkavka žláznatá, topinambur, zlatobýl. Jiné nepůvodní taxony jsou vysazeny v porostech - hybridy topolů, ořešák černý, dub červený.
Do budoucna je nutné vyloučit regulace koryta řeky, těžbu písku, zpevňování břehů a stavbu protipovodňových hrází v celém rozsahu lokality i v navazujících úsecích. Dále je třeba vyloučit stavby jezů a dalších vodních děl proti proudu, které by mohly negativně ovlivnit populace klínatek, případně vést k jejich vymizení.  

Management:

Likvidace nepůvodních druhů dřevin.
Zvýšení hladiny spodní vody.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 658.6114
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.5923.6681
Z toho neprioritních naturových biotopů: 67.44444.2314
Z toho ostatních přírodních biotopů: 12.9985.5752
Z toho X biotopů: 15.68103.2817
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.03540.61C/B/CAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty4.03540.61C/B/C
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.00057.59D/C/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.00050.00D/C/-
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 0.6950.10B/A/BAno
M6 Bahnité říční náplavy0.69500.10B/A/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.5020.07B/B/CAno
M7 Bylinné lemy nížinných řek0.50200.07B/B/C
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 4.04720.61B/A/-Ne
T1.7 Kontinentální zaplavované louky4.04720.61B/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 13.51542.05C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky13.51542.05C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.27983.53B/B/CAno
L2.4 Měkké luhy nížinných řek23.27983.53B/B/C
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 421.435963.98B/B/BAno
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty61.03529.26A/A/B
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty360.400754.72B/B/B
91G0Panonské dubohabřiny 0.38830.05C/B/-Ne
L3.4 Panonské dubohabřiny0.38830.05C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů1.57790.23B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.56630.08D/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.00080.00D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.06650.01B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů1.93320.29A/A
M1.4 Říční rákosiny14.19792.15B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic2.17160.32C/B
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace4.50310.68B/A
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu2.32260.35B/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.00023.03D/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta58.23518.84B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.20130.03
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole6.82811.03
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.35140.05
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla14.61202.21
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.00011.51
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00046.07
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami49.57517.52
X10 Paseky s podrostem původního lesa13.52862.05
X11 Paseky s nitrofilní vegetací18.18472.76
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bobr evropskýP
Castor fiberBACB
klínatka rohatáC
Ophiogomphus ceciliaAACA
lesák rumělkovýP
Cucujus cinnaberinusBACA
piskoř pruhovanýR
Misgurnus fossilisCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Bzenec, Petrov u Hodonína, Rohatec, Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Vracov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.