Homepage

CZ0624043 - Stolová hora

Rozloha: 77.1183 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°38'20'' v.d., 48°50'28'' s.š.
Nadmořská výška: 317 - 416 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Nápadné vápencové bradlo ve střední části Pavlovských vrchů, na Z okraji obce Klentnice.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad je tvořen zvětralými ernstbrunnskými vápenci, deluviálními hlinito-kamenitými sedimenty a spraší.
Geomorfologie: Pavlovské vrchy jsou členitá vrchovina, převažuje denudační reliéf s vypreparovanými vápencovými bradly, zbytky zarovnaných povrchů a četnými krasovými a periglaciálními tvary.
Reliéf: Reliéf je tvořen prudkými svahy a plochým temenem. Nápadné jsou různé skalní útvary. Na severním svahu vystupují klentnické vrstvy. Nadmořská výška je 450 m n. m.
Reliéf: Vytvářejí se zde rendziny (modální, kambická) a okrajově černozemě.
Krajinná charakteristika: Stolová hora představuje výrazný geomorfologický útvar vápencového bradla s plochým temenem (abrazní plošina).  

Biota:

Komplex teplomilných trávníků, křovin a skalních výchozů s teplomilnou vegetací. Vegetační kryt tvoří skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens), pěchavové trávníky, subpanonské suché úzkolisté trávníky, suché širokolisté trávníky, maloplošně pak suché bylinné lemy. Rozsáhlé plochy, především na východním, jižním a severozápadním svahu, jsou zarostlé vysokými mezofilními a xerofilními křovinami. Lesní porosty jsou silně ovlivněny lidskými zásahy. Z přírodě blízkých lesních porostů zůstal zachován jen malý fragment perialpidské bazifilní doubravy a suťového lesa.
Lokalita je významná výskytem mnoha druhů chráněných (celkem 40) a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z "naturových" se zde vyskytují hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), z živočichů přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) a roháč obecný (Lucanus cervus). Z dalších chráněných druhů je přítomen kozinec rakouský (Astragalus austriacus), ostřice úzkolistá (Carex stenophylla), rožec Tenoreův (Cerastium tenoreanum), devaterka poléhavá (Fumana procumbens), kosatec nízký (Iris pumila), sinokvět měkký (Jurinea mollis), vstavač vojenský (Orchis militaris), paprska velkokvětá (Orlaya grandiflora), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), šalvěj etiopská (Salvia aethiopis)-jediné naleziště v ČR, lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl sličný (S. pulcherrima), ožanka horská (Teucrium montanum), violka obojetná (Viola ambigua) a žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum). Z chráněných a ohrožených živočichů se na Stolové hoře vyskytuje žahalka Scolia hirta, cvrček polní (Gryllus campestris) a ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius). Pozoruhodný je výskyt hlubinné žížaly Allolobophora hrabei.  

Kvalita a význam:

Lokalita je významná výskytem mnoha druhů chráněných (celkem 40) a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z "naturových" se zde vyskytují hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), z živočichů přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) a roháč obecný (Lucanus cervus).
Místo je dále významné jako relikt pastevní krajiny.
Výskyt vysoce reprezentativních porostů teplomilné a skalní vegetace (T3.3A, T3.4D, T3.2, T3.1, S1.1).
Lokalita se nachází uvnitř NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen.  

Zranitelnost:

Suché trávníky jsou nezřídka postiženy expanzí ovsíku vyvýšeného. Místy se na suchých trávnících ponechaných ladem šíří křoviny. Některé původně nelesní plochy jsou zasaženy invazí trnovníku akátu a pajasanu žláznatého. Plochy v okolí Sirotčího hradu a na vrcholu Stolové hory jsou poškozovány sešlapem v důsledku nadměrné návštěvnosti. Na vrcholu Stolové hory existuje telekomunikační zařízení.  

Management:

V celé lokalitě nutnost likvidace nepůvodních dřevin, na zarůstajících nelesních plochách likvidace křovin. T3.3 - pastva koz a ovcí. Na plochách T3.4D kosení, případně kombinace kosení a pastvy. Plochy primárního bezlesí ponechat bez managementu.
Zamezit nadměrnému pohybu turistů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 77.1183
Z toho prioritních naturových biotopů: 26.6120.5221
Z toho neprioritních naturových biotopů: 18.5114.2783
Z toho ostatních přírodních biotopů: 19.6615.1645
Z toho X biotopů: 33.9826.2079
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.10910.14C/B/-Ne
T6.2A Bazifilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)0.09820.12C/B/-
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.01090.01B/B/-
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 3.09094.00A/A/BAno
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.35740.46B/B/C
T3.2 Pěchavové trávníky2.73353.54A/A/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 11.058614.33C/B/CAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)11.058614.33C/B/C
6240Subpanonské stepní trávníky 16.523321.42C/B/BAno
T3.3A Subpanonské stepní trávníky16.523321.42C/B/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.08990.11D/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.08990.11D/B/-
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0.14830.19D/B/CAno
S2A Pohyblivé sutě karbonátových hornin0.14830.19D/B/C
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.02890.03C/B/CAno
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.02890.03C/B/C
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.010.01B/B/BAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.01000.01B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3.32644.31D/B/-Ne
L4 Suťové lesy3.32644.31D/B/-
91H0Panonské šípákové doubravy 0.4150.53A/B/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy0.41500.53A/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny12.968216.81B/B
T4.1 Suché bylinné lemy2.19632.84B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.52430.67
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.71910.93
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.77561.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.13370.17
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.69360.89
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami18.679024.22
X12 Nálety pionýrských dřevin4.61105.97
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.07160.09
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hvozdík Lumnitzerův200
Dianthus lumnitzeriBAAB
koniklec velkokvětýR
Pulsatilla grandisCBCB
kosatec skalní písečnýR
Iris humilis subsp. arenariaAABB
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýC
Callimorpha quadripunctariaCACB
roháč obecnýR
Lucanus cervusCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Bavory, Klentnice, Perná  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.