Homepage

CZ0624020 - Stránská skála

Rozloha: 15.5394 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální, panonská
Souřadnice středu: 16°40'32'' v.d., 49°11'26'' s.š.
Nadmořská výška: 253 - 280 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází ve Šlapanické pahorkatině, na JV okraji Brna, mezi Slatinou a Líšní.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří jeden z izolovaných denundačních zbytků jurských vápenců, vystupujících nad terciérní a kvartérní sedimenty (spraše a sprašové hlíny). Geomorfologie: Území spadá do Šlapanické pahorkatiny. Jedná se o ostrůvek jurského vápence nápadně vystupující nad okolní poměrně rovinatý reliéf. Reliéf: Reliéf je členitý, jedná se o odlesněný vrch vystupující do nadmořské výšky 310 m s četnými skalními výchozy a svahy s různým sklonem a orientací. V minulosti zde probíhala těžba, jejíž pozůstatkem je dvouetážový lom a četné podzemní štoly. V omezeném měřítku se vyskytují krasové jevy. Pedologie: V půdním pokryvu jsou zastoupeny rendziny (litická, modální, kambická). Krajinná charakteristika: Rozsáhlý komplex stepních trávníků skalních výchozů a křovin s teplomilnými společenstvy rostlin a živočichů na okraji brněnské aglomerace, nápadně vystupující nad okolní krajinu.  

Biota:

Dominujícím typem vegetace jsou subpanonské stepní úzkolisté trávníky a širokolisté teplomilné trávníky, na severních svazích pak pěchavové trávníky svazu Diantho lumnitzeri-Seslerion. Místy na strmých skalách a lomových stěnách se vyskytuje štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin a skalní vegetace s kostřavou sivou. Na mělkých půdách se vyvíjí vápnomilná vegetace efemér a sukulentů. V lomech na severní straně převládají vysoké křoviny. Na lokalitě se vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a druhů teplomilného hmyzu, ptáků, plazů a netopýrů.
Významná je silná populace evropsky významného koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Na Stránské skále roste na vápenci v suchých trávnících na jižních a jihozápadních svazích, ve střední etáži lomu a také při severozápadních a západních hranách skal nad dolními etážemi.
Z dalších druhů zde byl zaznamenán výskyt lomikamene trojprstého (Saxifraga tridactylites), kozince dánského (Astragalus danicus), kavylu Ivanova (Stipa pennata), vstavače vojenského (Orchis militaris), kosatce nízkého (Iris pumila) a hvězdnice zlatovlásku (Aster linosyris).
Z entomofauny lze zmínit výskyt kudlanky nábožné (Mantis religiosa), otakárka ovocného (Iphiclides podalirius) a o. fenyklového (Papilio machaon). Z chráněných druhů obratlovců jsou potvrzeni např. užovka hladká (Coronella austriaca), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), žluva hajní (Oriolus oriolus), krutihlav obecný (Jynx torquilla). Podzemní prostory jsou zimovištěm netopýrů, včetně vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).  

Kvalita a význam:

Lokalita představuje botanicky cenné území v rámci širšího okolí Brna s výskytem velmi kvalitních suchých trávníků na vápencovém podkladě (subpanonské stepní trávníky T3.3A, širokolisté suché trávníky T3.4D), bazifilní vegetace efemér a sukulentů (T6.2B) a štěrbinové vegetace vápnitých skal a drolin (S1.1) na extrémních stanovištích skalních stěn, pěchavových trávníků (T3.2) a skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1). Jde o relikty společenstev s teplomilnými druhy z teplých období holocénu, které se rozšířily z prostoru mediteránu. Významná je silná populace koniklece velkokvětého - druhu směrnice EEC o stanovištích. Území má i nezanedbatelný zoologický význam. Podzemní prostory jsou zimovištěm netopýrů, včetně vrápence malého. Nutno zmínit také existenci krasových jevů - nepřístupná Jezerní jeskyně, drobné dutiny, závrt. Stránská skála je významnou palentologickou a archeologickou lokalitou.  

Zranitelnost:

Na území probíhala dříve těžba vápence, ve spodní etáži lomu nad dnešní tramvajovou tratí fungovala vápenka.
Od roku 1910 probíhaly na lokalitě paleontologické a antropologické výzkumy, které byly v průběhu století několikrát obnoveny.
Přirozené i vyhloubené podzemní prostory jsou znečišťovány odpadky a nápisy, dochází k zakládání ohňů v těsném sousedství skalních stěn.
V území je živelným způsobem provozována horolezecká činnost.
S výstavbou areálu podniku Zetor, městské spalovny odpadů a rozšířením bytové výstavby v blízkém okolí je spojena zvýšená návštěvnost a divoké skládky. S tím souvisí řada negativních jevů, jako je poškozování vegetace nadměrným sešlapem a vyrýváním rostlin, jízdou na horských kolech a motocyklech.
Územím jsou vedeny inženýrské sítě (voda, plyn, elektrovody).
V přímém sousedství se nachází zahrádkářská kolonie (skládky odpadu, průjezd vozidel, šíření nepůvodních druhů rostlin (např. šeřík).  

Management:

Omezit nekontrolovaný pohyb návštěvníků a zabránit nadměrnému využívání lokality k rekreačním a sportovním účelům. Likvidovat černé skládky a odpadky, zamezit přístupu do ochranářsky cenných podzemních prostor. Likvidovat nepůvodní druhy rostlin a odstraňovat náletové dřeviny.
Travinná společenstva vyžadují pravidelný management a to podle charakteru pastvu nebo kosení, případně kosení kombinované s pastvou.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 15.5394
Z toho prioritních naturových biotopů: 47.277.3465
Z toho neprioritních naturových biotopů: 40.616.3115
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.622.8946
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.80875.20B/B/BAno
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.80875.20B/B/B
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.61453.95B/B/CAno
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.06780.43B/B/-
T3.2 Pěchavové trávníky0.54673.51B/B/C
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.577210.14C/C/CAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)1.577210.14C/C/C
6240Subpanonské stepní trávníky 6.264540.31B/B/BAno
T3.3A Subpanonské stepní trávníky6.264540.31B/B/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.867912.02B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.867912.02B/B/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 2.250914.48B/B/BAno
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin2.250914.48B/B/B
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.0010.00B/B/-Ano
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.00100.00B/B/-
91G0Panonské dubohabřiny 0.27331.75C/B/-Ne
L3.4 Panonské dubohabřiny0.27331.75C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.894618.62B/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý5000
Pulsatilla grandisBABA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Slatina  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.