Homepage

CZ0623798 - Božické rybníky

Rozloha: 57.4479 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°15'44'' v.d., 48°49'34'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 226 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází západně od Hrušovan nad Jevišovkou, cca 1 km J od středu obce Božice. Jedná se o úsek toku Příčního potoka v délce cca 6 km se soustavou pěti rybníků.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou říční písčito-hlinité sedimenty a mladé nivní sedimenty, v okolí se vyskytují spraše.
Geomorfologie: Lokalita spadá do okrsku Hrabětická plošina, což je nížinná pahorkatina tvořená neogenními sedimenty a rozsáhlými říčními terasami.
Reliéf: Je tvořen plochým dnem údolí Příčního potoka na kterém bylo vybudováno několik rybníků.
Pedologie: V půdním pokryvu jsou zastoupeny černice, černozemě, hnědozemě a kambizemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o soustavu rybníků a drobného vodního toku na dně zalesněného údolí.  

Biota:

Na lokalitě se vyskytují aluviální mokřadní porosty vysokých ostřic a staré porosty olšin. Výskyt populace vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana).  

Kvalita a význam:

Velmi silná a stabilní populace vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana) na Moravě, vyskytující se na aluviálním mokřadu, jedná se o reliktní stanoviště.  

Zranitelnost:

Lokalita leží v zemědělsky využívané krajině a je ohrožena splachy z okolí a eutrofizací. Ovlivnění lokality souvisí s využíváním rybníků (intenzita hospodaření a manipulace s vodním režimem).  

Management:

Je nutné zamezit veškerým negativním vlivům, jinak bezzásahový management. V případě narušení na dotčených plochách návrat do původního stavu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 57.4479
Z toho prioritních naturových biotopů: 37.8021.7162
Z toho neprioritních naturových biotopů: 4.832.775
Z toho ostatních přírodních biotopů: 26.2415.0759
Z toho X biotopů: 6.613.7992
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.42140.73B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.42140.73B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14.410625.08C/C/CAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty14.410625.08C/C/C
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 2.35364.09C/C/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty2.35364.09C/C/-
91G0Panonské dubohabřiny 7.305612.71C/C/-Ne
L3.4 Panonské dubohabřiny7.305612.71C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.30022.26C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.59552.77D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod4.35897.58B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.68221.18B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu3.31115.76B/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta3.82806.66B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.05621.83
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami2.39564.17
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.34740.60
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč bažinný> 10. 000i
Vertigo moulinsianaAACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Božice, České Křídlovice, Šanov nad Jevišovkou  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0623798 Božické rybníkyAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0623798 Božické rybníkyAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0623798 Božické rybníkyAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0623798 Božické rybníkyAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0623798 Božické rybníkyAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0623798 Božické rybníky

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.