Homepage

CZ0623349 - Velický hliník

Rozloha: 4.8714 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°31'4'' v.d., 48°51'42'' s.š.
Nadmořská výška: 335 - 346 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v podhůří Bílých Karpat, 2 km JJZ od kostela ve Velké nad Veličkou, poblíž železniční zastávky Javorník nad Veličkou.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří deluviofluviální písčitohlinité až hlinitopísčité sedimenty a flyšové vrstvy s převahou vápnitých jílovců (kuželovské sopuvrství). Geomorfologie: Území spadá do celku Bílé Karpaty, podcelku Žalostinská vrchovina, okrsku Radějovská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu tvořenou flyšem bělokarpatské jednotky s četným střídáním synklinálních a antiklinálních pásem, s erozně denudačním reliéfem hřbetů a údolí. Reliéf: Reliéf je antropogenní. Tvoří jej starý hliník ve svahu Z orientace, na dně je několik periodických jezírek. Pedologie: Půdní pokryv tvoří především černozemě a černice. Krajinná charakteristika: Významná lokalita ranných xerotermních sukcesních stádií s několika mokřady.  

Biota:

Místo rozmnožování kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a ropuchy zelené (Bufo viridis). Z ptáků zde hnízdí strnad luční (Miliaria calandra), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis). V roce 1997 zde bylo prokázáno hnízdění bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). Na lokalitě roste pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), kruštík bahenní (Epipactis palustris), len tenkolistý (Linum tenuifolium), hořec křížatý (Gentiana cruciata) a černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum).  

Kvalita a význam:

Jedna z nejníže položených lokalit druhu kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) v Bílých Karpatech.  

Zranitelnost:

Zavážení odpadem, jízdy místní mládeže na motocyklech.  

Management:

Žádoucí prohloubení jezírek k zajištění dostatku vody.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.8714
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 2.120.1035
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.350.8941
Z toho X biotopů: 8.900.4337
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.10352.12B/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.10352.12B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.06641.36C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.22074.53C/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.607012.46C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.10352.12
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.33026.77
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřichá11-50
Bombina variegataCBBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Velká nad Veličkou  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.