Homepage

CZ0623041 - Jevišovka

Rozloha: 20.0942 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°13'51'' v.d., 48°51'56'' s.š.
Nadmořská výška: 173 - 207 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Dolní část toku řeky Jevišovky v délce cca 30 km, mezi obcemi Kyjovice a Jevišovka.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou fluviální písčité štěrky a písky.
Geomorfologie: Území spadá do Jevišovické nivy. Jedná se o akumulační rovinu v okolí toku Jevišovky.
Reliéf: Reliéf je plochý, koryto řeky bylo zregulováno.
Pedologie: Půdní pokryv v okolí řeky tvoří kambizemě.
Krajinná charakteristika: Dolní část toku řeky Jevišovky s výskytem ohrožených druhů ryb.  

Biota:

Dolní část toku řeky Jevišovky s písčitojílovitými náplavy. Přestože jde převážně o upravený vodní tok, hostí druhově poměrně bohatá společenstva vodních makrofyt s výskytem šmelu okoličnatého (Butomus umbellatus), stolístku klasnatého (Myriophyllum spicatum), rdestu kadeřavého (Potamogeton crispus), pramenička obecná (Fontinalis antipyretica).
Na lokalitě se vyskytuje populace hybridního komplexu sekavců.  

Kvalita a význam:

Lokalita je cenná především pro svůj rozsah zaručující dlouhodobou existenci hybridního komplexu sekavců v této části panonské oblasti, jedná se o výjimečnou populaci vysokého regionálního významu, v panonské oblasti je jednou ze tří známých.
Navzdory technicky upravenému korytu jde o významnou lokalitu makrofyt tekoucích vod, v panoniku dnes již řídce zastoupených.  

Zranitelnost:

Je třeba zamezit úpravám toku (odstranění písčitých a písčito-jílovitých náplavů, masivnímu odlesnění, přehrazení) a nešetrnému rybářskému obhospodařování.  

Management:

Důležité je zachování charakteru toku vhodného pro existenci sekavců Cobitis sp., na lokalitu nesmí být vysazováni rybí predátoři, nutné je celkově šetrné rybářské hospodaření.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 20.0942
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.790.7628
Z toho neprioritních naturových biotopů: 10.522.1141
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.520.3063
Z toho X biotopů: 2.060.4156
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.01955.07B/A/CAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt1.01955.07B/A/C
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.8484.22C/C/-Ne
M7 Bylinné lemy nížinných řek0.84804.22C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.08580.42D/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.08580.42D/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.76283.79C/C/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.76283.79C/C/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 0.16080.80C/C/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty0.16080.80C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.21721.08D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.08910.44D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.01180.05
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.25471.26
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.14910.74
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sekavecC
Cobitis taeniaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Borotice nad Jevišovkou, Božice, České Křídlovice, Hrušovany nad Jevišovkou, Jevišovka, Lechovice, Práče, Prosiměřice, Stošíkovice na Louce, Šanov nad Jevišovkou, Žerotice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0623041 JevišovkaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0623041 Jevišovka

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.