Homepage

CZ0620147 - Miroslavské kopce

Rozloha: 30.8328 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°18'3'' v.d., 48°55'48'' s.š.
Nadmořská výška: 239 - 268 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Soustava slepencových pahorků v jižní části Dyjsko-svrateckého úvalu, na J a JJZ okraji obce Miroslav, táhnoucí se cca 2 km na JZ od okraje obce.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří nejčastěji miroslavský konglomerát (slepenec) řazený k prvohorním horninám svrchního karbonu. Na slepence zpravidla navazují třetihorní křemenné písky, případně štěrky, podřadně vložky písčitých jílů, eventuelně pískovců (ottnang-eggenburg brakický až sladkovodní) a kvartérní holocénní deluviální, ronové písčitohlinité sedimenty. V menší míře zasahují do zájmového území kvartérní pleistocénní spraše.
Geomorfologie: Lokalita spadá do podcelku Drnholecké pahorkatiny okrsku Olbramovická pahorkatina. Jedná se o nížinnou pahorkatinu tvořenou neogenními a čtvrtohorními sedimenty. JV okraj lemují akumulační říční terasy Jihlavy a Dyje.
Reliéf: Reliéf je členitý se svahy nejrůznějšího sklonu a orientace. Jednotlivé slepencové pahorky nápadně vystupují z okolní mírně zvlněné krajiny a tvoří dva souběžné hřbety vedoucí ve směru SV - JZ.
Pedologie: Z půdních představitelů se zde setkáváme zejména s pararendzinami (litická, modální) litozemí modální a černozemí (modální, modální var. karbonátová, luvická).
Krajinná charakteristika: Soustava vesměs izolovaných slepencových pahorků se skalními výchozy a lůmky s teplomilnou stepní vegetací.  

Biota:

Dominantním společenstvem v území jsou subpanonské stepní trávníky (T3.3A), místy v mozaice s mezofilními křovinami (K3) svazu Berberidion, v nichž je nápadné hojně zastoupena mahalebka (Prunus mahaleb). Trávníkům dominují kostřavy (Festuca sp.), často však také kavyly - Ivanův (Stipa pennata), sličný (Stipa pulcherrima) a vláskovitý (Stipa capillata). Vyskytují se zde kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon). V místech obnaženého podkladu se vyskytuje vápnomilná vegetace efemér a sukulentů (T6.2) s kriticky ohroženým druhem tolice thesalská (Medicago monspeliaca). Hojný je křivatec nizoučký (Gagea pusilla), místy se vyskytuje křivatec český (Gagea bohemica) a křivatec vstřícnolistý (Gagea transversalis). Území je významné také častým výskytem teplomilných polních plevelů, jako je dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos), zběhovec trojklanný (Ajuga chamaepitys), čistec roční (Stachys annua) a černucha polní (Nigella arvensis). Raritou je lokální výskyt suchokvětu ročního (Xeranthemum annuum).
Území je zajímavé také po stránce mykologické. Hostí řadu vzácných xerofilních druhů makromycet, např. kriticky ohroženou strmělku suchomilnou (Clitocybe barbularum).
Značná je i faunistická hodnota území. Především některých skupin bezobratlých. Bylo zjištěno 63 převážně teplomilných druhů pavouků, z nichž je řada velmi vzácná na území ČR.
Prokázána je i značná diverzita fauny brouků, zejm. druhů vázaných na stepní biotopy a narušovaná stanoviště. Celkem bylo prokázán výskyt přes 300 druhů, z nichž asi 50 je možno označit za faunisticky, či zoogeograficky zajímavé, bioindikačně významné, nebo vzácné, či mizející druhy. K mimořádným nálezům lze zařadit např. kvapníka Amara tricuspidata, krasce Coraebus rubi a Phaenops formaneki, zlatohlávka uherského (Netocia hungarica) nebo květopase Tychius kulzeri.
V bezprostředním sousedství části lokality, na ploše sportovního letiště, se také stabilně vyskytuje kolonie sysla obecného (Spermophilus citellus), která zčásti zasahuje do území samotné EVL.  

Kvalita a význam:

V území se vyskytují zachovalé a reprezentativní porosty subpanonských stepních trávníků, z regionálního hlediska jsou významné i porosty bazifilní vegetace efemér a sukulentů s kriticky ohroženým druhem tolice thesalská. Porosty suchých trávníků jsou v relativně dobrém stavu, druhově bohaté s přítomností mnoha rostlinných i živočišných druhů zvláště chráněných dle legislativy ČR i vzácných a ohrožených dle Červeného seznamu.  

Zranitelnost:

Část území je ohrožena náletem akátu, zarůstáním dřevinami. Travinobylinné porosty postrádají dlouhodobě vhodnou údržbu, místy se šíří třtina křovištní. V minulosti byla na některých pahorcích vysazena borovice černá. Na několika místech se nachází divoké skládky.  

Management:

Extenzivní pastva, likvidace třtiny křovištní, borovice černé a akátu a podle potřeby i křovin. Odstranění černých skládek.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 30.8328
Z toho prioritních naturových biotopů: 56.7317.4942
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 9.542.9439
Z toho X biotopů: 37.0311.4178
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)1.87156.06B/A/BAno
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého1.87156.06B/A/B
6240Subpanonské stepní trávníky 15.622750.66B/B/BAno
T3.3A Subpanonské stepní trávníky15.622750.66B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.94399.54B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.65682.13
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.62595.27
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami4.470314.49
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami4.311113.98
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.35371.14
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Miroslav  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0620147 Miroslavské kopceAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0620147 Miroslavské kopce

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.