Homepage

CZ0620084 - Vranovický a Plačkův les

Rozloha: 293.5070 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°36'28'' v.d., 48°56'54'' s.š.
Nadmořská výška: 167 - 175 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží v Dyjsko-svratecké nivě, jižně od obce Vranovice, v prostoru mezi řekami Svratkou a Šatavou.  

Ekotop:

Geologie: Půdotvorným substrátem jsou štěrkovité a štěrkovitohlinité kvartérní říční náplavy.
Geomorfologie: Geomorfologicky lokalita spadá do podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje, tvořenou kvartérními usazeninami s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Západní okraje lokality zasahují také do okrsku Iváňská plošina.
Reliéf: Terén je rovinatý, průměrná nadmořská výška činí přibližně 170 m. Říčka Šatava vytváří v území široké meandry se širokým inundačním územím.
Pedologie: Lokalita se nachází na hlubokých půdách, vlhkých až zamokřených, častý je výskyt stojící vody v jarním období, která se místy udrží do léta i celý rok. Z půdních typů převažují fluvizemě (modální, glejová), doplněné gleji a stagnogleji.
Krajinná charakteristika: Komplex převážně tvrdého luhu s fragmenty luhu měkkého (bezprostřední okolí Šatavy).  

Biota:

Dominantu porostu tvoří tvrdé luhy nížinných řek (L2.3). V okolí přirozeného toku říčky Šatavy se fragmentálně vyvíjejí měkké luhy (L2.4), na místech s dlouhodobě stagnující vodou mokřadní olšiny (L1) a ve fragmentech porosty rákosin (M1.1) a vysokých ostřic (M1.7). V tůních výskyt vodních makrofyt (V1). Lokalita je stanovištěm pro celou řadu obojživelníků - bohaté populace skokana ostronosého (Rana arvalis), vyskytuje se zde řada chráněných druhů ptáků, hnízdí zde orel mořský (Haliaeetus albicilla), luňák hnědý (Milvus migrans), čáp černý (Ciconia nigra), nocují volavka popelavá (Ardea cinerea) a kvakoš noční (Nycticorax nycticorax).
Z rostlin je významná populace bledule letní (Leucojum aestivum).  

Kvalita a význam:

Jeden z pozůstatků rozsáhlých podpálavských lužních ekosystémů, nyní zatopených VD Nové Mlýny s reprezentativními porosty tvrdých luhů (L2.3A a L2.3B). V menší míře se zde vyskytují i měkké luhy (L2.4) a makrofytní vegetace stojatých vod (V1F a V2A).
V území se rozmnožuje řada obojživelníků včetně bohaté populace skokana ostronosého, která vykazuje řadu odlišností od ostatních populací tohoto druhu. Vyskytuje se zde řada chráněných druhů ptáků.  

Zranitelnost:

Všechna mokřadní společenstva a lužní lesy jsou ohroženy vysycháním následkem narušení vodního režimu v nivě Svratky a vlivem regulace jejího koryta. Hrozí vývoj vegetace směrem k sušším typům a zánik některých společenstev vyžadujících vyšší hladinu spodní vody nebo dlouhodobé zamokření. Druhová a prostorová struktura lužního lesa byla narušena obnovou pomocí nepůvodních kultivarů topolu (Populus x canadensis) a ořešáku černého. Vysoký stav spárkaté zvěře znemožňuje přirozenou obnovu lesních porostů. Porosty sousedící se zemědělskými plochami jsou ohroženy splachem hnojiv a šířením ruderálních druhů. Podél vodních toků se do porostů šíří invazní druhy rostlin. Vranovický les je uznanou bažantnicí.  

Management:

Zvýšení hladiny spodní vody a obnovení pravidelných záplav. Snížení stavu zvěře. Likvidace porostů Populus x canadensis a ořešáku černého, výsadba původních dřevin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 293.5070
Z toho prioritních naturových biotopů: 8.1523.9257
Z toho neprioritních naturových biotopů: 63.86187.452
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.4118.8296
Z toho X biotopů: 21.2962.4906
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.42481.84B/B/BAno
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae)0.01860.00C/C/C
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty5.40621.84B/B/B
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.01860.00C/C/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.01860.00C/C/-
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 1.05430.35B/C/-Ne
T1.7 Kontinentální zaplavované louky1.05430.35B/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22.6067.70B/A/BAno
L2.4 Měkké luhy nížinných řek22.60607.70B/A/B
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 180.954361.65B/A/BAno
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty131.683944.86A/A/B
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty49.270416.78C/B/C
91G0Panonské dubohabřiny 1.31970.44D/B/-Ne
L3.4 Panonské dubohabřiny1.31970.44D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.17480.05C/B
L1 Mokřadní olšiny3.94801.34B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod11.19943.81A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.36900.46B/A
T1.4 Aluviální psárkové louky0.93500.31B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.54400.18A/A
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.00400.00C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.65540.22B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.22920.07
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.04650.01
X5 Intenzivně obhospodařované louky6.14052.09
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.07310.02
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.13650.38
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.63750.21
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami23.72738.08
X10 Paseky s podrostem původního lesa12.58244.28
X11 Paseky s nitrofilní vegetací17.91766.10
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Ivaň, Pouzdřany, Uherčice u Hustopečí, Vranovice nad Svratkou  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Miroslav Vojtek , 2005
Komentář: CZ0620084 Vranovický a Plačkův lesAutor: Mgr. Miroslav Vojtek , 2005
Komentář: CZ0620084 Vranovický a Plačkův lesAutor: Mgr. Miroslav Vojtek , 2005
Komentář: CZ0620084 Vranovický a Plačkův lesAutor: Mgr. Miroslav Vojtek , 2005
Komentář: CZ0620084 Vranovický a Plačkův lesAutor: Mgr. Miroslav Vojtek , 2005
Komentář: CZ0620084 Vranovický a Plačkův lesAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0620084 Vranovický a Plačkův lesAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0620084 Vranovický a Plačkův lesAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0620084 Vranovický a Plačkův lesAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0620084 Vranovický a Plačkův les

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.