Homepage

CZ0620078 - Jezero

Rozloha: 9.5448 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 17°10'43'' v.d., 48°57'5'' s.š.
Nadmořská výška: 195 - 197 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází ve střední části Dolnomoravského úvalu, cca 7 km JJV od Kyjova, na SV okraji obce Vacenovice.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou terciérní jíly s vložkami písků a částečně naváté písky.
Geomorfologie: Lokalita spadá do Ratíškovické pahorkatiny. Jedná se o nížinnou pahorkatinu tvořenou neogenními a kvartérními usazeninami.
Reliéf: Reliéf tvoří podmáčená mělká terénní sníženina v okolí bezejmenného levostranného přítoku Svodnice.
Pedologie: V půdním pokryvu převládají gleje.
Krajinná charakteristika: Jedná se o poměrně zachovalé fragmenty podmáčených luk a ostatní mokřadní vegetace.  

Biota:

Komplex podmáčených luk s porosty rákosin (M1.1), vysokých ostřic (M1.7), vápnitých slatin (R2.1) s ostřicí Davallovou (Carex davalliana) a střídavě vlhkých bezkolencových luk (T1.9), které se doposud zachovaly v okolní intenzívně obdělávané krajině. Vyskytují se např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum).  

Kvalita a význam:

Území představuje poslední fragment vlhkých luk s různými typy mokřadní a slatinné vegetace s řadou ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z naturových biotopů jsou významná společenstva bezkolencových luk (T1.9), vápnitá slatiniště (R2.1) a maloplošně se vyskytující vegetace parožnatek (V5). Vyhlášena jako PP Jezero.  

Zranitelnost:

Území je ohroženo zanedbáním managementu a poklesem hladiny spodní vody.  

Management:

Sečení a odvoz biomasy mimo území.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.5448
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 33.273.1762
Z toho ostatních přírodních biotopů: 51.474.9129
Z toho X biotopů: 9.730.9289
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.32413.39A/A/BAno
V5 Vegetace parožnatek0.32413.39A/A/B
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.51695.41B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.51695.41B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.93039.74C/B/CAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.93039.74C/B/C
7230Zásaditá slatiniště 1.404914.71B/A/BAno
R2.1 Vápnitá slatiniště1.404914.71B/A/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.14091.47C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.08780.91C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.42274.42B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.06590.69C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic4.087642.82B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.10801.13B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.60916.38
X12 Nálety pionýrských dřevin0.31983.35
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Vacenovice u Kyjova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Ing. Vladana Procházková , 2006
Komentář: CZ0620078 JezeroAutor: Ing. Vladana Procházková , 2006
Komentář: CZ0620078 JezeroAutor: Ing. Vladana Procházková , 2006
Komentář: CZ0620078 Jezero

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.