Homepage

CZ0620048 - Skalky u Sedlece

Rozloha: 58.7920 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°40'38'' v.d., 48°46'14'' s.š.
Nadmořská výška: 185 - 250 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází v jižní části Dolnomoravského úvalu, ve Valtické pahorkatině, 1,2 km JZ od obce Sedlec, při státní hranici s Rakouskem.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno vápnitými neogenními sedimenty (písky a jíly), místy se objevují vložky pevných lithothamniových vápenců. Geomorfologie: Z geomorfologického hlediska lokalita spadá do Úvalské pahorkatiny. Jedná se o nížinnou pahorkatinu na neogenních horninách. Reliéf: Reliéf je svažitý, převažují svahy SV orientace. Pedologie: V půdním pokryvu převažují pelozemě a černozemě karbonátové. Krajinná charakteristika: Jedná se o členitou vyvýšeninu v jinak rovinné krajině s řadou drobných starých lůmků.  

Biota:

Komplex suchých trávníků s teplomilnými společenstvy rostlin a živočichů. Dominantu vegetace tvoří širokolisté suché trávníky (T3.4D), které jsou na svazích v lomech a hřbítcích nahrazeny subpanonskými stepními trávníky (T3.3A). Bodově se na několika místech vyskytují porosty nízkých xerofilních křovin s třešní křovitou (Prunus fruticosa). V jižním cípu území se dochovalo torzo šípákové teplomilné doubravy (L6.1). Území představuje komplex přírodních stanovišť uprostřed intenzivně obhospodařované krajiny. Významné rostlinné druhy - ožanka horská (Teucrium montanum), vstavač vojenský (Orchis militaris), len tenkolistý (Linum tenuifolium), kavyl Ivanův (Stipa pennata) a kavyl sličný (S. pulcherrima). V podrostu šípákové doubravy v jižní části území se vyskytuje bažanka vejčitá (Mercurialis ovata) a sněženka podsněžník (Galanthus nivalis).
Jednu z nejbohatších populací v regionu zde má evropsky významný a zvláště chráněný bourovec trnkový (Eriogaster catax), po mnoha desítkách let zde byl znovuobjeven polník Agrilus albogularis, vyvíjející se na osluněných keřících pelyňku ladního. Na lokalitě se vyskytuje i řada dalších, vzácných a zvláště chráněných zástupců stepní entomofauny.  

Kvalita a význam:

Porosty širokolistých suchých trávníků (T3.4D) jsou povětšinou v dobré kvalitě. Na svazích v lomech, na hřbítcích se nacházejí porosty subpanonských stepních trávníků (T3.3A) různé kvality. Tato společenstva hostí řadu významných druhů chráněných legislativou ČR nebo ohrožených. Území je velmi významné i z pohledu entomofauny. Zajímavá diverzita území zůstala zachována díky bývalé přítomnosti pohraničního pásma.  

Zranitelnost:

Na území i v bezprostředním okolí se vyskytují porosty akátu, který místy jeví tendenci k šíření do hodnotných společenstev. Vinou chybějící údržby dochází k zarůstání cenných partií křovinami a třtinou křovištní.  

Management:

Pravidelné kosení a pastva, odstraňování křovin a akátu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 58.7920
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.095.9361
Z toho neprioritních naturových biotopů: 41.2324.2401
Z toho ostatních přírodních biotopů: 32.1118.8814
Z toho X biotopů: 10.486.1653
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 24.240141.23C/B/CAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)24.240141.23C/B/C
6240Subpanonské stepní trávníky 2.82224.80B/B/CAno
T3.3A Subpanonské stepní trávníky2.82224.80B/B/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.56430.95D/C/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.56430.95D/C/-
91H0Panonské šípákové doubravy 2.54964.33B/B/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy2.54964.33B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny18.533531.52B/A
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.00500.00B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.34290.58B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole1.30802.22
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.84391.43
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami2.58694.40
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.42652.42
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Sedlec u Mikulova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0620048 Skalky u SedleceAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0620048 Skalky u SedleceAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0620048 Skalky u SedleceAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0620048 Skalky u SedleceAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0620048 Skalky u SedleceAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0620048 Skalky u SedleceAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0620048 Skalky u SedleceAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0620048 Skalky u SedleceAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0620048 Skalky u Sedlece

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.