Homepage

CZ0620024 - Váté písky

Rozloha: 63.4320 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 17°15'14'' v.d., 48°55'10'' s.š.
Nadmořská výška: 177 - 197 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází ve střední části Dolnomoravského úvalu, mezi Moravským Pískem a Rohatcem, kopíruje železniční trať, která vede rozsáhlým lesním komplexem Bzenecká doubrava.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou neogenní křemičité písky, které byly naváty v pleistocénu.
Geomorfologie: Lokalita spadá do Ratíškovické pahorkatiny. Jedná se o nížinnou pahorkatinu tvořenou neogenními a kvartérními usazeninami.
Reliéf: Reliéf je plochý.
Pedologie: Na chudých píscích převládá kambizem arenická.
Krajinná charakteristika: Jedná se o bezlesé protipožární pásy podél železniční tratě.  

Biota:

Území se rozkládá na úzkém pruhu bezlesí podél železniční tratě, které slouží jako protipožární bariéra. Jedná se o jedinečný komplex několika typů psamofytní vegetace v různých sukcesních stádiích. Na lokalitě se střídají panonské stepní trávníky na písku s kostřavovými trávníky písčin (T5.3). Na narušovaných místech se vyskytují otevřené trávníky písčin (T5.2) s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) spolu s maloplošně zastoupenou jednoletou vegetací písčin (T5.1). Prolínají se zde typy subatlantské s východní hranicí areálu, např. paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), typy boreální na jižní hranici rozšíření např. mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum), typy kontinentální na severozápadní hranici areálu např. smil písečný (Helichrysum arenarium), na severní hranici rozšíření např. kolenec pětimužný (Spergula pentandra) i panonské endemity např. kostřava pochvatá Dominova (Festuca vaginata subsp. dominii), tomkovice plazivá (Hierochloe repens). Některé druhy zde mají jediné naleziště v ČR např. kavyl písečný (Stipa borysthenica).
Území je významné i z hlediska zoologického. Především na nezalesněných plochách zahrnuje teplomilná entomofauna řadu legislativně chráněných druhů, jako kudlanka nábožná (Mantis religiosa), pakudlanka jižní (Mantispa styriaca), ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius). Z obratlovců lze zmínit nejpočetnější populaci ještěrky zelené (Lacerta viridis), dále skřivana lesního (Lullula arborea) a dudka chocholatého (Upupa epops).  

Kvalita a význam:

Nejrozsáhlejší, reprezentativní a dobře zachovalá ukázka vegetace otevřených vátých písků v ČR.  

Zranitelnost:

Nelesní plochy jsou ohroženy permanentním náletem borovice z přilehlých lesních porostů a šířením akátu. V některých partiích se nachází rozsáhlé porosty třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Porosty jsou rovněž ohroženy invazí amerických druhů rodu Solidago: zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a z. obrovský (S. gigantea) a pýru plazivého (Elytrigia repens).
Rušivě působí samotný provoz frekventované železniční trati - odpadky.  

Management:

- pravidelné odstraňování náletových a invazních dřevin (borovice a akát)
- příležitostné lehké narušení povrchu
- likvidace porostů třtiny rákosovité (Calamagrostis arundinacea)
- příležitostné vypalování (nutno konzultovat se zoology)  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 63.4320
Z toho prioritních naturových biotopů: 29.1518.4926
Z toho neprioritních naturových biotopů: 34.0221.5851
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 36.8123.3527
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 21.585134.02B/B/BAno
T5.1 Jednoletá vegetace písčin0.91011.43B/A/B
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)5.46878.62A/A/B
T5.3 Kostřavové trávníky písčin15.206323.97B/B/B
6260Panonské písčité stepi 18.492629.15B/B/BAno
T5.4 Panonské stepní trávníky na písku18.492629.15B/B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území9.091414.33
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla12.893020.32
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.42270.66
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.18210.28
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.46670.73
X12 Nálety pionýrských dřevin0.29680.46
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Bzenec, Rohatec, Vracov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.