Homepage

CZ0614056 - V Lisovech

Rozloha: 30.5414 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°16'43'' v.d., 49°14'51'' s.š.
Nadmořská výška: 649 - 651 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rašeliniště, vlhké louky a kaskáda rybníků a rákosiny jihozápadně od Jihlávky.  

Ekotop:

Geologie: Metamorfity moldanubika (ruly a migmatity) přecházejí na západním okraji lokality v granity až adamellity moldanubického plutonu.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v Kremešnické vrchovině.
Reliéf: Mírné svahy v pramenné oblasti potoka.
Pedologie: Místně vyvinuta relativně mocná poloha humolitů, přecházející v gleje a posléze v pseudogleje na svahovinách.
Krajinná charakteristika: Soubor drobného přechodového rašeliniště, vlhkých luk a mokřadů s výskytem řady ohrožených mokřadních druhů rostlin a živočichů. Ostrůvek mokřadní a luční vegetace v agrární krajině silně poznamenané "socializací" zemědělství a velkoplošnými pozemkovými úpravami. Lokalita zahrnuje PR V Lisovech.  

Biota:

Na západním a severním břehu rybníka Kačerák se nachází vegetace nevápnitých mechových slatinišť R2.2 a přechodových rašelinišť R2.3 (Sphagno recurvi-Caricion canescentis, vzácněji Sphagno warnstorfii-Tomenhypnion nitentis). Navazují vlhké pcháčové louky T1.5 a podhorské smilkové trávníky T2.3, na dlouhodobě nekosených plochách se vyvinula vysokobylinná tužebníková lada T1.6. Sušší louky reprezentují společenstva mezofilních ovsíkových luk T1.1. V litorálu rybníků jsou vyvinuty porosty vysokých ostřic M1.7 a rákosiny eutrofních stojatých vod M1.1. V rybnících se zčásti nachází makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod V1F spolu s vzácnou vegetací parožnatek V5, která se nachází zejména v mělkém pobřežním pásmu v jz. části rybníku Kačerák společně s přesličkou poříční (Equisetum fluviatile). Mozaiku vegetace doplňují rozvolněné maloplošné mokřadní vrbiny K1 a mokřadní olšiny (netypické iniciální). Z významných rostlinných druhů zde roste např. ostřice dvoudomá (Carex dioica), o. mokřadní (C. limosa), o. plstnatoplodá (C. lasiocarpa), o. blešní (C. pulicaris), o. dvoumužná (C. diandra), o. šupinoplodá (C. lepidocarpa), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), všivec bahenní (Pedicularis palustris), tolije bahenní (Parnassia palustris), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum) a bublinatka menší (Utricularia minor). V roce 1996 zde byla nalezena rozsáhlá populace kriticky ohrožené třtiny tuhé (Calamagrostis stricta), která se v současnosti vyskytuje v České republice pouze na několika málo lokalitách. Hojný je výskyt vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), zábělníku bahenního (Potentilla palustris) a kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica), které rostou porůznu i na jiných místech EVL. Z dalších významných druhů vlhkých luk a smilkových trávníků lze uvést např. ostřici Hartmanovu (Carex hartmanii), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), prvosenku jarní (Primula veris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a starček potoční (Tephroseris crispa). Srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus) byla nalezena na minerotrofním rašeliništi a slatinných okrajích rybníka Kačerák při jeho severozápadním břehu, celková plocha přítomné populace je odhadována na 5-10 m2. Dále zde rostou např. bařinatka obrovská (Calliergon giganteum), zelenka hvězdovitá (Campyllium stellatum), lesklec Rutheův (Plagiothecium ruthei), rokyt luční (Hypnum pratense), vlahovka drnatá (Philonotis caespitosa), štírovec prostřední (Scorpidium cossonii), vlasolistec vlhkomilný (Tomentypnum nitens), rokýtek vlhkomilný (Amblystegium radicale), rašeliník Warnstorfův (Sphagnum warnstorfii) a r. modřínový (S. contortum). Na smilkových trávnících se vzácněji vyskytuje dvouhrotec bahenní (Dicranum bonjeanii).
Fauna bezobratlých vyžaduje další podrobný průzkum. Významná je synuzie denních motýlů vlhkých a rašelinných luk s hnědáskem rozrazilovým (Melitaea diamina), ohniváčkem modrolemým (Lycaena hippothoe), perleťovcem dvanáctitečným (Clossiana selene), zelenáčkem šťovíkovým (Procris statices) a dalšími. Na rozsáhlé litorální plochy jsou troficky vázány můry Archanara sparganii a Nonagria typhae. Vyskytují se zde také vlhkomilnější až tyrfofilní střevlíkovití, např. druhy Pterostichus diligens a P. nigrita. Na rašelinných loukách žije mizející mravenec rašelinný (Formica picea). Lokalita je významná rovněž z malakozoologického hlediska, hostí mj. relativně početnou populaci vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri), z dalších náročnějších vlhkomilných druhů měkkýšů zde byl zjištěn vrkoč mnohozubý (V. antivertigo). Tyto druhy jsou velmi úzce vázány na prostředí zachovalých pramenišť a slatinných luk. Jedná se o významný biotop obojživelníků, plazů a ptáků.  

Kvalita a význam:

Velmi cenná rašeliništní lokalita Českomoravské vrchoviny s plošně rozsáhlejším výskytem přechodových rašelinišť a podhorských smilkových trávníků. Roste zde (jako na jedné ze dvou recentních lokalit v ČR) kriticky ohrožená třtina přehlížená (Calamagrostis stricta). Velmi významná lokalita srpnatky fermežové (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus) nejen v kraji Vysočina, ale i v celé ČR. Relativně početná populace vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) v zachovalých slatinných biotopech.  

Zranitelnost:

Lokalita je obklopena rozsáhlými celky odvodněné a zorněné zemědělské půdy a je zčásti ohrožena eutrofizací. Dlouhodobá absence péče (obnovena teprve po nedávném zřízení PR) vedla k rychlé degradaci části lokality (expanze rákosu a zarůstání nekosených luk). Ani současný stav péče nelze považovat za zcela uspokojivý (deponie pokoseného materiálu, nedostatečný rozsah aj.). Na nekosených plochách se expanzivně šíří mimo rákosu i třtina křovištní.
Populace druhu Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus je třeba pravidelně (v cca 2-3 letých intervalech) monitorovat.  

Management:

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus - v roce 2005 bylo v oblasti výskytu tohoto mechu pozorováno zarůstání rákosem a část lokality nebyla již tři roky kosena, je třeba zajistit pravidelné každoroční kosení celé lokality, kde se mech Drepanocladus vernicosus vyskytuje.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 30.5414
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.911.1971
Z toho neprioritních naturových biotopů: 32.579.9484
Z toho ostatních přírodních biotopů: 40.5712.3925
Z toho X biotopů: 13.063.9894
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.34321.12A/B/-Ne
V5 Vegetace parožnatek0.34321.12A/B/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.68652.24C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.68652.24C/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.19713.91C/B/BAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce1.19713.91C/B/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.756812.30C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada3.756812.30C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.63132.06D/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.63132.06D/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.530614.83C/B/BAno
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.17340.56B/A/B
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště1.89966.21D/B/B
R2.3 Přechodová rašeliniště2.45768.04B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.20173.93C/B
L1 Mokřadní olšiny0.72192.36A/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.00010.00C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.39444.56B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.85682.80B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky8.217626.90C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla2.63818.63
X12 Nálety pionýrských dřevin1.35134.42
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
srpnatka fermežováP
Hamatocaulis vernicosusBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč Geyerův>14 jedinců
Vertigo geyeriCAAB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Horní Vilímeč, Jihlávka  

Prameny:

Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. & kol.Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.2002
Rybníček K.Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmisch - Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, Ser. A, 6: 1-244.1974
Vitner Č.Javořická - SZ (J0038). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2001
Kučera J.Hamatocaulis vernicosus - V Lisovech. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
Jakšičová T.Ekologická studie druhu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs a návrh managementu na jeho lokalitách v ČR. Zhodnocení prozatimních výsledků diplomové práce.- Ms., 14 pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2003
Štechová T.Monitoring druhu Hamatocaulis vernicosus rok 2005. – Ms., 151pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.