Homepage

CZ0614054 - Na Oklice

Rozloha: 60.2406 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°23'40'' v.d., 49°24'10'' s.š.
Nadmořská výška: 642 - 655 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rašeliniště a vlhké louky v okolí prameniště Milíčovského potoka 1 km severně - severoseverovýchodně obce Milíčov.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad lokality tvoří žuly (granit a šadamerit) na styku s migmatity. Geomorfologie: Lokalita se nachází v Kremešnické vrchovině v těsné blízkosti hlavního evropského rozvodí. Reliéf: Mírně skloněné svahy a mělké údolí potoka v pramenné poloze. Pedologie: Na okrajích rašelinné čočky, tvořené humolity, jsou vytvořeny pseudogleje. Krajinná charakteristika: Komplex rašeliniště a mokrých luk u samoty Na Oklice s okolními vřesovišti a smilkovými trávníky a roztroušenými dřevinami představuje jedinečně zachovalý krajinný prvek, dříve tak typický pro Českomoravskou vrchovinu.  

Biota:

V centrální části rašeliniště Na Oklice a v nivě potoka nad rybníkem Sviták je vyvinuta vegetace nevápnitých mechových slatinišť R2.2 a přechodových rašelinišť R2.3 (Caricion canescenti-nigrae, Sphagno recurvi-Caricion canescentis, velmi vzácně či v pozměněných fragmentech pak Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion). Na ně navazují vlhké pcháčové louky T1.5 (Calthion palutris) resp. tužebníková lada T1.6, na sušších místech přecházející k podhorským typům mezofilních ovsíkových luk T1.1 (Arrhenatherion elatioris) a podhorských smilkových trávníků T2.3 (Violion caninae). Vlivem specifického hospodaření v minulosti (pastva dobytka) je místy vytvořena i vegetace blízká sekundárním podhorským vřesovištím T8.2 s roztroušenými dřevinami a porosty brusnicovitých keříčků a vřesu obecného. Ojediněle se v rybníku vyskytuje druhově chudá makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod V1. Na odpovídajících stanovištích se vyskytuje vegetace vysokých ostřic M1.7, místy se nacházejí rozvolněné mokřadní vrbiny K1 a vysoké mezofilní křoviny K3. Druhová diverzita je relativně vysoká, z ohrožených druhů rostlin zde rostou hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba - nyní nezvěstná), bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile), všivec bahenní (Pedicularis palustris), bublinatka menší (Utricularia minor), suchopýr širolistý (Eriphorum latifolium) a řada dalších. Významná entomologická a ornitologická lokalita Jihlavska. Druhová lokalita mechu Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus je mozaikou společenstev nevápnitého mechového slatiniště R2.2 a přechodového rašeliniště R2.3 v pramenné oblasti Milíčovského potoka. Tento mech se vyskytuje v několika mikropopulacích. Celková plocha populace druhu je cca 4 m2. Z dalších cenných mechorostů zde byly recentně (2005) nalezeny druhy Sphagnum obtusum a Calliergon giganteum (v roce 1996 i Sphagnum contortum a Scorpidium scorpioides) a v minulosti i Meesia triquetra a Paludella squarrosa. V prameništích zde v relativně početné populaci žije naturový vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri).  

Kvalita a význam:

Unikátně zachovalý komplex drobného svahového rašeliniště a zbytek přechodového údolního rašeliniště patří mezi nejcennější rašeliništní lokality Českomoravské vrchoviny. Zachovalé a relativně rozsáhlé plochy biotopů R2.2, R2.3, T2.3 a T8.2. Významná lokalita druhu Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus v kraji Vysočina. Relativně početná populace vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) na zachovalém stanovišti (16 jedinců ve standardním vzorku).  

Zranitelnost:

Část Na Oklice (dnešní PR) nebyla téměř dotčena úpravou vodního režimu, přesto zde existuje ohrožení celkovou eutrofizací prostředí a postupující sukcesí (zvláště na nekosených a nespásaných smilkových trávnících a vřesovišti, které rychle zarůstají dřevinami). Nejcennější mokřadní plochy jsou zde uspokojivě zajištěny ochranářskou péčí (lokalita je 1 x ročně kosena, péče je postupně se zlepšující). Ve vybrané části vřesoviště byla zahájena extenzivní pastva skotu. Ohrožení představují tendence k ukončení kosení na dosud využívaných pcháčových a ostřicových loukách. Část Nad Svitákem (dosud pouze jako návrh PR) je degradována podstatně více, více ohrožena eutrofizací z přilehlých zemědělských pozemků a dosud stále bez náležité péče. I zde je však dosud kosena mechanizačně dostupná část cenných vlhkých luk. Značné ohrožení představuje expanze rákosu, chrastice a třtiny křovištní. Přestože se biotop druhové lokality zdá být v dobrém stavu, je zde v porovnání s jeho stavem v roce 1996 zjevný určitý negativní trend vývoje. Z druhů mechorostů, uváděných z lokality v roce 1996, nebyl nalezen druh Scorpidium scorpioides, stejně jako v minulosti udávané druhy Meesia triquetra a Paludella squarrosa.  

Management:

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus - viz Obecné zásady.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 60.2406
Z toho prioritních naturových biotopů: 7.144.3067
Z toho neprioritních naturových biotopů: 47.3628.5329
Z toho ostatních přírodních biotopů: 29.9518.0459
Z toho X biotopů: 7.884.7477
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.42060.69D/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.42060.69D/C/-
4030Evropská suchá vřesoviště 1.14911.90C/C/CAno
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)1.14911.90C/C/C
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 6.210.29C/C/BAno
T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis)6.200010.29C/C/B
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.30677.14B/B/AAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce4.30677.14B/B/A
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.81713.01C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.81713.01C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.62746.02C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky3.62746.02C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 15.318725.42B/C/AAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště11.031818.31C/C/A
R2.3 Přechodová rašeliniště4.28697.11A/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.06811.77A/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.32490.53B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.98213.29C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky14.670824.35B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.10290.17
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.68642.79
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.87231.44
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.23500.39
X12 Nálety pionýrských dřevin1.48862.47
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.08790.14
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.27460.45
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
srpnatka fermežováP
Hamatocaulis vernicosusBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč Geyerův>16 jedinců
Vertigo geyeriCAAB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Hojkov, Milíčov u Jihlavy  

Prameny:

Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. & kol.Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.2002
Dvořáčková K.Milíčovsko (J0013). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2001
Růžička I.Výsledky záchranného průzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk v okolí Telče na Českomoravské vrchovině. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, Odd. Věd. Přír., 8: 153-192.1987
Růžička I., Čech L. & Lacina J.Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, Odd. Věd. Přír., 13: 221-281.1997
Kučera J.Hamatocaulis vernicosus - Na Oklice. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
Štechová T.Monitoring druhu Hamatocaulis vernicosus rok 2005. – Ms., 151pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.