Homepage

CZ0614053 - Dářská rašeliniště

Rozloha: 390.4373 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°53'30'' v.d., 49°39'3'' s.š.
Nadmořská výška: 608 - 651 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Komplex rašelinišť, rašelinných lesů a vlhkých luk cca 8 km severozápadně od Žďáru nad Sázavou, mezi obcemi Radostín, Škrdlovice, Karlov, Vojnův Městec a Polnička, v blízkosti rybníka Velké Dářko.  

Ekotop:

Geologie: Podložím sníženiny v Dářské brázdě jsou vápnité glaukonitické pískovce a slínovce křídového výběžku Dlouhé meze České křídové tabule, s kvarterními písčitými a jílovými překryvy. Geomorfologie: Plochá sníženina Dářské brázdy v nadmořské výšce 618-623 m n. m. Reliéf: Ploché rozvodí s bifurkací vod do řek Sázavy a Doubravy. Pedologie: Rašeliniště vzniklo překrytím starších slatinných vrstev, vytvořených zarůstáním mělkého preboreálního jezera kyselou vrchovištní rašelinou rašeliníko-suchopýrovou s příměsí dřevin. Vrstva organozemě (rašeliny) zde dosahuje až 326 cm. Krajinná charakteristika: Plochá rašelinná sníženina s lesním porostem rašelinných borů přecházejícím v dříve těžené části v mozaiku sukcesních stadií rašeliništních společenstev, mokřadů a ostřicových porostů s dřevinnými nálety. Z podstatné části zalesněno.  

Biota:

V centrální části vymezeného území (NPR Velké Dářko) převládají blatkové bory (L10.4), které jsou obklopeny rašelinnými a podmáčenými smrčinami (L9.2). Rašelinné brusnicové bory (L10.2) se vyskytují zejména v NPR Radostínské rašeliniště. Zde zastoupené biotopy : V1C, M1.7, M1.1, R2.3, T2.3B, L10.2. V lesním komplexu se na místech lesních pramenišť a podél potoků ojediněle vyskytují říční a typické jasanovo-olšové luhy (L2.2). Na místech po bývalé těžbě rašeliny se vyvinula primární sukcesní stádia směřující k okolnímu klimaxu. Tato jednotka přechází na okrajích rašeliniště v nevápnité mechové slatiniště (R2.2), které často tvoří mozaiku se společenstvem podhorských a horských smilkových trávníků (T2.3). Na minerálně silnějších půdách na opuce, a to pod Radostínským kopcem a na severním břehu rybníka Malé Dářko se vyskytují střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9). Na svazích na intenzivněji využívaných loukách je častá vegetace mezofilních ovsíkových luk (T1.1), místy v mozaice s širokolistými suchými trávníky (T3.4). Méně zastoupené jsou tužebníková lada (T1.6) a vlhké pcháčové louky (T1.5). V litorálních porostech vysokých ostřic (R2.3, M1.7, V1C) Velkého a Malého Dářka je hojná makrofytní vegetace s bublinatkou jižní (V1B). V tůních po těžbě rašeliny se vyskytuje také vegetace parožnatek (V5). V případě letnění Velkého Dářka zde bývají cenné porosty vegetace letněných rybníků (M2.1). Maloplošně jsou vyvinuty mezofilní bylinné lemy (T4.2).  

Kvalita a význam:

Nejrozsáhlejší a nejhlubší rašeliniště na Českomoravské vrchovině, jediná lokalita blatkového boru v regionu. Rašeliniště typu přechodového vrchoviště, v němž se zachovala rašeliništní společenstva s porostem borovice blatky a řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Významná lokalita vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis).  

Zranitelnost:

Lokalita byla v minulosti výrazně ovlivněna těžbou rašeliny. Intenzivní těžba probíhala od 30. let 19. st., v malé míře pokračovala až do 70. let 20. st. Výjimečně se s těžbou především pro zahrádkářské účely v malém množství setkáváme i dnes. Lesnické meliorace jsou v současné době největším degradačním faktorem podmáčených smrčin mimo jádrové území stávající NPR Dářko. Tendence odvodňovat je ze strany majitelů lesních pozemků stále aktuální, což dokládají desítky kilometrů prohlubovaných kanálů v ochranném pásmu NPR a okolí. Odvodnění je zvláště nebezpečné pro vážku jasnoskvrnnou, která by ztratila potřebný ekosystém. Vzhledem k blízké rekreační lokalitě dochází k narušování ochranného režimu vstupem neukázněných návštěvníků a sběrem lesních plodin, je žádoucí usměrnění rekreační činnosti.  

Management:

Eliminovat výsadby nepůvodních druhů dřevin, sledovat a eliminovat vliv odvodnění okolních navazujících partií a sledovat a eliminovat vliv zemědělské činnosti, zejména eutrofizace lokality vlivem hnojení.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 390.4373
Z toho prioritních naturových biotopů: 49.61193.7195
Z toho neprioritních naturových biotopů: 23.7492.7216
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.7522.4821
Z toho X biotopů: 19.7477.0934
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.74880.19B/C/-Ne
T5.1 Jednoletá vegetace písčin0.74880.19B/C/-
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.03950.01B/A/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků0.03950.01B/A/-
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.1110.02C/A/AAno
V5 Vegetace parožnatek0.11100.02C/A/A
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9.39362.40A/B/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.69970.17A/A/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty8.69392.22A/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.61030.41C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)1.61030.41C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 0.28030.07C/A/-Ne
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.28030.07C/A/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.19261.07C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce4.19261.07C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)7.2781.86C/B/CAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky7.27801.86C/B/C
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.32070.33C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.32070.33C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.54611.67B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky6.54611.67B/B/-
7110Aktivní vrchoviště 5.11181.30B/A/-Ne
R3.1 Otevřená vrchoviště4.44121.13B/A/-
R3.3 Vrchovištní šlenky0.67060.17B/A/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 31.7618.13B/B/AAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
Management: sledovat a eliminovat vliv zemědělské činnosti zejména eutrofizace lokality vlivem hnojení
7.74121.98B/B/A
R2.3 Přechodová rašeliniště
Management: sledovat a eliminovat vliv zemědělské činnosti zejména eutrofizace lokality vlivem hnojení
24.01986.15B/B/A
91D0Rašelinný les 183.201246.92B/B/AAno
L10.2 Rašelinné brusnicové bory32.39688.29C/B/B
L10.4 Blatkové bory54.368813.92A/A/A
L9.2A Rašelinné smrčiny
Management: eliminovat výsadby nepůvodních druhů dřevin, sledovat a eliminovat vliv odvodnění okolních navazujících partií
96.435624.69B/B/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.93360.23B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.93360.23B/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 33.91268.68C/C/CAno
L9.2B Podmáčené smrčiny33.91268.68C/C/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.51930.13B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.11630.02B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.55940.65B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod4.45931.14A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic2.97540.76B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky11.38722.91C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.46520.11A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.15420.03
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.01740.00
X5 Intenzivně obhospodařované louky9.40862.40
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla2.32830.59
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami31.56598.08
X10 Paseky s podrostem původního lesa2.71620.69
X12 Nálety pionýrských dřevin6.56931.68
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.08050.02
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace24.25306.21
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vážka jasnoskvrnnáP
Leucorrhinia pectoralisBACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Karlov, Polnička, Radostín u Vojnova Městce, Vojnův Městec  

Prameny:

Bukáček R.Projekt a návrhy eliminace negativních vlivů zasahujících rašelinný komplex Dářko. - ms. [Depon. in: SCHKO ČR, Laboratoř GIS]1997
Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. & kol.Jihlavsko. - In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.2002
Klika J. & Šmarda J.Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. České Společn. Nauk, Tř. Mat. - Přír.: 1-60.1946
Lysák F.Dářko (J0008 ŽV). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2001
Miklová P. & Bukáček R.Návrh demonstračního území v CHKO Žďárské vrchy (pro projekt PHARE Technická podpora soustavě NATURA 2000) - ms. [Depon. in: SCHKO Žďárské vrchy]2002
Neuhäusl R.Vegetationsverhältnisse des hydrographischen gebietes der Moore am Teich Velké Dářsko (Böhmisch-Mährische Höhe). Folia Geobot. Phytotax.7:105-1651972
Neuhäusl R.Hochmoore am Teich Velké Dářko. Academia, Praha.1975
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.