Homepage

CZ0613334 - Trnava

Rozloha: 225.0070 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°11'41'' v.d., 49°30'60'' s.š.
Nadmořská výška: 393 - 518 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Povodí říčky Trnavy od Jetřichovce po údolní nádrž sv. od Pelhřimova v centrální části Českomoravské vrchoviny.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří biotické až sillimaticko-biotické pararuly, z části i biotické ortoruly.
Geomorfologie: Vodní tok protéká Křemešnickou vrchovinou zejména jejími dvěma podcelky Pacovskou a Želivskou pahorkatinou.
Reliéf: Jedná se o údolní vodní tok, okolní svahy jsou různě sklonité. Nivou potoka je široká cca 100 m.
Pedologie: Půdy vznikly především působením vodního toku - denudací a sedimentací. Převařují naplavené fluvizemě často oglejené a v místech s pomaleným odtokem gleje.
Krajinná charakteristika: Neupravený meandrující tok říčky Trnavy protékající zemědělskou půdou s rozptýlenou zelení místně protékající lesními celky. Lokalita mimořádně zachovalá v celé délce toku.  

Biota:

Přirozeně meandrující tok v dobře vyvinuté nivě, protékající zemědělsky využívanými plochami s rozptýlenou zelení a lesními celky. Ve vlastním toku je (především v dolním úseku) vyvinuta makrofytní vegetace vodních toků (V4A) s dominantním lakušníkem vzplývavým (Batrachium fluitans). Tok je místy doprovázen říčními rákosinami (M1.4) s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), na přítoku do VN Želiv jsou vyvinuty rákosiny stojatých vod (M1.1). V nivě Trnavy se místy nacházejí zachovalejší louky - aluviální psárkové louky (T1.4) a vlhké pcháčové louky (T1.5). Plochy neobhospodařovaných vlhkých lad mají místy charakter tužebníkových porostů (T1.6). Přírodě blízký tok říčky je lemován břehovými porosty, místy charakteru jasanových olšin (L2.2) nebo vrbových křovin hlinitých a písčitých náplavů (K2.1) s dominující vrbou křehkou (Salix fragilis).
Ze zoologického hlediska je významný výskyt vranky obecné (Cottus gobio), území je komplexním biotopem vydry říční (Lutra lutra).  

Kvalita a význam:

Významná lokalita trvalého výskytu vydry říční (Lutra lutra) pro oblast Vysočiny. Trnávka je jedním z nejzachovalejších vodních toků Vysočiny se stabilizovanou vydří populací. Tok protínají místní komunikace s nízkým provozem a většina přemostění toku je vyhovující z hlediska průchodnosti vydrou. Tok prochází intravilánem několika malých obcí a není zatížen komunálním odpadem. V dolní části toku se nacházejí úseky s významnějším výskytem vodních makrofyt v tekoucích vodách.  

Zranitelnost:

Lokalita může být zranitelná zásahy do toku a znečištěním vody. Předmět ochrany může být ohrožován nezákonným pronásledováním.  

Management:

Je nutné především:
- zachovat toky s pravidelným výskytem vydry v přirozeném stavu včetně břehových porostů,
- monitorovat kvalitu vody a předcházet nebezpečí havarijních znečištění,
- při stavbách a rekonstrukcích silničních mostů přes vodní toky důsledně dbát na to, aby vždy zůstaly zachované na obou stranách dostatečně široké suché břehy (zcela nevhodné jsou mosty, kde voda vyplňuje celý prostor mezi opěrami, nevhodné jsou také trubní propustky používané k převedení trvalých vodních toků pod silnicí),
- soustavně monitorovat úhyny vyder na silnicích, v místech opakovaných úhynů řešit zabezpečení těchto kritických úseků (zaplocení v kombinaci se zprůchodněním stávajícího mostu instalací bočních lávek nebo speciálního „vydřího tunelu“),
- při řešení škod vydrou využívat zákon o náhradách škod,
- škody na rybích obsádkách minimalizovat tzv. „odkláněcími rybníky“ a chovem druhově pestrých obsádek se dostatečným zastoupením bílé ryby,
- důsledně potírat všechny pokusy o nezákonný lov.  

Možné střety zájmu:

Střety zájmu může představovat zajištění ochrany druhu a rybářské hospodaření na toku a vodních plochách.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 225.0070
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.000.017
Z toho neprioritních naturových biotopů: 10.5023.6378
Z toho ostatních přírodních biotopů: 40.6391.4306
Z toho X biotopů: 13.0929.4712
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 13.85736.15B/A/AAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt13.85736.15B/A/A
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 9.5074.22C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada9.50704.22C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.13460.05C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.13460.05C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.04610.02C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.04610.02C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.0070.00D/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.00700.00D/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.08580.03B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.08580.03B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.0170.00C/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.01700.00C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.23320.10C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.32450.14C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy11.83315.25D/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.03830.01C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod2.11010.93B/B
M1.4 Říční rákosiny8.36443.71C/C
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.00014.44C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic2.69221.19C/C
T1.4 Aluviální psárkové louky47.052620.91D/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky18.70138.31C/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.00220.00B/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.07860.03B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky28.877012.83
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.59420.26
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vydra říční1-10
Lutra lutraCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Arneštovice, Bořetice, Bratřice, Březina u Hořepníku, Červená Řečice, Hořepník, Jetřichovec, Křelovice u Pelhřimova, Lesná u Velké Chyšky, Roučkovice, Rovná u Hořepníku, Samšín, Velká Chyška, Zhořec u Pacova, Želiv  

Prameny:

Dušek J., Zavadil V., Cepáková E., Šafář J., Hlaváč V., Volf O.Zásady managamentových opatření a ochranných podmínek v navrhovaných lokalitách NATURA 2000 (nepublikováno).
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.