Homepage

CZ0610170 - Zhejral

Rozloha: 154.1104 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°18'55'' v.d., 49°13'0'' s.š.
Nadmořská výška: 679 - 785 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník Zhejral a okolní rašelinné a vlhké louky 1 km východně od obce Klátovec; rybník Karhov, přilehlá pastvinná lada a vlhké louky západně a severozápadně od Světlé pod Javořicí, asi 10 km sz. od Telče.  

Ekotop:

Geologie: Horninový podklad tvoří vyvřeliny moldanubického plutonu, konkrétně dvojslídné žuly.
Geomorfologie: Součást západního návětrného svahu Javořické vrchoviny.
Reliéf: Mírné svahy, mělké údolí v pramenné oblasti potoka s rozsáhlou pramennou mísou.
Pedologie: Na trvale podmáčených místech jsou vyvinuty organozemě (rašelinná ložiska) a gleje. Na mírných svazích se nacházejí pseudogleje, přecházející ke kryptopodzolům a kambizemím dystrickým.
Krajinná charakteristika: Dvojice oligo- až oligomezotrofních rybníků s navazující pestrou mozaikou rašelinišť, rašelinných a vlhkých luk, zarůstajících smilkových pastvin s dřevinami, mezofilních luk a mokřadních lesů, výskyt řady ohrožených druhů organismů. Dobrý příklad relativně zachovalé podhorské krajiny nejslabšího vnitrostátního oreofytika, prostorově i rozměrově členěná mozaika různých lučních a mokřadních biotopů s rybníky, kamennými snosy, zarůstajícími pastvinami a roztroušenými nálety dřevin pod dominantním masivem nejvyššího vrcholu Českomoravské vrchoviny - Javořice.  

Biota:

V oligotrofních rybnících je slabě vyvinuta druhově chudá makrofytní vegetace přirozeně mezotrofních vod V1 (zde ovlivněná nízkým obsahem živin). Na písčitém dně rybníka Karhov (v pobřežní zóně) je vytvořena vytrvalá vegetace obojživelných rostlin s pobřežnicí jednokvětou M3. Litorály rybníků a zamokřené deprese osídluje vegetace vysokých ostřic M1.7 a rákosin stojatých vod M1.1. Značnou část lučních ploch pokrývá vegetace nevápnitých mechových slatinišť R2.2 (Caricion fuscae), v místech se silnější vrstvou humolitů nacházíme drobná přechodová rašeliniště R2.3 (Sphagno recurvi-Caricion canescentis). Časté, ale prostorově nevelké jsou porosty mokřadních vrbin K1. Mokřadní vegetace přechází k vlhkým pcháčovým loukám T1.5 a vlhkým tužebníkovým ladům T1.6, na sušších svazích se nacházejí mezofilní ovsíkové louky M1.1 (ve svých chudých podhorských typech) a dále podhorské smilkové trávníky T2.3B (Violion caninae), dříve využívané jako pastviny, dnes již většinou zarůstající roztroušeným náletem dřevin. Vzácně zde nalézáme vegetaci blízkou sekundárním podhorským vřesovištím T8.2 (s jalovcem obecný i bez něj). Lesní vegetaci, zařazenou jen okrajově, reprezentují údolní jasanovo-olšové luhy L2.2 (v typické i degradované podobě), podmáčené smrčiny L9.2 a ojediněle i fragmenty acidofilních bučin L5.4. Ostatní typy biotopů se vyskytují jen ojediněle a fragmentárně.
Výskyt řady ohrožených druhů rostlin: pobřežnice jednokvětá
(Littorella uniflora), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), ostřice přioblá (Carex diandra), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), p. jarní (D. majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), dřípatka horská (Soldanela montana) aj. Významný biotop obojživelníků - skokan ostronosý (Rana arvalis), s. krátkonohý (R. lessonae), čolek obecný (Triturus vulgaris)..., plazů - zmije obecná (Vipera berus) a hmyzu. Významná ornitologická lokalita.  

Kvalita a význam:

Poměrně rozsáhlý soubor společenstev nevápnitých mechových slatinišť a přechodových rašelinišť s podhorskými smilkovými trávníky a další přírodě blízké vegetace. Jedna z největších ploch výskytu vegetace vytrvalých obojživelných bylin s pobřežnicí jednokvětou na Českomoravské vrchovině. Pozoruhodný komplex vodních, mokřadních a lučních společenstev, s vysokou diverzitou stanovišť a jejich sukcesních stadií.  

Zranitelnost:

Oba rybníky jsou využívány k vodárenským účelům s důrazem na vysokou čistotu vody. Naprostá většina nelesních ploch v území není hospodářsky využívána, pravidelně koseny a v poslední době i spásány ovcemi jsou pouze vybrané plochy ve stávající NPR Zhejral. Na ostatních plochách probíhají sukcesní změny směrem k porostům křovin a náletových dřevin, resp. sekundárnímu lesu. V lesních porostech pokračují negativní trendy pasečného smrkového hospodaření, spojeného s odvodňováním a úpravou drobných vodních toků. Území je minimálně využíváno k rekreaci (omezené koupání v rybníku Zhejral).  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 154.1104
Z toho prioritních naturových biotopů: 6.8110.5064
Z toho neprioritních naturových biotopů: 49.0475.5897
Z toho ostatních přírodních biotopů: 29.9246.1152
Z toho X biotopů: 14.2021.8983
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 4.45292.88A/A/AAno
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin4.45292.88A/A/A
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 23.040914.95C/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty23.040914.95C/A/-
4030Evropská suchá vřesoviště 0.10320.06B/B/-Ne
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.10320.06B/B/-
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.29020.18C/B/-Ne
T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis)0.29020.18C/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.07841.99B/B/BAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce3.07841.99B/B/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6.04023.91C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada6.04023.91C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 12.90568.37C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky12.90568.37C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 21.192313.7B/B/BAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště13.08508.49B/B/B
R2.3 Přechodová rašeliniště8.10735.26A/A/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.1830.11B/A/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.18300.11B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.4284.81C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty7.42804.81C/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.38144.78B/A/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny7.38144.78B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny5.74733.72C/B
L1 Mokřadní olšiny0.04000.02B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy8.29285.38A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.04230.67A/A
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.22260.14B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic5.44543.53B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky25.196516.34C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.07470.04B/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.05360.03B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.49810.32
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.45190.29
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.82691.18
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami13.70348.89
X12 Nálety pionýrských dřevin5.41803.51
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Horní Pole, Světlá pod Javořicí

Kraj Kraj Vysočina:

Klatovec  

Prameny:

Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. & kol.Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.2002
Vitner Č.Javořická - Zhejral (J0078). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.