Homepage

CZ0534050 - Černý Nadýmač

Rozloha: 24.3739 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°34'57'' v.d., 50°4'26'' s.š.
Nadmořská výška: 223 - 226 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní rybník Černý Nadýmač cca 1,5 km JJZ od obce Vlčí Habřina.  

Ekotop:

Rybník napájený Výrovským náhonem z Opatovického kanálu s význačnou vegetací vodních makrofyt a druhů obnažených den, významná batrachyologická a ornitologická lokalita. Geologické podloží tvoří slínovce a vápnité písky svrchního turonu. Území se nachází v nadmořské výšce 213 m.  

Biota:

Dominantou je vodní plocha rybníka (rozloha cca 13 ha) s makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních vod (V1F, při letnění – vegetace letněných rybníků -M2.1) lemovaná rákosinami eutrofních stojatých vod (M1.1). Pod hrází a při severním a východním břehu rybníka jsou rozšířeny údolní jasanovo–olšové luhy (L2.2) s prvky mokřadních olšin (L1), dále na ně navazují vlhké acidofilní doubravy (Molinio arundinacae–Quercetum, L7.2). Během letnění rybníka je na obnaženém dně bohatě vyvinuta vegetace letněných rybníků s výskytem vzácných druhů. Vodní plocha je využívána k polointenzivnímu chovu ryb (násadový rybník).  

Kvalita a význam:

Zastoupení makrofytní vegetace je chudé. Vyskytují se zde běžné druhy např. rdesno obojživelné (Persicaria amphibia). V minulosti byl výskyt vodních makrofyt bohatší - rdest světlý (Potamogeton lucens), okřehek hrbatý (Lemna gibba), okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca). Nejvýznačnější je vegetace obnažených den, kterou tvoří druhy např. dvouzubec černoplodý (Bidens frondosa), dvouzubec paprsčitý (Bidens radiata), kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), odemka vodní (Catabrosa aquatica), puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum), blatěnka vodní (Limosella aquatica), Myosorus minimus, pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa), kalužník šruchový (Peplis portula), jitrocel chudokvětý (Plantago uliginosa), mochny poléhavá (Potentilla supina), pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), p. lítý (Ranunculus sceleratus), šťovík přímořský (Rumex maritimus), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), ptačinec mokřadní (Stellaria alsine), rozrazil drchničkovitý (Veronica anagallis-aquatica), r. pobřežní (Veronica catenata), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) (sezóna 2002). Podmáčené olšiny mají zachovalou dřevinnou a bylinnou skladbu, výskyt kapradiníku bažinného (Thelypteris palustris).
Ve vegetační sezóně 2002 byl rybník letněn. Na rybničním dně se objevila druhově pestrá společenstva obnažených den s dominantami: puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), blatěnka vodní (Limosella aquatica), myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), kalužník šruchový (Peplis portula), jitrocel chudokvětý (Plantago uliginosa), mochna poléhavá (Potentilla supina) atd. V roce 2003 byl rybník znovu napuštěn.
Významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina) - populace řádově tisíce jedinců.  

Zranitelnost:

Rybník slouží pro odchov mladších vývojových stádií ryb (plůdek, násada). Není záměrně letněn, ale vzhledem k biologickým požadavkům rybí násady je jen velmi pomalu napouštěn. Toto charakteristické pomalé napouštění je realizováno jednou za tři roky a rybniční dno je obnaženo nejčastěji od dubna do poloviny srpna. Díky tomuto způsobu obhospodařování se zde zachovalo poměrně bohaté společenstvo druhů vázaných na obnažená rybniční dna, ale i na litorální pásy. Ohrožení představuje zintenzivnění chovu ryb (vyžírací tlak rybí obsádky, hnojení, vápnění dna, odstraňování nárostů makrofytní vegetace apod.) a odbahnění rybníka v celém rozsahu.
Pro populaci kuňky ohnivé je nebezpečím intenzivní chov ryb a případné nevhodné odbahňování rybníka bez zachování vhodného litorálu.  

Management:

Pro zachování společenstev vodních makrofyt a obnažených den letněných rybníků jsou nezbytné: optimalizace chovu ryb (snížení intenzity, omezení hnojení, přikrmování, vyloučení býložravých ryb) a pravidelné letnění v 3–5 letém intervalu, popř. částečné letnění (snížení hladiny tak, aby vznikly obnažené plochy v mělkých částech rybníka).
Pro populaci kuněk je také důležité zachování litorálu v době napuštění rybníka, v době letnění ponechat na dně mělké zavodněné louže.  

Možné střety zájmu:

Rybniční hospodářství, nevhodné odbahňování rybníka.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 24.3739
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.871.431
Z toho neprioritních naturových biotopů: 71.0417.3157
Z toho ostatních přírodních biotopů: 22.905.5837
Z toho X biotopů: 0.170.0435
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 13.005953.35A/A/AAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty
Management: optimalizace chovu ryb (snížení intenzity, omezení hnojení, přikrmování, vyloučení býložravých ryb), pravidelné letnění v 3-5 letém intervalu, popř. částečné letnění (snížení hladiny o cca 30 cm)
13.005953.35A/A/A
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4.309817.68B/A/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy4.309817.68B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.4315.87C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.43105.87C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod5.583722.90A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00050.00
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.04300.17
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
puchýřka útlá>10 000
Coleanthus subtilisCAAB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Břehy, Vlčí Habřina  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.