Homepage

CZ0533303 - Chrudimka

Rozloha: 230.0122 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°40'5'' v.d., 49°48'42'' s.š.
Nadmořská výška: 420 - 533 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Střední tok řeky Chrudimky od Trhové Kamenice po vtok do Křižanovické přehrady, včetně Sečské přehrady.  

Ekotop:

Geologie: Podloží EVL je tvořeno tvrdými horninami Ohebského krystalinika: granodiority s cordieritem, dvojslídné žuly, dvojslídné ortoruly, gabra a gabrodiority. Podle geomorfologického členění České republiky se území nachází v Česko-moravské soustavě, podsoustavě Českomoravská vrchovina, celku Železné hory, podcelku Sečská vrchovina, okrsku Kameničská vrchovina.
Pedologie: V nivách v EVL se nachází hluboké nivní naplaveniny, hlinité až hlinitopísčité. V úzkých lesních nivách jsou půdy mělké, mírně kyselé.
Krajinná charakteristika: EVL je tvořena korytem toku Chrudimky s přilehlou nivou, protéká lesnatou krajinnou Žďárských vrchů a Železných hor. Součástí je i vodní nádrž Seč. Tok řeky je v místech širokých niv klidný, v místech jezových vzdutí až 150 cm hluboký. V lesních úsecích je tok horský kamenitý s většími tůněmi. Tok je v nadmořské výšce od 450 do 520 metrů.  

Biota:

Tok řeky Chrudimky, včetně Sečské přehrady, místy horského kamenitého typu. V širokých nivách je koryto v hlubokých náplavech s klidným tokem. Celý tok doprovázejí potoční a degradované jasanovo-olšové luhy (L2.2B) případně říční a typické jasanovo-olšové luhy (L2.2A). Řeka Chrudimka dále hostí stanoviště makrofytní vegetace vodních toků se svazy Ranunculion fluitantis a Callitricho - Batrachion (V4). V okolí vodních nádrží a větších tůní se setkáme s říčními rákosinami (M1.4) a s vegetací vysokých ostřic (M1.7).
Ze zoologického hlediska je významná především přítomnost vydry říční (Lutra lutra), která zde má stabilní populaci.  

Kvalita a význam:

Stabilní populace vydry říční (Lutra lutra) na severním okraji souvislého areálu rozšíření. Horní tok Chrudimky je významný z hlediska šíření vydry severním směrem.  

Zranitelnost:

Nepovolený lov, autoprovoz. Charakter toku je na mnoha místech narušen rozsáhlou rekreační chatovou zástavbou a s ní souvisejícími aktivitami.  

Management:

Zachovat přírodní kvalitu vodních toků. Je třeba omezit další výstavbu rekreačních objektů a nepřipustit zřizování dalších malých vodních elektráren. U stávajících MVE dodržovat manipulační řády a především zabezpečit dostatečné průtoky v úsecích ovlivněných těmito vodními díly.
Ochrana stabilní populace druhu by měla být zaměřena především na řešení hlavních ohrožujících faktorů.
Je nutné především:
- zachovat toky s pravidelným výskytem vydry v přirozeném stavu včetně břehových porostů,
- monitorovat kvalitu vody a předcházet nebezpečí havarijních znečištění,
- při stavbách a rekonstrukcích silničních mostů přes vodní toky důsledně dbát na to, aby vždy zůstaly zachované na obou stranách dostatečně široké suché břehy (zcela nevhodné jsou mosty, kde voda vyplňuje celý prostor mezi opěrami, nevhodné jsou také trubní propustky používané k převedení trvalých vodních toků pod silnicí),
- soustavně monitorovat úhyny vyder na silnicích, v místech opakovaných úhynů řešit zabezpečení těchto kritických úseků (zaplocení v kombinaci se zprůchodněním stávajícího mostu instalací bočních lávek nebo speciálního „vydřího tunelu“),
- při řešení škod vydrou využívat zákon o náhradách škod,
- škody na rybích obsádkách minimalizovat tzv. „odkláněcími rybníky“ a chovem druhově pestrých obsádek se dostatečným zastoupením bílé ryby,
- důsledně potírat všechny pokusy o nezákonný lov.  

Možné střety zájmu:

Znečištění prostředí cizorodými látkami (zejména látky na bázi PCB) a přímé ničením prostředí (regulace toků), autoprovoz a nelegální lov.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 230.0122
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.666.1293
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.3112.2361
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.608.2907
Z toho X biotopů: 1.713.9353
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 10.21684.44B/B/AAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt10.21684.44B/B/A
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 0.83370.36C/B/-Ne
M6 Bahnité říční náplavy0.83370.36C/B/-
4030Evropská suchá vřesoviště 0.06760.02B/A/-Ne
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.06760.02B/A/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.05950.02B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.05950.02B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.00480.00B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.00480.00B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.51010.22B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.51010.22B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.17110.07C/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.17110.07C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.03480.01B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.03480.01B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.29420.12B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.29420.12B/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.04250.01B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.04250.01B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.0010.00B/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.00100.00B/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.00420.00B/A/-Ne
L4 Suťové lesy0.00420.00B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.12512.66C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty6.12512.66C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.12730.05C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00040.00C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.41320.17C/C
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.08000.03B/A
M1.4 Říční rákosiny1.60550.69B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic2.82761.22A/A
T1.4 Aluviální psárkové louky0.00510.00C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.33320.14B/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.04010.01B/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta2.85831.24B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.03250.01
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.28420.12
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.47490.20
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.00150.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.01620.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.83900.36
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.01680.00
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace2.27020.98
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vydra říčníP
Lutra lutraCBBC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Bojanov, Hluboká u Trhové Kamenice, Hoješín, Horní Bezděkov u Bojanova, Horní Bradlo, Kovářov u Seče, Křižanovice, Libkov u Nasavrk, Lipka, Nové Lhotice, Polánka, Proseč u Seče, Prosíčka u Seče, Seč, Travná u Horního Bradla, Trhová Kamenice, Velká Střítež

Kraj Kraj Vysočina:

Jeřišno, Klokočov, Rušinov, Vratkov  

Prameny:

Dušek J., Zavadil V., Cepáková E., Šafář J., Hlaváč V., Volf O.Zásady managamentových opatření a ochranných podmínek v navrhovaných lokalitách NATURA 2000 - nepublikováno.
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.