Homepage

CZ0524048 - Byšičky

Rozloha: 17.5163 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°36'49'' v.d., 50°24'54'' s.š.
Nadmořská výška: 312 - 335 m n. m.

Mapa:

Poloha:

EVL je tvořena rybníky Bahníkem a Zákopským, přilehlými vlhkými loukami a navazujícími lesními porosty. Lokalita se nachází severozápadně od Hořic (cca 8 km) a východně od Lázní Bělohrad (cca 4 km).  

Ekotop:

Geomorfologie: Dle regionálního členění reliéfu (Demek 1987) se zájmová oblast nachází v provincii Česká Vysočina, soustavě Česká tabule, podsoustavě Severočeská tabule, celku Jičínská pahorkatina, střední části podcelku Bělohradská pahorkatina a okrsku Miletínský úval. Sníženina Miletínského úvalu má ploše pahorkatinné erozně-akumulační dno charakterizované plošinami pleistocénních teras říček Javorky, Bystřice a Trotiny, širokých údolních niv, mírných svahů, erozních kotlinek, denudačních odlehlíků a místy drobných vulkanických suků. V EVL se nachází soustava rybníků v Bělohradské pahorkatině.
Geologie: Geologické podloží tvoří karbonské až permské slepence, které jsou prostupovány pískovci, jílovci, místy i slínovci.
Hydrologie: Vodou je území dotováno z Lukaveckého potoka a z potoka Dubovec. Nachází se zde 2 rybníky, Bahník (1,98 ha), Zákopský r. (4,63 ha).
Pedologie: Kambizemě pelické až pelozemě. V území se nacházejí hlinité sprašové půdy, v deluviálních částech hlinité slabě oglejené půdy až pseudogleje, v zavlhčených depresích kyselé illimerizované půdy.
Z fytogeografického hlediska patří území do mezofytika (podokres Bělohradsko).
Krajinná charakteristika: Soustava lesních rybníků s rašelinnými loukami.  

Biota:

Komplex slatinných luk (sv. Caricion davallianae), porostů nízkých ostřic (sv. Caricion fuscae), bezkolencových luk (sv. Molinion), porostů vysokých ostřic (Caricion rostratae, Caricion gracilis), mokřadních olšin a dubohabřin.
Z ohrožených (Grulich 2012) nebo zvláště chráněnách rostlin se v EVL vykytují orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) (C3), sveřep větevnatý (Bromus ramosus) (C3), řeřišnice bahenní (Cardamine dentata) (C2), ostřice Davallova (Carex davalliana) (C3, §3), ostřice dvouřadá (Carex disticha) (C4a), ostřice vyvýšená (Carex elata) (C2), ostřice rusá (Carex flava) (C4a), ostřice Hostova (Carex hostiana) (C2), ostřice Otrubova (Carex otrubae) (C4a), ostřice latnatá (Carex paniculata) (C4a), ostřice převislá (Carex pendula) (C4a), ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) (C4a), ostřice pobřežní (Carex riparia) (C4a), ostřice pozdní (Carex viridula) (C2), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) (C4a, §3), rožec hajní (Cerastium lucorum) (C4), šáchor hnědý (Cyperus fuscus) (C3), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) (C1, §2), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) (C3, §3), kruštík bahenní (Epipactis palustris) (C2, §2), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) (C3, §3), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) (C2), svízel severní (Galium boreale) (C4a), oman vrbolistý (Inula salicina) (C4a), bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea) (C3), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) (C4a, §3), hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) (C1, §1), bradáček vejčitý (Listera ovata) (C4a), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) (C3, §3), stolístek přeslenatý (Myriophyllum verticillatum) (C3), hlístník hnízdák (Neotia nidus avis) (C4a), leknín bělostný (Nymphaea candida) (C1, §2), tolije bahenní (Parnassia palustris) (C2, §3), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) (C3, §3), rdest světlý (Potamogeton lucens) (C3), prvosenka jarní (Primula veris) (C4a), ostružiník skalní (Rubus saxatilis) (C3), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) (C3), jeřáb břek (Sorbus torminalis) (C4a), zevar nejmenší (Sparganium natans) (C2, §2), ptačinec bahenní (Stellaria palustris) (C2), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum) (C3), upolín evropský (Trollius altissimus) (C3, §3), jilm vaz (Ulmus laevis) (C4a), jilm habrolistý (Ulmus minor) (C4a), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) (C4a), rozrazil horský (Veronica montana) (C4a), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) (C4a), vikev křovištní (Vicia dumetorum) (C4a), violka nízká (Viola pumila) (C2, §2).

Z obojživelníků se zde vyskytuje např. kuňka ohnivá (Bombina bombina) a čolek velký (Triturus cristatus).
Z ptáků byl na Zákopském rybníce zjištěn v roce 2012 také výskyt bukáčka malého (Ixobrychus minutus) a to jednoho samce obhajujícího v hnízdní době svoje teritorium. Výskyt dalších vzácnějších druhů ptáků - moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal vodní (Rallus aquaticus) zatím přetrvává.  

Kvalita a význam:

Komplex slatinných luk (sv. Caricion davallianae), porostů nízkých ostřic (sv. Caricion fuscae), bezkolencových luk (sv. Molinion), porostů vysokých ostřic (Caricion rostratae, Caricion gracilis), mokřadních olšin a dubohabřin.
Nejsilnější populace hlízovce Loeselova (Liparis loeselii) ve východních Čechách. Současně s vitální populací hlízovce se v lokalitě vyskytuje hojně kruštík bahenní (Epipactis palustris). Významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina) na území bývalého okresu Jičín, výskyt čolka velkého (Triturus cristatus).  

Zranitelnost:

Lokalita je ohrožena absencí obhospodařování (kosení a odstraňování náletu), zalesňováním a budováním odvodňovacích stružek. V minulosti došlo k převodu nekosené louky na lesní pozemek (70. léta 20. stol.), bylo provedeno jeho zalesnění a částečné odvodnění. Nejkvalitnější část tohoto pozemku (výskyt ohrožených druhů rostlin) byla převedena zpět na louku (r. 1993), výsadby olše byly odstraněny, bylo provedeno kosení (r. 1994). V současné době však neprobíhá kosení každoročně, v louce se šíří rákos, třtina křovištní, bezkolenec. Negativním jevem je také rybníkářské využívání rybníků (jsou vedeny jako intenzifikační, jsou hnojené kejdou, otruby) a následná eutrofizace rybníků.
Pro kuňku ohnivou a čolka velkého je nebezpečím intenzivní chov ryb, přítomnost dravých ryb, chov kachen, nevhodný způsob odbahňování.  

Management:

Pro zachování mozaiky slatinných a bezkolencových luk, porostů nízkých a vysokých ostřic je nezbytné pravidelné kosení každým rokem po dozrání semen a vysemenění vstavačovitých. V partiích s dominantním bezkolencem je vhodné kosení až v době jeho kvetení (srpen), v partiích s dominantním rákosem a třtinou křovištní na začátku metání (červen, červenec). Musí být zachován stávající vodní režim a pravidelně odstraňován nálet dřevin. Důležité je zachování litorálního pásma.
U rybníků je důležité zachovat litorální pásmo, chov ryb pouze extenzivní.  

Možné střety zájmu:

Rybniční hospodářství, chov kachen, nevhodné odbahňování rybníka.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 17.5163
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 23.394.0972
Z toho ostatních přírodních biotopů: 56.469.89
Z toho X biotopů: 0.810.1425
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.835210.47C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.835210.47C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.02720.15D/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.02720.15D/C/-
7230Zásaditá slatiniště 0.37262.12B/A/AAno
R2.1 Vápnitá slatiniště0.37262.12B/A/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.862210.63B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny1.862210.63B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.17526.70B/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.15680.89B/B
L1 Mokřadní olšiny2.140012.21B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.67063.82B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod3.126717.85A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.54893.13B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.89215.09B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu1.17976.73B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.13880.79
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.00160.00
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.00210.01
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hlízovec Loeselův15-20
Liparis loeseliiCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Lukavec u Hořic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.