Homepage

CZ0523823 - Luční potok v Podkrkonoší

Rozloha: 3.5621 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°47'47'' v.d., 50°35'20'' s.š.
Nadmořská výška: 384 - 528 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Luční potok náleží do povodí Labe, lokalita leží v Podkrkonoší, asi 15 km západně od Trutnova.  

Ekotop:

Cca 8 km dlouhý úsek od pramene po soutok s potokem Čistá (Stříbrný potok); šířka toku se pohybuje v rozsahu 2-4 m, pouze zcela výjimečně je rozšířen až na 6 m, hloubka je 0,2-0,7 m s tůněmi hlubokými do 2 m; střídavě úseky s drobným štěrkem (prům. do 5 cm), jindy kamenité dno (prům. do 10 cm) se středně velkými balvany (prům. do 0,5 m); v intravilánu obce Leopold jsou zabahněné úseky, poslední 1 km toku v obci Rudník s velkými balvany (prům. nad 0,5 m). Přirozený charakter toku se střídá s úseky s opevněným břehem koryta a vydlážděným dnem. Tok po celé své délce lemuje silnici Hertvíkovice-Rudník; 490 m n.m.  

Biota:

Břehové partie tvoří olše, javor, jasan, smrk.  

Kvalita a význam:

Unikátní populace vzhledem k její genetické a geografické izolaci na severovýchodní hranici rozšíření raka kamenáče (Austropotamobius torrentium).  

Zranitelnost:

Nedostatek krytových možností, predační tlak zejména ze strany pstruhů i norků; vliv znečištění - tok je znečišťován komunálním odpadem hned v obci Hertvíkovice (plast. nádoby, PVC atd.), odpadními vodami pak výrazněji při ústí Janovického potoka, přítokem Bolkovského potoka a vyústěním odpadu proti OÚ Rudník; zdravotní vliv - infekce kroužkovci r. Branchiobdella je značná, promořena je celá populace, z dosavadních průzkumů prokázán běžný druh B. parasita (předpokládaný komensál) a B. astaci (jednoznačně prokázaný tvrdý patogen raků vyskytující se v žaberní dutině a pouze zcela výjimečně byl nalezen i mimo ni, jedná se o první doklad tohoto jinak vzácného druhu z ČR, jak jsou jím raci infikováni a do jaké míry mají poškozena žábra nemohlo být objektivně zjištěno, "odčervovací koupele" nejsou dosud bezpečné pro hostitele a nelze riskovat další poškození populace).  

Management:

Ponechání přirozeného toku.  

Možné střety zájmu:

Úprava toku.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.5621
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.370.0489
Z toho neprioritních naturových biotopů: 9.000.3209
Z toho ostatních přírodních biotopů: 49.501.7633
Z toho X biotopů: 17.310.6168
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.03841.07D/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.03841.07D/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.28257.93C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.28257.93C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.04891.37C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.04891.37C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.108231.11B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.33789.48C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.31738.90B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.571116.03
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.03540.99
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00290.08
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.00340.09
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00400.11
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rak kamenáč200
Austropotamobius torrentiumCCBC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Hertvíkovice, Javorník v Krkonoších, Mladé Buky, Rudník, Vlčice u Trutnova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.