Homepage

CZ0520184 - Veselský háj

Rozloha: 446.3919 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°28'38'' v.d., 50°19'15'' s.š.
Nadmořská výška: 239 - 308 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní komplex mezi obcemi Vysoké Veselí, Chotělice a Ohnišťany, asi 15 km jv. od Jičína.  

Ekotop:

Geologie: Součást geologicky monotónního území, které je charakteristické výskytem vápnitých slínovců a jílovců, místy překrytých pleistocénními štěrky, písky a sprašemi.
Geomorfologie: Ostroměřská tabule - stř. část Cidlinské tabule; plochá pahorkatina v povodí Cidliny; slabě rozčleněný erozně denudační reliéf se strukturně denudačními plošinami a plochými hřbety.
Reliéf: Lokalita je rozdělena silnicí Chotělice-Staré Smrkovice na dvě části, z nichž každá leží na pahrbku s převýšením cca 30 metrů a s orientací svahů ke všem světovým stranám. Nadm. výška 240-286 m.
Pedologie: Černozemě pelické, částečně hnědé půdy.
Krajinná charakteristika: Dva nízké vršky s převýšením cca 30 metrů; součást rozsáhlého lesního komplexu v mírně zvlněné zemědělské krajině.  

Biota:

Ve vegetačním pokryvu dominují hercynské dubohabřiny. Ve vlhčích partiích se pak často uplatňují vlhké acidofilní doubravy, jenž na několika místech přecházejí až do mokřadních olšin. Na okrajích lesa se fragmentárně vyskytují vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.  

Kvalita a význam:

Veselský háj patří mezi nejzachovalejší lesní celky v zemědělsky intenzivně využívané krajině, v pánvi mezi Hradcem Králové a Jičínem. Z ohrožených druhů zde rostou např. lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum), pryšec kosmatý (Tithymalus villosus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), ochmet evropský (Loranthus europaeus), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), mochna bílá (Potentilla alba), sevlák potoční (Sium latifolium), kostival český (Symphytum bohemicum) aj. Na jihozápadním okraji se Veselského háje dotýká tok Javorka - lokalita velevruba tupého (Unio crassus).  

Zranitelnost:

Lokalita Veselský háj podléhá běžnému lesnímu hospodaření, které je zde prováděno poměrně citlivě, vzhledem k tomu, že většina zaznamenaných segmentů má věkovou strukturu blízkou pralesovité. Plochy s výsadbou nepůvodních jehličnatých dřevin jsou poměrně omezené, stejně jako stejnověké porosty dubu.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 446.3919
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 85.15380.1466
Z toho ostatních přírodních biotopů: 4.7521.2219
Z toho X biotopů: 10.0244.7681
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 275.312861.67B/B/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny275.312861.67B/B/B
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 104.833823.48B/A/AAno
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy104.833823.48B/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00350.00B/A
L1 Mokřadní olšiny2.33330.52D/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy18.88514.23C/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.67520.15
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.17580.03
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami11.95922.67
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami5.27261.18
X10 Paseky s podrostem původního lesa26.31525.89
X12 Nálety pionýrských dřevin0.33590.07
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.03420.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Chotělice, Smidary, Staré Smrkovice, Velešice, Vysoké Veselí  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.