Homepage

CZ0514041 - Suchý vrch - Naděje

Rozloha: 187.7514 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°38'41'' v.d., 50°49'11'' s.š.
Nadmořská výška: 450 - 615 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Zalesněné území v centrální části Lužických hor mezi obcemi Rousínov a Trávník-Naděje. Lokalita v Lužických horách, 5 km severně od města Cvikov.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Výrazné geomorfologické útvary (Suchý vrch-Naděje a Milštejn), území kryté převážně acidofilními bučinami.
Geologie: Milštejn je tvořen z kvádrových pískovců až křemenců turonu a coniaku, prostoupený malým žilným tělesem neznámého petrografického složení, Suchý vrch je neovulkanický suk (fonolitoid).
Geomorfologie: Území je součástí lužického hřbetu.
Reliéf: Milštejn - výrazný skalní strukturní hřbet z kvádrových pískovců až křemenců turonu a coniaku, menší pseudokrasová jeskyně. Suchý vrch - výrazný neovulkanicky podmíněný suk s rozsáhlou vrcholovou plošinou, nad níž vystupují dva vrcholy (638 a 641 m n. m.) s mrazovými sruby a balvanitými sutěmi, na severu se nachází puklinová Ledová jeskyně (přírodní památka), v níž se z důvodu stagnace chladného vzduchu udržuje dlouhodobě ledová pokrývka.
Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Milštejn i Naděje jsou jedinečné přírodní útvary, které nemají obdobu v širokém okolí.  

Biota:

Plošně zcela převažují porosty acidofilních bučin, k nim přistupují druhově bohatší květnaté bučiny, otevřené suťové plochy a smrkové kultury, na extrémních stanovištích je hojná bříza a jeřáb. Porosty jsou tedy značně různorodé, z biologického hlediska jsou nejcennější náznaky suťových lesů (přesněji acerózní bučiny) na východním svahu Suchého vrchu s třtinou rákosovitou
(Calamagrostis arundinacea), třtinou chloupkatou (C. villosa), čarovníkem prostředním (Circaea intermedia), kapradí samecem (Dryopteris filix-mas) (dom.), kostřavou lesní (Festuca altissima), mařinkou vonnou (Galium odoratum), bukovníkem kapraďovitým (Gymnocarpium dryopteris), netýkavkou nedutklivou (Impatiens noli-tangere), strdivkou nicí (Melica nutans), bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), pšeníčkem rozkladitým (Milium effusum), šťavelem kyselým (Oxalis acetosella). Protikladem těchto bohatých stanovišť jsou chudé (zakrslé) polohy balvanitých sutí nad Ledovou jeskyní, porost tu má charakter rozvolněné smrkové březiny s příměsí jeřábu a vtroušením borovice a buku, bylinné patro je značně chudé. Vrcholovou plošinu zaujímají porosty s kolísavým podílem buku a smrku, doprovodně též s břízou a klenem. Na Milštejnu převažují smíšené listnaté porosty s bukem, klenem a smrkem, místy též s břízou, jasanem a dubem letním, časté jsou přechody do L4; podrostová květena je bohatší, tvořená mj. druhy samorostlík klasnatý (Actaea spicata), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), sveřep Benekenův (Bromus benekenii), konvalinka vonná (Convallaria majalis), konopice pýřitá (Galeopsis pubescens), netýkavka nedutklivá (Impatiens noli-tangere), silenka dvoudomá (Melandrium dioicum), strdivka nící (Melica nutans), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), mléčka zední (Mycelis muralis), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), violka lesní (Viola reichenbachiana), na obnažené skále přistupuje puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), kakost smrdutý (Geranium robertianum), jestřábník zední (Hieracium murorum), zlatobýl obecný (Solidago virgaurea), kozlík lékařský (Valeriana officinalis).
a) V komplexu listnatých lesů nachází dostatek přirozených dutin pro ukryt a dostatečné potravní zdroje druhy: netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), netopýr severní (Eptesicus nilssonii) a netopýr ušatý (Plecotus auritus). Jako loviště je uvedená lokalita vhodná i pro nepýra velkého (Myotis myotis). Ledová jeskyně Naděje v podzimním aspektu je významným sociálním místem pro všechny výše uvedené druhy, mimo ně zde byli zjištěny druhy netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii) a netopýr řasnatý (Myotis nattereri).
b) Pseudokrasová jeskyně (S3B) sloužící jako sociální místo pro netopýry zejména netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii), okolní porost je tvořen acidofilní bučinou (L5.4) kde druh Myotis bechsteinii nachází úkryt, úkryt pro letní kolonie a přirozená loviště. Na tento typ biotopu je uvedený druh svým výskytem a existencí zcela vázán.  

Kvalita a význam:

Navrhovaný komplex je dostatečně rozsáhlý a kvalitní, přírodní biotopy jsou navíc podloženy přítomností živočišné pSCI, lokalita je velmi cenná z hlediska biodiverzity i z hlediska studijního, neboť bohatá podrostová květena na Milštejně má zřetelně reliktní charakter. Cenné jsou i porosty pionýrských dřevin na sutích Suchého vrchu.
Jedna z mála známých a dobře zachovaných lokalit s výskytem reliktního druhu netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) na uzemí ČR s dostatečnou plochou listnatých (zejména bukových) porostů, s dostatkem doupných stromu pro letní i zimní ukryt umožňující existenci stabilní populace. Významným prvkem na lokalitě je pseudokrasová jeskyně, sloužící jako sociální místo, tradičně využívané předmětným druhem v podzimním aspektu k páření.  

Zranitelnost:

Nebezpečí představuje značná návštěvnost lokality, vč. četných návštěv pseudokrasu na Milštejně a nelegálně i ledové jeskyně Naděje. Podrobněji je ochrana a zranitelnost lokality popsána v Plánu péče o PP Naděje a v průvodní zprávě k živočišné lokalitě (Myotis bechsteinii)
- odstraňování umírajících stromů = úbytek doupných stromů,
- kácení lesů = neuvážená těžba, zejména holosečná,
- změna druhové skladby lesního porostu (zejména za jehličnaté dřeviny),
- nevhodný zásah do vstupní partie pseudokrasové jeskyně a jejího bezprostředního okolí.  

Management:

Přechod lesního hospodaření k jednotlivě výběrnému, ponechávat dostatečné množství doupných stromů. Při případných výsadbách a podsadbách sázet zejména buk, javor a jilm. Při výchovných zásazích preferovat listnaté dřeviny. Údržba a případné opravy zabezpečení jeskyně průletnou mříží.

Bezprostřední zásahy nejsou vyžadovány, v oblasti Suchého vrchu výhledově provést přeměnu smrkových porostů v porosty převážně bukové, žádoucí je i vnesení klenu a jedle.

V okolí hradní zříceniny není těžba žádoucí, v okrajových částech lze připustit šetrné zásahy, které nepovedou k narušení biodiverzity a budou sledovat zlepšení druhové skladby ve prospěch buku a dalších cenných listnáčů (klen, dub, jasan); žádoucí je přirozená obnova porostu - nutno zajistit ochranu zmlazení před zvěří, v nouzovém případě přistoupit k citlivé umělé obnově odpovídajícími dřevinami. Na extrémních stanovištích v oblasti Suchého vrchu jsou těžební zásahy vzhledem k ochranné povaze těchto ekotopů nežádoucí a je vhodnější zde porost ponechat samovývoji (ten nejspíše povede k postupnému převládnutí buku).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 187.7514
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.280.5405
Z toho neprioritních naturových biotopů: 70.82132.9685
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.030.065
Z toho X biotopů: 28.7954.0637
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.08960.58B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.08960.58B/B/-
4030Evropská suchá vřesoviště 0.35440.18B/B/CAno
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin0.35440.18B/B/C
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.54050.28C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.54050.28C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.45081.30A/A/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Management: Zajištění pravidelného (nebo alespoň občasného) kosení lučních segmentů
2.45081.30A/A/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.0120.00A/B/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.01200.00A/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.87150.46B/A/CAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.87150.46B/A/C
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.00420.00A/A/AAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Management: Podrobné ochranné podmínky jsou specifikovány nově
0.00420.00A/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 110.86259.04C/C/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny
Management: V okolí hradí zříceniny není těžba žádoucí, v okrajových částech lze připustit šetrné zásahy, které nepovedou k narušení biodiverzity a budou sledovat zlepšení druhové skladby ve prospěch buku a dalších cenných listnáčů (klen, dub, jasan); žádoucí je přirozená obnova porostu - nutno zajistit ochranu zmlazení před zvěří, v nouzovém případě přistoupit k citlivé umělé obnově odpovídajícími dřevinami. Na extrémních stanovištích v oblasti Suchého vrchu jsou těžební zásahy vzhledem k ochranné povaze těchto ekotopů nežádoucí a je vhodnější zde porost ponechat samovývoji (ten nejspíše povede k postupnému převládnutí buku)
110.862059.04C/C/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 17.3249.22B/A/BAno
L5.1 Květnaté bučiny
Management: Bezprostřední zásahy nejsou vyžadovány, v oblasti Suchého vrchu výhledově provést přeměnu smrkových porostů v porosty převážně bukové, žádoucí je i vnesení klenu a jedle.
17.32409.22B/A/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.06000.03A/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00500.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.27130.14
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami49.969526.61
X10 Paseky s podrostem původního lesa3.33791.77
X12 Nálety pionýrských dřevin0.48500.25
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černýP
Barbastella barbastellusCBCB
netopýr velkouchýC
Myotis bechsteiniiBAAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Cvikov, Horní Světlá pod Luží, Mařenice, Naděje, Trávník u Cvikova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.