Homepage

CZ0512100 - Roverské skály

Rozloha: 1688.5811 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°27'37'' v.d., 50°34'12'' s.š.
Nadmořská výška: 290 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlý lesní komplex v severní části CHKO Kokořínsko zhruba mezi kopcem Vlhošť a silnicí Dubá - Tuhaň.  

Ekotop:

Geologie: Rozsahem největší část území tvoří křídové sedimenty – pískovce jizerského souvrství (střední – zčásti svrchní turon).
Geomorfologie: Ralská pahorkatina.
Reliéf: Reliéf Roverských skal lze označit za erozně denudační a jeho vznik je z velké části podmíněn litologickým charakterem křídových, terciérních a kvartérních hornin. Lze ho označit za strukturní stupňovinu s hustou sítí kaňonovitých údolí.
Pedologie: Základní typy půd úzce souvisejí s půdotvornými substráty. Na převážně fyzikálních rozpadech křemenných pískovců se vyskytují kyselé rankery, podzolované kambizemě a podzoly.
Krajinná charakteristika: Do území je zahrnut téměř celistvý lesní komplex na pískovcích (střídající se plošiny s kaňonovitými údolími) v oblasti bez trvalých vodních toků.  

Biota:

Lesní porosty Roverských skal tvoří především borové doubravy a na extrémních místech (okraje skal, některé skalní plošiny) i reliktní bory. V hlubších údolích obvykle převládají nepůvodní smrčiny, částečně se zachovaly acidofilní bučiny. V podrostu většiny borových porostů dominuje borůvka černá (Vaccinium myrtillus), popř. brusinka obecná (Vaccinium vitis-idaea), vřes obecný (Calluna vulgaris) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Na osluněných hranách skal se vyskytují maloplošná vřesoviště. Skalní vegetace je častá, ale netypická a slabě vyvinutá - převládají mechorosty a částečně kapraďorosty (Polypodium vulgare, Dryopteris sp.div.).
Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) osídluje četné voštiny, jeskyně a převisy skal v místech, kde je dostatečná vlhkost a kam dopadá jen minimum slunečního záření.  

Kvalita a význam:

V pískovcových skálách erozí rozčleněných do rozličných dutých tvarů se nacházejí četné mikrolokality vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum). Jeskyně, štěrbiny, voštiny a převisy jsou pro vláskatec velmi vhodné, udržuje se v nich relativně konstantní teplota a vlhkost a druh tvoří vitální a rozsáhlé kolonie.  

Zranitelnost:

Obnovní těžba - doposud není jasné zda těžba (holoseč) může mít vliv na porosty vláskatce ve skalních štěrbinách, neboť při těžbě v těsné blízkosti lokalit může dojít ke změně mikroklimatu v těchto štěrbinách. Rozdělávání ohňů v jeskyních a převisech a vysušování stanoviště.  

Management:

Druh zatím nevyžaduje žádný zvláštní management, pouze je vhodné šetrné lesní hospodaření, to zn. při těžbě neodlesňovat najednou velké plochy, zejména v inverzních údolích, aby nedošlo k příliš velké změně mikroklimatu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1688.5811
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 1.7930.2257
Z toho ostatních přírodních biotopů: 86.971468.6992
Z toho X biotopů: 9.37158.3514
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.00750.00B/A/-Ne
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)0.00750.00B/A/-
4030Evropská suchá vřesoviště 4.4470.26B/A/-Ne
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)4.39750.26B/A/-
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin0.04950.00A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.11650.06C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.11650.06C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.13930.12B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin2.13930.12B/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.88530.23B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny3.88530.23B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 18.63011.10C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny18.63011.10C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.08470.00C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.06370.00B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.48180.14B/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy1282.292775.93C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků178.260410.55A/A
T1.4 Aluviální psárkové louky5.41060.32-/-
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.10530.00B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.07840.00
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.92360.05
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.05990.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami125.24177.41
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami3.39790.20
X10 Paseky s podrostem původního lesa15.40060.91
X11 Paseky s nitrofilní vegetací12.46710.73
X12 Nálety pionýrských dřevin0.78220.04
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vláskatec tajemnýR
Trichomanes speciosumAABA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Domašice, Dřevčice, Heřmánky, Hvězda pod Vlhoštěm, Lhota u Dřevčic, Pavličky, Skalka u Blíževedel, Tuhaň u Dubé, Tuhanec, Zátyní  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.