Homepage

CZ0510405 - Bukovec

Rozloha: 120.3492 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°21'32'' v.d., 50°48'46'' s.š.
Nadmořská výška: 746 - 953 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Čedičový kužel Bukovce (1005 m n. m.), jádro stejnojmenného přírodního komplexu, se tyčí nad jihovýchodním okrajem osady Jizerka. Do popisovaného území též patří louky v jihovýchodní části osady a smrkové porosty na jihovýchodních svazích Bukovce.  

Ekotop:

Geologie: Vlastní Bukovec tvoří třetihorní výlev olivinického nefelinitu. Zbytek území se nachází na žulovém podloží.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v České tabuli a její podsoustavě Jizerské tabuli. Charakteristický je její plochý povrch se suky a mělkými sníženinami. Sklání se od severu k jihu.
Reliéf: Charakteristickým tvarem reliéfu je čedičový kužel hory Bukovce, který vyčnívá nad okolní oblé hřbety náhorního plató Jizerských hor. Směrem k severozápadu vyznívá do ploché pánve Rašeliniště Jizerky. Naopak severní a severovýchodní úbočí prudce klesají k říčce Jizerce. Četná jsou kamenná pole a skalní výchozy.
Pedologie: který umožňuje vznik relativně bohatých rendzin a kambizemí. Úživnost substrátu způsobuje zvrat vegetační stupňovitosti.
Krajinná charakteristika: Dominantu krajiny tvoří bezesporu hora Bukovec s cennými lesními porosty, na jejímž severozápadním úpatí se rozprostírá osada Jizerka s typickou zástavbou rozesetou po horských loukách.
Lesnická typologie: V přírodním komplexu se vyskytují lesní typy 6.-8. LVS, konkrétně se jedná o následující: 6A3 (klenosmrková bučina kapradinová (s mléčivcem)), 6Z8 (zakrslá smrková bučina živná), 6S4 (svěží smrková bučina ochuzená), 6R1 (svěží rašelinná smrčina šťavelová), 6V2 (vlhká smrková bučina devětsilová), 7R2 (kyselá rašelinná smrčina borůvková), 7T2 (podmáčená chudá jedlová smrčina prutnatcová), 7S1 (svěží buková smrčina šťavelová se třtinou chloupkatou), 7P1 (kyselá jedlová smrčina třtinová), 7G3 (podmáčená jedlová smrčina třtinová), 7N1 (kamenitá kyselá buková smrčina s kapradí osténkatou a třtinou chloupkatou), 7K3 (kyselá buková smrčina třtinová), 7R3 (kyselá rašelinná smrčina bezkolencová), 8G3 (podmáčená smrčina třtinová) a 8R1 (vrchovištní smrčina suchopýrová).
Navržené území zahrnuje čedičový vrchol se zbytky původních horských bukových porostů a suťových lesů, cenné louky na severozápadním úpatí a smrčiny na jihovýchodním úbočí.  

Biota:

Význam lokality tkví ve výskytu cenných lesních společenstev (horské klenové bučiny (L5.2), suťové lesy (L4), květnaté bučiny (L5.1)) i společenstev lučních (horské smilkové trávníky (T2.3B), vlhké pcháčové louky (T1.5) a vlhká tužebníková lada (T1.6)). Pestrost území doplňuje celá řada maloplošných biotopů: lesní prameniště bez tvorby pěnovců (R1.4), nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) a subalpínské vysokobylinné a kapradinové nivy (A4.2 a A4.3).
Na popisované lokalitě mají vysoký podíl i různé typy smrčin: horské třtinové a podmáčené příp. rašelinné (L9.1, L9.2B resp. A). Místní výskyt horské papratkové smrčiny (L9.3) na čedičovém podkladě je v českých zemích ojedinělý.  

Kvalita a význam:

Bukovec patří svojí polohou, geologickou stavbou a specifickými klimatickými podmínkami k největším přírodovědeckým zvláštnostem Jizerských hor.
Podstatný podíl v území zaujímají lesní porosty, z nichž nejcennější jsou květnaté bučiny, klenové bučiny a suťové lesy na severovýchodních až jihovýchodních svazích. Na závětrné straně (východní) se díky výraznému anemoorografickému systému vyvinula nejcennější rostlinná společenstva.
Luční společenstva na Bukovci rovněž patří k nejhodnotnějším a druhově nejbohatším v Jizerských horách.
Prolínají se zde typicky horské prvky s druhy teplejších pahorkatin.
Z hlediska počtu druhů rostlin a živočichů patří k lokalitám s nejvyšší druhovou rozmanitostí v Jizerských horách. V současné době je zde potvrzen výskyt 16 zvláště chráněných druhů rostlin, např. kropenáč vytrvalý (Swertia perennis) a všivec lesní (Pedicularis sylvatica), hořec tolitovitý (Pneumonanthe asclepiadea), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a 22 druhů z červeného seznamu.
V zastíněných sutích přežívá reliktní fauna bezobratlých živočichů se vzácnými druhy brouků.  

Zranitelnost:

Odumírání lesních porostů v 70. a 80. letech XX. století, které bylo způsobeno dlouhodobou imisní zátěží, obalečovou kalamitou a minimálně dvousetletým lesnickým hospodařením, se nevyhnulo ani Bukovci.
Jakékoli odlesnění představuje vzhledem k příkrosti svahů Bukovce reálné nebezpečí eroze značných rozměrů.
Imisní zátěž dodnes negativně ovlivňuje zdravotní stav lesních porostů.
Velké škody způsobují nadměrné stavy zvěře - okus a vytloukání. Veškeré výsadby je proto nutné nákladně ochraňovat před zvěří (oplocenky, individuální ochrany).
V zájmu ochrany přírody je nutné účinně usměrňovat turisticko-sportovní využití krajiny.
Lučním společenstvům hrozí v případě porušení kontinuity hospodaření degradace a eutrofizace.  

Management:

L9.1 (L9.3) - Aktivní výchova mladých porostů, zavádění listnatých dřevin (jeřáb obecný, buk lesní), podsadby a výsadby sadebním materiálem z místních zdrojů.
L5.2, L4, L5.1 - Bezzásahový režim, příp. podsadby stanovištně původních dřevin (buk lesní, javor klen, jilm horský, jedle bělokorá, lípy, smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů.
L9.2B, L9.2A - Bezzásahový režim, příp. podsadby stanovištně původních dřevin (smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů.
T2.3B, T1.5 - Pravidelná seč s úklidem biomasy.
R2.3, R2.2, T1.6, A4.3, A4.2 - Bezzásahový režim.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 120.3492
Z toho prioritních naturových biotopů: 21.9726.4518
Z toho neprioritních naturových biotopů: 58.7170.6637
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.1612.2357
Z toho X biotopů: 8.8310.6297
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 16.1713.43B/A/BAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce
Management: Pravidelná seč s úklidem biomasy.
16.170013.43B/A/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.09840.91B/A/CAno
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
Management: Bezzásahový režim.
0.11260.09B/B/C
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
Management: Bezzásahový režim.
0.50250.41B/A/C
T1.6 Vlhká tužebníková lada
Management: Pravidelná seč s úklidem biomasy.
0.48330.40C/A/C
6520Horské sečené louky 1.50481.25B/A/-Ne
T1.2 Horské trojštětové louky1.50481.25B/A/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 9.64378.01B/B/BAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
Management: Bezzásahový režim.
4.17473.46B/B/B
R2.3 Přechodová rašeliniště
Management: Bezzásahový režim.
5.46904.54B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.82873.18A/A/CAno
L5.1 Květnaté bučiny
Management: Bezzásahový režim, příp. podsadby stanovištně původních dřevin (buk lesní, javor klen, jilm horský, jedle bělokorá, lípy, smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů.
3.82873.18A/A/C
9140Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius) 13.691511.37B/B/BAno
L5.2 Horské klenové bučiny
Management: Bezzásahový režim, příp. podsadby stanovištně původních dřevin (buk lesní, javor klen, jilm horský, jedle bělokorá, lípy, smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů.
13.691511.37B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.46084.53A/A/BAno
L4 Suťové lesy
Management: Bezzásahový režim, příp. podsadby stanovištně původních dřevin (buk lesní, javor klen, jilm horský, jedle bělokorá, lípy, smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů.
5.46084.53A/A/B
91D0Rašelinný les 4.8214.00C/C/CAno
L9.2A Rašelinné smrčiny
Management: Bezzásahový režim, příp. podsadby stanovištně původních dřevin (smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů.
4.82104.00C/C/C
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 40.896633.98B/B/BAno
L9.1 Horské třtinové smrčiny
Management: Aktivní výchova mladých porostů, zavádění listnatých dřevin (jeřáb obecný, buk lesní), podsadby a výsadby sadebním materiálem z místních zdrojů.
28.159223.39B/B/B
L9.2B Podmáčené smrčiny
Management: Bezzásahový režim, příp. podsadby stanovištně původních dřevin (smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů.
12.331610.24C/B/B
L9.3 Horské papratkové smrčiny
Management: Bezzásahový režim, příp. podsadby stanovištně původních dřevin (smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů.
0.40580.33B/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.35470.29A/A
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.85380.70A/A
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.06060.05A/A
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.93190.77A/A
S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin0.27500.22A/A
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)0.05000.04B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky9.70938.06B/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.00040.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.19180.15
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.26270.21
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami4.25853.53
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.69460.57
X10 Paseky s podrostem původního lesa5.22214.33
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Jizerka, Polubný  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.