Homepage

CZ0423510 - Ohře

Rozloha: 506.9111 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°9'45'' v.d., 50°27'2'' s.š.
Nadmořská výška: 136 - 222 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Dolní tok Ohře od ústí do Labe po soutok s Libočanským potokem (Libocí) a některé její kanály (Malá Ohře, Kanál mezi Hostěnicemi a Doksany), okres Litoměřice, Louny.  

Ekotop:

Geologie: Od Žatce po Postoloprty protéká Ohře třetihorní Severočeskou uhelnou pánví. Podloží je zde tvořeno převážně písky, jíly a uhelnými jíly. Od Postoloprt po Litoměřice Ohře protéka druhohorní Českou křídovou tabulí s podložím slínů, slínovců a jílovců.

Geomorfologie: Převážná část leží na území Dolnohradské tabule (z. část Středočeské tabule).

Reliéf: Mělké sedimentární horniny vytváří na většině toku široké mělké údolí. Okolní krajina má ráz členité pahorkatiny s výškovou členitostí 50-150 m.

Pedologie: Převažují modální fluvizemě, mimo nivu se ponejvíce vyskytují arenické kambizemě a modální černozemě.

Krajinná charakteristika: Řeka protéká převážně antropogenní modifikovanou kulturní krajinou. Tok Ohře je málo regulovaný a v převážné délce toku si zachovává svůj přirozený charakter. Přirozeně meandruje, střídají se zde hlubší a klidnější místa s úseky mělčími a rychlejšími.  

Biota:

Dominantní složkou bioty Ohře je makrofytní vegetace tekoucích vod fytocenologicky zařaditelná do svazu Batrachion fluitantis. Převážná část protéká antropogenní modifikovanou kulturní krajinou. Přirozenou složkou nivy jsou fragmenty zachovalých nezaplavovaných případně řídce zaplavovaných tvrdých lužních lesů (podsv. Ulmenion) a měkkých lužních porostů svazu Salicion albae. Řeka místy vytváří periodicky se obnovující štěrkové náplavy s charakteristickou, převážně jednoletou, bylinnou vegetací. Tyto náplavy využívá bolen dravý k rozmnožování. Břehy toku lemují úzké linie říčních rákosin. V území jsou dále zastoupeny biotopy bylinných lemů nížinných řek a vlhká tužebníková lada.  

Kvalita a význam:

Jedna z nejrozsáhlejších lokalit velevruba tupého v ČR. Pro bolena dravého je nejvýznamnější úsek Ohře od Libochovic po soutok s Blšankou. Lokalita obývána populacemi dalších vzácných druhů jako je hrachovka říční (Pisidium amnicum) (pouze kanál mezi Hostěnicemi a Doksany a Malá Ohře) a hrachovkou nepatrnou (Pisidium moitessierianum) či škeblí plochou (Pseudanodonta complanata). Tok Ohře obývá ichtyofauna pstruhového, parmového i cejnového pásma s množstvím jedinců druhů dosazovaných sportovními rybáři.  

Zranitelnost:

Znečistění vody (komunální, zemědělské i průmyslové).
Příčné objekty zabraňující migraci ryb.
Regulace toku.
Změny hydrografických poměrů.
Vyhražování některých jezů v době tvorby ledu a při povodních.
V případě lososa obecného v budoucnu nelegální lov.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 506.9111
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.884.5022
Z toho neprioritních naturových biotopů: 38.76196.5002
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.397.0598
Z toho X biotopů: 0.924.6928
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 147.519429.10A/B/AAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt147.519429.10A/B/A
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 0.24580.04B/B/-Ne
M6 Bahnité říční náplavy0.24580.04B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.17610.03C/C/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.01810.00C/B/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.15800.03C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.15660.22C/B/AAno
M7 Bylinné lemy nížinných řek1.15660.22C/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.7870.15C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.78700.15C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.4120.08C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.41200.08C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.1860.03B/C/-Ne
L4 Suťové lesy0.18600.03B/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.31620.85C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.28840.05C/B/-
L2.4 Měkké luhy nížinných řek4.02780.79C/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 46.20339.11C/B/-Ne
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty0.75020.14B/B/-
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty45.45318.96C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů1.72690.34C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.31090.06C/B
L1 Mokřadní olšiny0.00680.00B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.00650.19B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.09510.01C/C
M1.4 Říční rákosiny2.55650.50C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.20740.04C/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.06120.01B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.41200.08C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00070.00D/C
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.07710.01D/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.59870.11B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.25980.05
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.57130.11
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.07900.01
X4 Trvalé zemědělské kultury0.01340.00
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.01370.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.05260.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00070.00
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.09610.21
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.02190.00
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.55420.10
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace2.03010.40
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bolen dravýC
Aspius aspiusCBCB
losos obecnýR
Salmo salarCBBB
velevrub tupýP
Unio crassusBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Bezděkov u Žatce, Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Březno u Loun, Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Černčice u Loun, České Kopisty, Doksany, Dolánky nad Ohří, Dolejší Hůrky, Dubany, Hostěnice u Brozan, Hradiště nad Ohří, Hrdly, Kostelec nad Ohří, Koštice, Křesín, Kystra, Lenešice, Levonice, Levousy, Libočany, Libochovice, Lišany u Žatce, Litoměřice, Louny, Mradice, Nové Dvory u Doksan, Obora u Loun, Orasice, Pátek u Loun, Písty, Počedělice, Poplze, Postoloprty, Radonice nad Ohří, Radovesice u Libochovic, Rybňany, Skupice u Postoloprt, Stekník, Strkovice, Terezín, Trnovany u Žatce, Tvršice, Volenice u Počedělic, Vršovice u Loun, Zálužice nad Ohří, Žabovřesky nad Ohří, Žatec, Želevice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.