Homepage

CZ0423507 - Horní Kamenice

Rozloha: 185.6252 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°21'27'' v.d., 50°48'34'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 576 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Kamenice od Srbské Kamenice po Hraniční rybník včetně vybraných drobných přítoků (území v oblasti České Kamenice).  

Ekotop:

Geologie: Po celém toku protéká Kamenice svrchnokřídovými sedimenty České křídové pánve.
Geomorfologie: V úseku od Kytlice po Českou Kamenici protéká Klíčskou hornatinou (celek Lužické hory), v krátkém úseku toku v okolí České Kamenice Verneřickým středohořím, v úseku od České Kamenice po Srbskou Kamenici pak Děčínskými stěnami.
Reliéf: Horní část toku řeky protéká mírně zahloubeným údolím a v dolní části pak vytváří v kvádrových pískovcích hluboké kaňonovité údolí.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří fluvizem modální a kambizem arenická.
Krajinná charakteristika: Povodí Horní Kamenice představuje komplex většinou malých vodních toků podhorského pásma. Toky mají převážně přirozené koryto.  

Biota:

Tok Kamenice se nachází převážně v lesích - rašelinných a podmáčených smrčinách (L9.2), údolních jasanovo-olšových luzích (L2.2) a acidofilních bučinách (L5.4). Z nelesních stanovišť tok lemují zejména mezofilní ovsíkové louky (T1.1), vlhké pcháčové louky (T1.5) a vlhká tužebníková lada (T1.6). Vlastní tok je často biotop makrofytní vegetace vodních toků (V4B). Zastoupení EVL v intravilánu obcí není převažující.
Vhodná trdliště lososa obecného (Salmo salar) představují štěrkové plochy s prokysličenou vodou. Plůdek lososa obecného vysazuje do spodních částí řeky a Chřibské Kamenice pravidelně od roku 1998 Český rybářský svaz. V toku žije především pstruh obecný (Salmo trutta), lipan podhorní (Thymallus thymallus), vranka obecná (Cottus gobio) - ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven americký (Salvelinus fontinalis), hrouzek obecný (Gobio gobio). V dolní části se vyskytuje řada ryb migrujících z Labe. Vzhledem k relativně přirozenému korytu Kamenice a dobré potravní nabídce byla řeka znovu osídlena vydrou říční (Lutra lutra).
Na Kamenici jsou vázány další zvláště chráněné druhy živočichů - např. ledňáček říční (Alcedo atthis), užovka obojková (Natrix natrix), volavka bílá (Egretta alba), chřástal vodní (Rallus aquaticus), skorec vodní (Cinclus cinclus), břehule říční (Riparia riparia), mihule potoční (Lampetra planeri). Vodní makrofytní vegetace se vyskytuje v tocích nepravidelně, spíše v dolních úsecích, dominantními druhy jsou hvězdoš hranoplodý (Callitriche platycarpa), hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus) a další. V okolí byla zaznamenána řada zvláště chráněných druhů rostlin, např. bledule jarní (Leucojum vernum), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), rdest alpský (Potamogeton alpinus), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris).
 

Kvalita a význam:

Pro lososa obecného (Salmo salar) představuje povodí Kamenice (tok Kamenice od Srbské Kamenice po Hraniční rybník a dolní tok přítoků Bynoveckého potoka, Olešničky, Bílého potoka, Pryského potoka a Líseckého potoka) unikátní lokalitu v rámci ČR. Území je také kvalitní lokalitou vydry říční (Lutra lutra).  

Zranitelnost:

Znečištění vody. Regulace vodního toku a existence příčných stupňů bránících v obousměrných migracích vodních živočichů (např. 1,5m vysoký stupeň v České Kamenici).  

Management:

Vydra říční (Lutra lutra):
- Osvěta a výchova mezi veřejností i zájmovými skupinami.
- Zachovat toky s pravidelným výskytem vydry v přirozeném stavu včetně břehových porostů.
- Při stavbách a rekonstrukcích silničních mostů přes vodní toky důsledně dbát na to, aby vždy zůstaly zachované na obou stranách dostatečně široké suché břehy (zcela nevhodné jsou mosty, kde voda vyplňuje celý prostor mezi opěrami, nevhodné jsou také trubní propustky používané k převedení trvalých vodních toků pod silnicí).
- V místech opakovaných úhynů vyder na silnicích řešit zabezpečení těchto kritických úseků (zaplocení v kombinaci se zprůchodněním stávajícího mostu instalací bočních lávek nebo speciálního „vydřího tunelu“).
- Škody na rybích obsádkách minimalizovat tzv. „odkláněcími rybníky" a chovem druhově pestrých obsádek s dostatečným zastoupením „bílé ryby".
- Monitoring kvality vody a předcházet nebezpečí havarijních znečištění.
- Při řešení škod vydrou propagace a aplikace zákona o náhradách škod (č. 115/2000 Sb.).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 185.6252
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.396.2991
Z toho neprioritních naturových biotopů: 21.5840.0713
Z toho ostatních přírodních biotopů: 19.7336.6379
Z toho X biotopů: 44.2782.1844
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.07160.03C/B/-Ne
M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků0.07160.03C/B/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 11.83046.37D/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty11.83046.37D/C/-
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.08660.58C/B/AAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt1.08660.58C/B/A
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.00080.00C/B/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.00080.00C/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.98390.53C/C/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.98390.53C/C/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)1.05160.56B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky1.05160.56B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 8.50154.57B/B/AAno
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.71500.38C/B/A
T1.6 Vlhká tužebníková lada7.78654.19B/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.09750.05C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.09750.05C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.13330.07B/A/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.12180.06B/A/-
R2.3 Přechodová rašeliniště0.01150.00A/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.61730.87C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin1.61730.87C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.1250.06C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.12500.06C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 15.55578.38D/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny15.55578.38D/C/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.16810.09B/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.16810.09B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.14712.77C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty5.14712.77C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.10600.05B/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.34250.18C/B
L1 Mokřadní olšiny1.80500.97C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy14.28547.69B/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy2.85801.53C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.20640.11C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod2.95281.59C/B
M1.4 Říční rákosiny0.03020.01C/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.04770.02A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.46190.78B/A
T1.4 Aluviální psárkové louky0.36140.19C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky7.99834.30C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.23320.12B/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.23320.12B/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta3.71592.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území8.85894.77
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole22.506412.12
X5 Intenzivně obhospodařované louky30.616816.49
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla3.16591.70
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami11.27786.07
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.39950.75
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.02590.01
X11 Paseky s nitrofilní vegetací2.37001.27
X12 Nálety pionýrských dřevin1.57530.84
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.38790.20
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
losos obecnýP
Salmo salarCBBC
vydra říčníP
Lutra lutraCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Brložec, Česká Kamenice, Dolní Falknov, Dolní Kamenice, Falknov, Horní Kamenice, Huntířov u Děčína, Janská, Kamenická Nová Víska, Kunratice u České Kamenice, Kytlické Mlýny, Líska, Markvartice u Děčína, Nová Oleška, Srbská Kamenice, Stará Oleška, Veselé

Kraj Liberecký kraj:

Dolní Prysk, Svor  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.