Homepage

CZ0423219 - Luční potok - Třebušín

Rozloha: 0.6592 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°13'0'' v.d., 50°36'16'' s.š.
Nadmořská výška: 318 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Horní tok Lučního potoka 1 km v. od obce Třebušín, cca 9 km sv. od centra Litoměřic.  

Ekotop:

Geologie: Údolí je budované svrchnokřídovými slínovci březenského a teplického souvrství, s překryvy čtvrtohorních deluviálních a fluviálních sedimentů.
Geomorfologie: Území je v Českém (Třebušínském) středohoří.
Reliéf: Slabý potok v ploché hornatině, v širokém údolí východně od vrchu Kalich, pramenící pod obcí Zababeč.
Pedologie: Nivu potoka pokrývají modální fluvizemě, dále navazují modální a pseudoglejové kambizemě, na vápnitých horninách modální pararendziny.
Krajinná charakteristika: Potok v horní části s místně upravovanými břehy, ve spodní části pod silnicí Třebušín-Dolní Týnec s odbočkou v podobě umělého náhon.  

Biota:

Potok v horní části lemován pobřežními porosty (olše, vrba, jasan). Vlastní tok bez makrofyt, v okolí toku např.: pobřežní vegetace potoků (M1.5).  

Kvalita a význam:

Jedna ze dvou lokalit raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) v Českém středohoří a jedna z několika málo v ČR.  

Zranitelnost:

Urbanizace ploch (úsek se zahradami). Znečištění vody (odpadní vody, skládky na březích, chov domácích zvířat). Vysychání (dlouhodobé sucho). Umělé hrazení toku, čerpání vody (úsek se zahradami).  

Management:

Eliminovat znečistění vody. Zamezit umělému přehrazování toku a následnému odčerpávání vody v letním období. Nezasahovat do současného stavu vodního koryta v místě výskytu raka kamenáče. V případě nezbytných úprav koryta, dodržet následující podmínky:
- zachovat hloubkovou diverzitu toku (musí mimo jiné disponovat hlubšími nepromrzajícími úseky)
- zachovat přírodní charakter dna s dostatkem úkrytů (kamenitý až balvanitý)
- zachovat migrační prostupnost koryta

Možné jsou úpravy typu:
- rozšíření průtočného profilu při zachování přírodního charakteru toku (viz výše), který za normálních podmínek poteče uměle rozšířeným korytem v užším profilu.
- opevnění břehů toku (v opodstatněných případech) – preferovat opevnění typu kamenných záhozů nebo volně skládaných kamenů s mezerami. Nežádoucí jsou opevnění betonovými zdmi, kamenem uloženým do betonu a pod.
- vytváření protipovodňových valů (bez prohlubování koryta).

Podpůrná opatření
- revitalizace koryt – vhodná revitalizace upravených koryt v povodích s výskytem raka kamenáče. Raci tak budou moci osidlovat nové biotopy a početnost jejich populací se může významně zvyšovat.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.6592
Z toho prioritních naturových biotopů: 11.890.0784
Z toho neprioritních naturových biotopů: 44.090.2907
Z toho ostatních přírodních biotopů: 13.450.0887
Z toho X biotopů: 22.930.1512
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.188728.62C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.188728.62C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.096214.59B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.096214.59B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.00580.87B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.00580.87B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.078411.89C/C/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.078411.89C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.088713.45B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.094314.30
X12 Nálety pionýrských dřevin0.05698.63
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rak kamenáčC
Austropotamobius torrentiumCBBC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Třebušín  

Prameny:

Stambergová M.Výskyt a determinace druhu - ústní sdělení.
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.