Homepage

CZ0423198 - Bezejmenný přítok Trojhorského potoka

Rozloha: 0.7727 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°11'60'' v.d., 50°36'22'' s.š.
Nadmořská výška: 374 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Bezejmenný potok protékající obcí Třebušín, cca 9 km SV od centra Litoměřic.  

Ekotop:

Geologie: Údolí je budované částečně svrchnokřídovými slínovci březenského a teplického souvrství, částečně deluviálními sedimenty.
Geomorfologie: Plochá hornatina Litoměřického středohoří.
Reliéf: Velmi slabý potok v zahloubeném údolí mezi vrchy Kalich a Panna, pramenící pod Haslicemi.
Pedologie: Podél potoka vznikly modální pseudogleje a gleje, dále navazují modální kambizemě (nasycené) a pararendziny, s různým stupněm oglejení.
Krajinná charakteristika: Slabý potok v hlubokém údolí. Částečně protéká intravilány menších obcí.  

Biota:

Potok je v horní části u Řepčic lemovan pobřežními porosty (olše, vrba), ve spodní části nad Třebušínem protéká zahradami a částí zámeckého parku.
Vlastní tok bez makrofyt, v okolí toku např.: M1.5 pobřežní vegetace potoků, X1 urbanizovaná území (zahrádky), X13 nelesní stromové výsadby mimo sídla.  

Kvalita a význam:

Jedna ze dvou lokalit raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) v Českém středohoří a jedna z několika málo v ČR.  

Zranitelnost:

Urbanizace ploch (úsek se zahradami).
Znečištění vody (odpadní vody, skládky na březích, chov domácích zvířat).
Vysychání (dlouhodobé sucho).
Umělé hrazení toku, čerpání vody (úsek se zahradami).  

Management:

Eliminovat znečistění vody. Zamezit umělému přehrazování toku a následnému odčerpávání vody v letním období. Nezasahovat do současného stavu vodního koryta. V případě nezbytných úprav koryta, dodržet následující podmínky:
- zachovat hloubkovou diverzitu toku (musí mimo jiné disponovat hlubšími nepromrzajícími úseky)
- zachovat přírodní charakter dna s dostatkem úkrytů (kamenitý až balvanitý)
- zachovat migrační prostupnost koryta.

Možné jsou úpravy typu:
- rozšíření průtočného profilu při zachování přírodního charakteru toku (viz výše), který za normálních podmínek poteče uměle rozšířeným korytem v užším profilu.
- opevnění břehů toku (v opodstatněných případech) – preferovat opevnění typu kamenných záhozů nebo volně skládaných kamenů s mezerami. Nežádoucí jsou opevnění betonovými zdmi, kamenem uloženým do betonu a pod.
- vytváření protipovodňových valů (bez prohlubování koryta).

Podpůrná opatření:
- revitalizace koryt – vhodná revitalizace upravených koryt v povodích s výskytem raka kamenáče. Raci tak budou moci osidlovat nové biotopy a početnost jejich populací se může významně zvyšovat.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.7727
Z toho prioritních naturových biotopů: 69.250.5351
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.340.0027
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.370.1961
Z toho X biotopů: 5.000.0387
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.00240.31C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.00240.31C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00030.03C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00030.03C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.535169.25C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.535169.25C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00020.02C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.171622.20A/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.02433.14B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.03875.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rak kamenáčC
Austropotamobius torrentiumBCBC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Řepčice, Třebušín  

Prameny:

Stambergová M.Výskyt a determinace druhu - ústní sdělení.
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.