Homepage

CZ0420507 - Údolí Chřibské Kamenice

Rozloha: 338.2513 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°32'17'' v.d., 50°50'45'' s.š.
Nadmořská výška: 444 - 668 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Údolí Chřibské Kamenice mezi žel. st. Jedlová a vodní nádrží Chřibská.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Soubor rozsáhlých neovulkanitů po obou stranách údolí Chřibské Kamenice, četné rašelinné a mokřadní lokality zvláště v okolí Jedlovských rybníků, z biotopů zcela dominují acidofilní bučiny.
Geologie: Plošně převažují pískovce březenského souvrství a kyselé neovulkanity (trachyty) s četnými deluviálními blokovými sedimenty, vzácnější jsou bazaltoidní subvulkanické brekcie (Malá Tisová a okolí) a fluviální hlinité sedimenty (okolí Chřibské Kamenice).
Geomorfologie: Jedná se o okrsek Jedlovský hřbet.
Reliéf: Lokalita zahrnuje významné elevace Lužických hor (Velká Tisová 692 m n. m., Malý Stožec 659 m n. m.).
Pedologie:Pod zakrslými a kamenitými smrkovými bučinami vrchů Velké Tisové a Malého Stožce vznikly modální (až litické) rankery spolu s rankerovými (litickými) kryptopodzoly. Mezi těmito terénními dominantami převládají ve svěžích a kyselých bučinách modální a arenické kryptopodzoly s podzolovanou varietou kambizemě dystrické. Na svazích s porostem jedlových smrčin, podél toku Chřibské Kamenice, se vytvořily oglejené kryptopodzoly, v zamokřené vrbové olšině akvické a histické gleje. Ty se spolu s organozemí glejovou vyskytují i v okolí Jedlovských rybníků. V západní části území vznikly pod jedlobučinami menší ostrůvky eutrofní variety kambizemě modální. V této části území se vyvinula i menší lokalita modálního stagnogleje.
Krajinná charakteristika: Údolí Chřibské Kamenice představuje typický (mezo-)mikroklimatický prvek, charakteristické jsou biotopy otevřených suťových polí.  

Biota:

Na Malém Stožci a Velké Tisové zaujímají většinu plochy rozvolněná rozpadová stadia na stanovišti potenciálních bukových a smrkových jedlin (na extrémních stanovištích suťových poloh). Dnes v porostech zcela dominuje buk, četné je zmlazení buku a smrku. V okolí vrcholu Malého Stožce jsou velmi hojné pionýrské dřeviny, zejména bříza, méně jeřáb, roztroušeně borovice, na Velké Tisové tyto dřeviny scházejí. Na suťovém podkladu jsou vyvinuta zajímavá reliktní mechová společenstva s Polytrichum cf. piliferum a Racomitrium sp., místy vegetace prakticky chybí. Při okrajích suťových polí jsou vyvinuty brusnicové porosty T8.3. Bylinné patro lesních porostů je přirozeně chudé, převažuje metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), lokálně přistupují třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), četné jsou pasekové druhy.
Kvalitní porosty květnatých bučin jsou vyvinuty na Malé Tisové, zde dominují ječmenka evropská (Hordelymus europaeus), strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), dále zde rostou kostřava obrovská (Festuca gigantea), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), mařinka vonná (Galium odoratum), netýkavka nedutklivá (Impatiens noli-tangere), hrachor jarní (Lathyrus vernus), rozrazil horský (Veronica montana), violka lesní (Viola reichenbachiana).
V oblasti Jedlovských rybníků jsou vyvinuta cenná společenstva vodní (Potamogeton alpinus, Potamogeton natans, Batrachium aquatile) a pobřežní rašelinné vegetace (sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis s ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), psineček psí (Agrostis canina), ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), bahnička jehlovitá (Eleocharis acicularis), sítina kostrbatá (Juncus squarrosus), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). V okolních olšinách a podmáčených smrčinách rostou např. ostřice převislá (Carex pendula) a prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii).
V SZ části PK je vyvinuta kvalitní bažinná olšina (Carici elongatae-Fagetum)  

Kvalita a význam:

Jedná se krajinu v centrální části CHKO Lužické hory s množstvím typicky vyvinutých biotopů charakteristických pro tuto oblast. Jde především o acidofilní bučiny (s hojným smrkem a původně též jedlí), rozvolněné lesy extrémních stanovišť, reliktní společenstva suťového bezlesí (porosty pionýrských dřevin, mechová a brusnicová společenstva. Typicky vyvinuté jsou i některé mokřadní biotopy (lesní rašelinná prameniště s ostřicí převislou (Carex pendula) a starčekem potočním (Tephroseris cripsa)), rašeliniště a litorální porosty v okolí Jedlovských rybníků. V oblasti se vyskytují i mnohé vzácné živočišné druhy (u Jedlovských rybníků např. orel mořský a vydra)  

Zranitelnost:

Největším problémem území je rozpad některých starších lesních porostů (např. v oblasti Velké Tisové) a jejich náhrada nepříliš vhodnými výsadbami (smrk ztepilý a pichlavý, modřín), u mnohých je nezbytné zajistit rekonstrukci (výsadby buku, jedle, u dalších postupně dožívajících porostů je nutné zajistit možnosti obnovy, prosvětlení, podsadbu, ochrana zmlazení. V některých lesních segmentech dochází občas k nešetrným melioračním zákrokům, u cenných biotopů je nutné zajistit stávající vodní režim. Rovněž v případě Jedlovských rybníků je nutné zajištění trvalé vodní hladiny, např. Malý Jedlovský rybník byl po poškození hráze v roce 2003 delší dobu bez vody. Rozsáhlé území spadá do pásma hygienické ochrany vodního zdroje.  

Management:

Management uveden ve výčtu biotopů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 338.2513
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.317.8258
Z toho neprioritních naturových biotopů: 67.81229.3804
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.6712.4303
Z toho X biotopů: 26.1988.6145
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.33620.39C/A/CAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty
Management: Zajistit setrvalou hladinu vody na Jedlovských rybnících, zabezpečit hráze proti dalšímu poškození
1.33620.39C/A/C
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.18190.05C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.18190.05C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.89140.26B/A/BAno
R2.3 Přechodová rašeliniště
Management: Zajistit stávající vodní režim stanovišť, zabránit melioracím a poškození těžbou na lesních rašeliništích, u Velké Jedlovskéhio rybníka zajistit setrvalou vodní hladinu
0.89140.26B/A/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 6.87372.03C/A/BAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
Management: Bezsásahový režim
6.87372.03C/A/B
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.010.00B/B/BAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.01000.00B/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 205.357360.71C/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny
Management: Postupně snížit zatoupení smrku v porostech, zcela vymítit nepůvodní druhy jehličnanů (smrk pichlavý, modřín), zavádění dalších vhodných dřevin (zvláště jedle), zajištění ochrany přirozeného zmlazení i výsadeb buku před přemnoženou zvěří (oplocenky, individuální ochrana)
205.357360.71C/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 14.28184.22C/B/CAno
L5.1 Květnaté bučiny14.28184.22C/B/C
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.80630.53C/B/-Ne
L4 Suťové lesy
Management: Porosty na extrémních stanovištích ponechat samovývoji, zvážit dosadbu vhodných, stanovištně odpovídajících, druhů rostlin (javory, jilm)
1.80630.53C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.83761.72C/A/CAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty
Management: Zamezit změnám vodních poměrů nevhodnými lesnickými zásahy na stanovišti as. Carici remotae-Fraxinetum, výhledové snížení stavů zvěře (kaliště)
5.83761.72C/A/C
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.630.18C/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny
Management: Zabránění nevhodným melioračním zásahům, zachování současného vodního režimu stanovišť
0.63000.18C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny1.04140.30B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy4.75571.40A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.46930.13B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.93900.27B/A
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.51990.15B/A
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek4.70501.39C/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami80.876323.91
X10 Paseky s podrostem původního lesa7.73812.28
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.00012.95
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Dolní Falknov, Jedlová, Kytlické Mlýny, Rybniště  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.