Homepage

CZ0420166 - Velký rybník

Rozloha: 103.7167 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°31'46'' v.d., 50°53'27'' s.š.
Nadmořská výška: 438 - 474 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník na severozápadním okraji obce Horní Podluží, vlevo od silnice Rybniště - Varnsdorf (okr. Děčín).  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno horninami lužického žulového masivu (středně zrnitý biotitický granodiorit).
Geomorfologie: Území náleží do geomorfologické oblasti Šluknovské pahorkatiny.
Reliéf: Mělká prohlubeň s kopcovitým okolím.
Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou kambizemě modální a pseudogleje modální.
Krajinná charakteristika: Rybník a jeho litorál s charakteristickou vodní a mokřadní vegetací. Rybník má také význam jako hnízdiště a stanoviště ptáků.  

Biota:

Dominantní složkou bioty rybníku je makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod hlavně s druhy rodu Potamogeton. Mělčí místa pak osidluje vegetace fytocenologicky zařaditelná do svazu Ranunculion aquatilis. Mělké okraje rybníku a břehové partie porůstají rákosiny (sv. Phragmition communis), vysoké ostřice (sv. Magnocaricion elatae) a pomístně i mokřadní vrby. Z dalších mokřadních biotopů se vyskytují nevápnitá mechová slatiniště (západní břeh rybníku) a přechodové rašeliniště (v protáhlém severním cípu rybníku). Lesní formační skupinu v lokalitě tvoří rašelinné březiny (sv. Betulion pubescentis) a lužní porosty svazů Alnion glutinosae a Alnion incanae. Na převážně vlhkých až podmáčených loukách se vyvíjejí společenstva pcháčových luk a tužebníkových lad (sv. Calthion palustris), aluviálních luk (sv. Alopecurion pratensis) a střídavě vlhkých bezkolencových luk (sv. Molinion caeruleae). V jihozápadní části lokality rostou chudá travní společenstva se smilkou tuhou (Nardus stricta).
Potenciální vegetace: Území leží v oblasti s potenciálním přirozeným výskytem bikových bučin (Luzulo-Fagetum). Byl zde rovněž zaznamenán výskyt stabilní populace vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis).  

Kvalita a význam:

V pobřežních porostech rákosin a na ně navazujících podmáčených loukách roste řada chráněných a mizejících druhů rostlin, jako je: prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), starček potoční (Tephroseris crispa), kozlík dvoudomí (Valeriana dioica), mochna bahenní (Potentilla palustris). Na okrajích rybníku roste také kriticky ohrožená masožravá bublinatka (Utricularia vulgaris) a v porostech olšin vzácný mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium). Květenu nevápnitých mechových slatinišť a přechodových rašelinišť tvoří mimo jiné tyto vzácné, ohrožené a zvláště chráněné druhy: suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), s. úzkolistý (E. angustifolium), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice prosová (Carex panicea), přeslička bahenní (Equisetum palustre), vrbka bahenní (Epilobium palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), pomněnka hajní (Myosotis nemorosa), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris). Zajímavé a biologicky cenné jsou nevyhraněné porosty starčeku potočního (Tephroseris crispa). Společenstva podhorských a horských smilkových trávníků v okolí Velkého rybníka patří k biologicky nejcennějším v okolí. Vyskytují se zde některé chráněné druhy všivec lesní (Pedicularis sylvatica), prha arnika (Arnica montana) a na přechodech do rašelinišť a vlhkých luk také prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). V případě rašelinné březiny se jedná o výsadbu břízy bělokoré (Betula pendula) na výrazně zrašelinělém podloží. Bylinnému patru zde dominují třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), suchopýr úzkolistý (E. angustifolium) a místy ostřice třeslicovitá (Carex brizoides). Lokalita je také významnou tahovou zastávkou a hnízdištěm ptáků nadregionálního významu. Z lokality se udává výskyt 177 druhů ptačích druhů, z nichž 62 je uváděno v seznamu zvláště chráněných živočichů. Od poloviny 90. let 20. století zde pravidelně hnízdí jeřáb popelavý (Grus grus) a je zde také zaznamenáno jedno z prvních novodobých hnízdění potápky rudokrké (Podiceps grisegena) v Čechách. Zajímavá jsou pozorování orlů mořských (Haliaeetus albicilla). Z dalších ptačích druhů se zde vyskytuje moták pochop (Circus aeruginosus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides). Vlhké louky představují ideální hnízdiště bekasín otavních (Gallinago gallinago), bramborníčků hnědých (Saxicola rubetra) a lindušek lučních (Anthus pratensis). Zajímavý je také výskyt některých druhů hmyzu, jako např.: vážky podhorní (Sympetrum pedemontanum), šídla královského (Anax imperator), vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) a šídlatky hnědé (Sympecma fusca).  

Zranitelnost:

Největší význam mají obecně známé a uváděné vlivy jako je absence vhodného obhospodařování lučních porostů, nevhodné lesní hospodaření, přemnožení zvěře (hlavně vysoké), acidifikace a eutrofizace prostředí, šíření invazních a expanzivních druhů rostlin.  

Management:

Smilkové porosty 1x za 1-2 roky kosit (ideální termín od poloviny července do konce září) a odvoz sena.
Vlhké a podmáčené louky kosit 1-2x za rok s odvozem sena.
Z hlediska výskytu ptáku omezit co nejvíce jejich rušení zejména v době hnízdění (hlavním rušivým faktorem je zde čilý rybolov), dále regulace rybí osádky a její optimální složení. Rákosiny neredukovat, maximálně provádět zimní kosení.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 103.7167
Z toho prioritních naturových biotopů: 11.8312.2763
Z toho neprioritních naturových biotopů: 30.8331.9782
Z toho ostatních přírodních biotopů: 37.8239.2349
Z toho X biotopů: 5.115.3064
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 21.421220.65B/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty21.421220.65B/A/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 11.633411.21C/B/CAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce11.633411.21C/B/C
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)2.62532.53C/B/CAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky2.62532.53C/B/C
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.30354.14B/B/CAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada4.30354.14B/B/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.91410.88C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.91410.88C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.71412.61C/B/CAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.18250.17B/A/C
R2.3 Přechodová rašeliniště2.53162.44C/B/C
91D0Rašelinný les 0.64290.61C/A/CNe
L10.1 Rašelinné březiny0.64290.61C/A/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.68560.66C/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.16560.15C/B
L1 Mokřadní olšiny10.35319.98B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.72630.70B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod6.05795.84B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic10.480710.10B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.15800.15C/C
T1.3 Poháňkové pastviny0.06130.05B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky3.79473.65C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.06870.06C/C
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty6.68306.44B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.15930.15
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00220.00
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.34330.33
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.05010.04
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2.44142.35
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.39811.34
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.08380.08
X12 Nálety pionýrských dřevin0.66960.64
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.15860.15
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vážka jasnoskvrnnáP
Leucorrhinia pectoralisCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Krásná Lípa, Rybniště  

Prameny:

Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Bílý M.Závěrečná zpráva z mapování biotopů, Rybniště - Velký rybník. - MS, Archiv AOPK ČR, 37 str.2003
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str, Praha.2001
Kolektiv autorůChráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str.1999
Neuhäuslová Z. et al.Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha.2001
Kolektiv autorůZásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. - MŽP a AOPK ČR, Praha, 144 s.2004
Demek J. et al.Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. - Academia, 584 str., Praha.1987
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.