Homepage

CZ0420035 - Na loučkách

Rozloha: 1015.1181 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°11'34'' v.d., 50°28'7'' s.š.
Nadmořská výška: 741 - 850 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlejší území v Krušných horách mezi vodní nádrží Přísečnice a obcí Výsluní (okr. Chomutov).  

Ekotop:

Geologie: V podloží jsou horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří řazené mezi tzv. šedé ruly. Na rulách spočívají čtvrtohorní organické rašelinné sedimenty. Maximální hloubka rašeliny je 3,5 m.
Geomorfologie: Území leží v oblasti vrcholové části Krušných hor (Přísečnická hornatina).
Reliéf: Mírně zvlněný reliéf náhorní paroviny.
Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou podzoly kambické, místy výskyt rašelinných sedimentů.
Krajinná charakteristika: Komplex velmi cenných lesních a nelesních mokřadních biotopů.  

Biota:

Lesní společenstva jsou tvořena převážně podmáčenými a rašelinnými smrčinami (sv. Piceion excelsae). V severovýchodní části území se vyskytují i vzácné původní blatkové bory s borovicí blatkou (Pinus rotundata). Okrajově se v této části území vyskytují i rašelinné březiny s břízou pýřitou (Betula pubescens). Bezlesé rašeliništní biotopy jsou zastoupeny pouze maloplošně. Vyskytují se zde nevápnitá mechová slatiniště a přechodová rašeliniště. V místech bývalé těžby rašeliny se vyvíjí vegetace degradovaných vrchovišť.
Rozsáhlé luční porosty jsou v západní a jihozápadní části území a v okolí obce Výsluní. Jedná se o komplex horských luk různého stupně zamokření. Jsou to např. typické krušnohorské „koprníkové“ louky as. Meo athamantici-Cirsietum heterophylli, dále krátkostébelné smilkové trávníky (sv. Violion caninae), nebo společenstva vlhkých pcháčových luk či podmáčených lad (sv. Calthion palustris). Na loukách lze najít drobná prameniště s charakteristickou okolní vegetací (sv. Cardamino-Montion).
Pod elektrovody a na starých úvozech se vyvíjí floristicky zajímavá vegetace vřesovišť.  

Kvalita a význam:

K ochranářsky nejvýznamnějším lesním biotopům patří rašelinné lesy. Ze vzácných rašeliništních druhů na těchto stanovištích rostou např. šicha černá (Empetrum nigrum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), borovice blatka (Pinus rotundata), borovice rašelinná (Pinus x pseudopumilio), bříza pýřitá (Betula pubescens).
K velmi významným biotopům území patří také zachovalé horské louky. Ve společenstvech horských trojštětových luk se hojně vyskytuje ohrožený koprník štětinolistý (Meum athamanticum). V krátkostébelných smilkových trávnících roste také prha arnika (Arnica montana). Na vlhčích loukách lze najít některé zástupce vstavačů, např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a prstnatec Fuchsův (D. fuchsii), poměrně hojně se v těchto společenstvech vyskytuje také starček potoční (Tephroseris crispa). Luční prameniště jsou biotopem vzácné zdrojovky potoční (Montia hallii). Na vřesovištích roste mimo prhy arniky také několik vzácných druhů plavuníků: plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum), plavuník Isslerův (D. issleri) a plavuník zploštělý (D. complanatum).
Ze vzácnějších živočišných druhů byl v lokalitě zaznamenán výskyt např. tetřívka obecného, (Tetrao tetrix), motáka pilicha (Circus cyaneus), skřivana lesního (Lullula arborea), chřástala polního (Crex crex), křepelky polní (Coturnix coturnix), čápa černého (Ciconia nigra), zmije obecné (Vipera berus), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) aj.  

Zranitelnost:

Navrhované území se nalézá v Krušných horách, které byly postiženy rozpadem lesních jehličnatých monokultur. Značná část území byla v minulosti zalesňována geograficky nepůvodními druhy dřevin. Před vlastní přípravou bylo prováděno rozsáhlé meliorování. V současné době již nejsou pozemky odvodňovány a přistoupilo se k rekonstrukci lesních porostů s cílem nahradit nepůvodní dřeviny dřevinami původními. Podmáčené louky nejsou z větší části využívány a mezofilní bývají 1x ročně koseny. Ladem také leží pozemky na extrémních svazích, okolí skalních výchozů a potoků. Chráněné a významné druhy jsou takto vytlačovány konkurenčně zdatnými travami a dochází k zarůstání náletem dřevin nebo přímo k zalesnění.  

Management:

V lesních partiích dbát v rámci péče těchto obecných zásad:
• nešířit geograficky nepůvodní dřeviny
• při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní dřeviny
• do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby
• klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři (např. snižování stavu vysoké zvěře)
• preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
• při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (podle vyhlášky č.83/1996 Sb.) původních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto dřevin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu (např. ze současného 20 % zastoupení zvýšit na 30 %). Viz § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
• neopomíjet úpravu druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání (např. čisté jaseniny, čisté habřiny)
• při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému. Jeho účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby (zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu dřevní hmoty na místě.

Mimo les provádět zásahy podle zásad péče o nelesní biotopy (Háková, Klaudisová, Sádlo, 2004).

Rašeliniště bez zásahu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1015.1181
Z toho prioritních naturových biotopů: 12.33125.2472
Z toho neprioritních naturových biotopů: 52.52533.1679
Z toho ostatních přírodních biotopů: 17.31175.7684
Z toho X biotopů: 17.82180.9352
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.67320.26B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty2.67320.26B/B/-
3160Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.0380.00B/B/-Ne
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní0.03800.00B/B/-
4030Evropská suchá vřesoviště 14.68341.44B/B/BAno
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)14.68341.44B/B/B
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 64.78966.38B/B/BAno
T2.3A Podhorské až horské smilkové trávníky s jalovcem0.65900.06B/C/B
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce64.13066.31B/B/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 10.51481.03B/B/CAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada10.51481.03B/B/C
6520Horské sečené louky 220.564821.72C/C/BAno
T1.2 Horské trojštětové louky220.564821.72C/C/B
7120Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 17.04461.67C/B/CAno
R3.4 Degradovaná vrchoviště17.04461.67C/B/C
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 46.85694.61C/C/BAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště34.62773.41C/C/B
R2.3 Přechodová rašeliniště12.22921.20B/B/B
91D0Rašelinný les 58.5315.76B/B/BAno
L10.1 Rašelinné březiny4.44210.43A/B/B
L10.4 Blatkové bory4.33050.42B/B/B
L9.2A Rašelinné smrčiny49.75844.90B/B/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.92660.18C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.92660.18C/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 220.792221.75C/B/BAno
L9.1 Horské třtinové smrčiny91.26578.99C/B/B
L9.2B Podmáčené smrčiny129.526512.75C/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.27480.12C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic11.63781.14B/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.03780.00A/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky161.622415.92B/C
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd1.19560.11B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole6.86250.67
X5 Intenzivně obhospodařované louky86.79498.55
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami34.68663.41
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami34.40783.38
X10 Paseky s podrostem původního lesa8.73420.86
X12 Nálety pionýrských dřevin8.54270.84
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.90650.08
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Přísečnice, Rusová, Sobětice u Výsluní, Třebíška, Volyně u Výsluní, Výsluní  

Prameny:

Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Kolektiv autorůChráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str.1999
Neuhäuslová Z. et al.Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha.2001
Ondráček Č.Výsluní. Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
Tyráček J., Malkovský M. et Schovánek P.Přehledná geologická mapa Severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. - Ústřední ústav geologický, 1 list, Praha.1990
Demek J. et al.Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. - Academia, 584 str., Praha.1987
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.