Homepage

CZ0410401 - Krásenské rašeliniště

Rozloha: 151.7351 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°45'23'' v.d., 50°6'28'' s.š.
Nadmořská výška: 745 - 806 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní komplex s rašeliništi cca 1,5 km Z od obce Krásno u silnice Krásno - Čistá (Sokolov).  

Ekotop:

Základní charakteristika: Jedná se o v nedávné minulosti povrchovou těžbou silně narušené vrchoviště s lemovými podmáčenými a rašelinnými smrčinami. Malá, ale velmi kvalitní část v SV cípu vrchoviště zůstala zachována v původní podobě. Většina plochy vrchoviště byla na povrchu skryta a dnes je v různé fázi sukcese k vrchovišti nebo rašelinnému lesu. V laggových a odlesněných partiích se uplatňují společenstva přechodových rašelinišť a slatinišť, která podél Komářího potoka přechází v mokřadní typy luk.
Geologie: Geologickým podkladem jsou převážně biotitické migmatické žuloruly (tzv. slavkovské ortoruly), okrajově sem zasahují vložky amfibolitů a rulovité kontaktní rohovce, pararuly a migmatity.
Pedologie: Na většině území jsou rašeliništní půdy - vrchovištní organozemě, mocnost humolitu je 0,5-7 m s převahou ve středové části, při okrajích se nacházejí podzolové půdy.
Geomorfologie: Celé území má charakter mělké pánve lemované na V a S okraji kótami Šibeník (819 m n. m.), Špičák (828 m n. m.) a Komáří vrch (791 m n. m.). JV, J a JZ okraj území není výrazný. Převládající sklon území včetně pánve s rašeliništěm je mírně západní. Hloubka humolitu na rašeliništi dosahuje maximálně 7 metrů. V západní části území se vytvořil hlavní odtok z rašelinné pánve, jímž je Komáří potok. Kromě Komářího potoka je území odvodňováno okrajově levostranným bezejmenným přítokem Sádky a také Dlouhou stokou. Výška území se pohybuje od 750 do 790 m n. m.
Krajinná charakteristika: Převážnou část území tvoří těžbou narušené vrchoviště se zachovalým zbytkem vegetace. Vrchoviště je obklopeno lesními biotopy přerušovanými zvláště v západní části otevřenými rašelinnými laggy a mokřadními loukami. V mírně zahloubeném údolí v západní části protéká Komáří potok.  

Biota:

Většinu plochy vrchoviště lze dnes označit jako degradovaná vrchoviště v různých fázích sukcese k rašelinným nebo lesním rašelinným společenstvům. Dle rozsahu a směru sukcese byla hodnocena reprezentativnost biotopu. V SV části vrchoviště se zachovala těžbou nenarušená část s dobře vyvinutými společenstvy vrchovištních šlenků a otevřených vrchovišť. Jejich kvalitu dokládá bohatý výskyt typických druhů: rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), šicha černá (Empetrum nigrum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), Sphagnum magellanicum, Sphagnum majus, Drepanocladus fluitans. Nejbližší okolí zachovalého vrchoviště dotváří původní porosty rašelinné borovice nejasné taxonomie, pravděpodobně se jedná o izolovanou populaci borovice blatky (Pinus rotundata). Při mapování byly porosty hodnoceny jako vrchoviště s klečí. Jelikož je borovice spíše klečového než stromového vzrůstu a charakter podrostu je blízký spíše horským vrchovištím než blatkovým porostům, je toto hodnocení pravděpodobně vhodnější. Lemové lesní partie vrchoviště jsou tvořeny zejména rašelinnými a podmáčenými smrčinami různých kvalit v závislosti na intenzitě lesního hospodaření. V rašelinných smrčinách as. Sphagno-Piceetum se výrazně uplatňuje suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum). Laggové partie vrchoviště tvoří různé, spíše oligotrofní typy přechodových rašelinišť s častými druhy vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a Sphagnum fallax. Místy se uplatňují i nevápnitá mechová slatiniště as. Caricetum goodenowii. Význačným nálezem z těchto biotopů je Salix repens s.s. Některé zrašelinělé porosty na přechodu ke smilkovým loukám jsou poměrně obtížně zařaditelné. Vymapované podhorské smilkové louky hostí bohaté populace prhy arniky (Arnica montana) a všivce lesního (Pedicularis sylvatica). V jednom segmentu se uplatňují rozsáhlé porosty vysokých ostřic as. Caricetum rostratae s mochnou bahenní (Potentilla palustris). Výskyt relativně kvalitních pcháčových a tužebníkových luk podél Komářího potoka jen dokresluje hodnotu území.  

Kvalita a význam:

Nejvýznamnější v území jsou kvalitně vyvinuté biotopy vrchovištních šlenků a otevřených vrchovišť. Jejich morfologie, reprezentativnost a druhová bohatost předčí lokality v NPR Kladské rašeliny a tak je tato lokalita z hlediska těchto společenstev nejreprezentativnější v CHKO Slavkovský les. Svědčí o tom i bohatý výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na vrchoviště vázaných a takřka kompletní garnitura vhodných druhů rašeliníků. Obvodové rašelinné a podmáčené smrčiny patří v rámci Hornoslavkoského regionu k těm nejlépe zachovalým. Navazující přechodová rašeliniště a mokřadní louky jsou bohaté na vzácnější zvláště chráněné druhy rostlin, údaje však nejsou kompletní, protože nejsou dosud plně floristicky prozkoumány. V území nebyl prováděn systematický entomologický výzkum, náhodné exkurze dokladují zejména dochovaný výskyt reliktní rašelinné fauny.  

Zranitelnost:

V minulosti těžená část vrchoviště vyžaduje revitalizaci vhodným způsobem, v současnosti je zpracována první studie. Rašelinné a podmáčené smrčiny nelze při lesnickém obhospodařování odvodňovat. Mokřadní a smilkové louky vyžadují akutně pastvu nebo kosení. Zbytek vrchoviště je mírně narušen určitou mírou ruderalizace nevrchovištními mokřadními druhy.  

Management:

Revitalizace těžené části rašeliniště, umožňující obnovu rašeliniště, především úpravou výšky hladiny spodní vody. Kosení lučních částí.  

Možné střety zájmu:

Provedení rekultivace způsobem, který neumožní obnovení rašeliniště.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 151.7351
Z toho prioritních naturových biotopů: 30.4146.1556
Z toho neprioritních naturových biotopů: 45.2668.6766
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.429.7482
Z toho X biotopů: 17.8627.1124
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.15840.76C/B/-Ne
T2.3A Podhorské až horské smilkové trávníky s jalovcem1.09930.72C/B/-
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.05910.03C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.33560.22C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.33560.22C/B/-
7110Aktivní vrchoviště 5.15633.39B/B/BAno
R3.1 Otevřená vrchoviště
Management: Bez zásahu
4.15282.73B/B/B
R3.3 Vrchovištní šlenky
Management: Bez zásahu
1.00350.66B/A/B
7120Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 53.201535.06D/C/CAno
R3.4 Degradovaná vrchoviště
Management: Nutná revitalizace, zejména výrazné zvýšení hladiny podzemní vody
53.201535.06D/C/C
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 6.06153.99C/B/CAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště2.87351.89D/C/C
R2.3 Přechodová rašeliniště
Management: Bez zásahu
3.18802.10B/A/C
91D0Rašelinný les 39.840926.2C/B/CAno
L9.2A Rašelinné smrčiny
Management: Neodvodňovat
38.837425.59C/B/C
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)
Management: Bez zásahu
1.00350.66A/A/C
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.0785.98C/B/CAno
L9.2B Podmáčené smrčiny
Management: Neodvodňovat
9.07805.98C/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.97690.64A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.00300.00B/A
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.00200.00C/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.51300.33C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.51600.99A/A
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.00700.00B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.45400.29D/B
T1.3 Poháňkové pastviny1.38580.91C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky2.44911.61D/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.44141.60C/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla1.89661.24
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.11340.73
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy4.01182.64
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami18.584712.24
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.56910.37
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.93680.61
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Čistá u Rovné, Krásno nad Teplou  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.