Homepage

CZ0410176 - Vysoký kámen

Rozloha: 2.4716 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°24'26'' v.d., 50°18'6'' s.š.
Nadmořská výška: 725 - 758 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex Vysoký kámen se nachází západně od osady Kostelní, asi 6 km severně od Lubů a 8 km zjz. od Kraslic, téměř na hranici se SRN. Jeho vymezení se takřka shoduje s hranicí PP Vysoký kámen.  

Ekotop:

Geologie: Celé území je utvářeno fylitickými krystalickými břidlicemi. Lokalita je součástí Krušnohorského krystalinika kambrického a ordovického stáří. V podloží přecházejí břidlice plynule do svorové série. Vlastní výchoz je tvořen drobovým kvarcitem (křemencem) typu Vysoký kámen.
Geomorfologie: Území náleží do celku Krušné hory, podcelku Klínovecká vrchovina, okrsku Jindřichovická vrchovina.
Reliéf: Jedná se o skalní suk drobových křemenců o nadmořské výšce 773,7 m. Výchoz je asi 400 m dlouhý a je výrazně severojižně orientovaný. Z východní strany je útvar tvořen svislými skalami, rozčleněnými příčnými puklinami do skalních věží a trosek o výšce kolem 20 m. Ze západní strany jsou stěny nepravidelné, stupňovité do výšky 6 m, vystupující z prudkých svahů pokrytých balvanovitými a kamenitými sutěmi. Místy na svazích vystupují drobné skalky. Vrcholová část je mírně zvlněná, tvořená kamennými moři z úlomků nebo hranáčů, z nich vystupují skalní hřbítky a skalky. V jižní části území se nachází drobný, asi 40 m dlouhý lůmek.
Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Území tvoří velmi výrazný bezlesý skalní hřeben, který výrazně vystupuje nad okolní krajinu. Je lemován převážně jehličnatými lesními porosty, místy podmáčenými. Samotný vrchol je významným vyhlídkovým bodem s pohledy do Saska a na Halštrovskou vrchovinu.  

Biota:

V podstatě nelesní biotop zahrnuje celou škálu skalních stanovišť. Množství kamenných moří, drolin, sutí, skalních stěn a štěrbin hostí vegetaci silikátových skal a štěrbin. Příznačné je bohatství skalních druhů mechorostů a zvláště lišejníků, z kapradin je častý osladič obecný (Polypodium vulgare), významný je též výskyt kolence Morisonova (Spergula morisonii). Mezi nejvýznamnější nálezy lišejníků patří Pleopsidium chlorophanum a řada druhů z rodů Umbilicaria, Parmelia, Cladonia, Cetraria. Na plochách s alespoň mělkou vrstvou půdy se vyvinula vřesoviště skalních terásek s dominantními druhy: vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Sporadické stromové patro tvoří bříza bělokorá (Betula pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Typické druhy vřesovišť zastupují dále svízel hercynský (Galium hercynicum), bika hajní (Luzula luzuloides), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), smilka tuhá (Nardus stricta), doložen je i historický výskyt plavuníku cypřiškovitého (Diphasiastrum tristachyum). Na vlhčích místech v sutích najdeme Sphagnum nemoreum a Sphagnum russowii.  

Kvalita a význam:

Z hlediska skalních vřesovišť jako primárního bezlesí se jedná o jednu z nejtypičtějších a nejméně narušených lokalit v rámci ČR. Tato vegetace je zde vyvinuta relativně velkoplošně. Obdobná vegetace podmíněná výchozy kvarcitů se vyskytuje na třech lokalitách v těsné blízkosti Kraslic. Tyto lokality jsou však více narušené lidskou činností a jsou vyvinuté na menší ploše.
Zoologický význam lokality spočívá ve zčásti reliktní entomofauně. Území přírodního komplexu je součástí širší lokality jediné populace čolka hranatého (Triturus helveticus) v ČR.  

Zranitelnost:

Za předpokladu zachování statutu lokality jako MZCHÚ není biota v území nijak ohrožena.  

Management:

Ponechání v současném stavu, usměrnění turistických aktivit pomocí značených stezek a informačních tabulí.  

Možné střety zájmu:

Lesní hospodářství - ovlivnění spodních částí území při lesní těžbě, zalesňování, přibližování a odvozu dřeva.
Turistické aktivity spojené s odhazováním odpadů a zakládáním ohnišť (hrozí riziko požáru v suchých obdobích roku)-  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.4716
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 1002.4716
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 1.977380.00A/A/BAno
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin1.977380.00A/A/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.494319.99A/A/CAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.494319.99A/A/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Kámen u Kraslic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.