Homepage

CZ0410155 - Rudné

Rozloha: 443.6366 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°40'60'' v.d., 50°21'8'' s.š.
Nadmořská výška: 686 - 877 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Pramenná oblast a rašelinné louky v závěru širokého údolí horní části Rudenského potoka vlévajícího se jako pravostranný přítok do Rolavy, asi 5 km SZ od obce Nejdek, cca 20 km SZ od Karlových Var. Ve středu komplexu se nachází obec Rudné.  

Ekotop:

Geologie: Mateční horninou je žula, ta vytváří mělké písčité půdy s kyselou reakcí.
Geomorfologie: Území náleží do celku Krušné hory, podcelku Klínovecká hornatina, okrsku Přebuzská hornatina.
Reliéf: Horské údolí s mnoha bočními nevýraznými zářezy vyplněnými prameništi a přítoky Rudenského potoka. Území je ohraničeno několika výraznějšími vrchy, ležícími však mimo PK. Mezi dvěma hlavními rameny potoka se táhne SZ směrem výraznější hřbet s vrcholem 794 m. Tímto hřbetem a později podél Rudenského potoka (středem celého území) prochází silnice. Téměř po celém území jsou časté kamenné snosy.
Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde podzoly kambické.
Krajinná charakteristika: Otevřená údolí a svahy s loukami a izolovanými malými lesíky. V území se nachází klasická roztroušená zástavba, zčásti soustředěná podél silnice a Rudenského potoka.  

Biota:

Luční společenstva jsou tvořena především horskými trojštětovými loukami (T1.2) jak na svazích, tak i v údolích. Tyto louky často plynule přecházejí do druhově bohatých podhorských a horských smilkových trávníků. V terénních sníženinách jsou kvalitní vlhké pcháčové louky nebo vlhká tužebníková lada (T1.6). Vlhké pcháčové louky jsou často v mozaice s mechovými nevápnitými slatiništi (R2.2). Některé vlhké louky na nejvodnatějších místech sukcesně pokračují v přechodová rašeliniště (R2.3). Výskyt biotopu devětsilových lemů horských potoků. Místy se na svazích s degradovanými loukami nacházejí sekundární horská a podhorská vřesoviště, ta se vyskytují i na kamenných snosech. Lesní společenstva tvoří výhradně podmáčené smrčiny (L9.2B) v severní části území, v místech pramenišť Rudenského potoka. Podmáčené smrčiny v místech s vyšší vodní hladinou přecházejí do rašelinných smrčin. V údolí potoka tvoří občas břehové porosty jasanovo-olšový luh.  

Kvalita a význam:

Velmi kvalitní a druhově bohaté jsou horské trojštětové louky s výskytem koprníku štětinolistého (Meum athamanticum) a dominantní lipnicí Chaixovou (Poa chaixii). Mezi nejvýraznější biotopy patří společenstva vlhkých luk, pramenišť a rašelinišť s výskytem mochny bahenní (Potentilla palustris). Často se v lučních prameništích bez tvorby pěnovců vyskytuje zdrojovka potoční (Montia hallii). Rašelinným loukám dominují rašeliníky (Sphagnum sp.) s výskytem druhu rašeliník střecholistý (Sphagnum affine), u přechodových rašelinišť je častá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a klikva bahenní (Oxycoccus palustris). Významný je výskyt vstavačovitých rostlin prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a prstnatce Fuchsova (Dactylorhiza fuchsii) až v tisíci exemplářích na jedné lokalitě. Z dalších významných druhů je třeba jmenovat prhu arniku (Arnica montana), rostoucí na sekundárních vřesovištích nebo na okrajích horských trojštětových luk.  

Zranitelnost:

Potenciálním problémem může být zarůstání luk především smrkem ztepilým (Picea abies), břízou bělokorou (Betula pendula) a topolem osikou (Populus tremula), přestože díky dotacím na údržbu krajiny prozatím toto na PK Rudné akutně nehrozí. Ke zhoršování kvality a druhové skladby luk, především na svazích, bude docházet, pokud zde bude absence kosení.
Potenciálně hrozí odvodňování okrajových částí lesních komplexů melioračními kanály, tak jak je to ve zdejším širším území praktikováno lesními správci.
Jisté nebezpečí můžou představovat invazní druhy bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) a křídlatka japonská (Reynoutria japonica).  

Management:

Uchování současného stavu při extenzivním zemědělském využití (kosení luk). V nekosených částech redukovat nálety dřevin, zachování vodního režimu území.  

Možné střety zájmu:

Především odvodňování pozemků v lesních porostech a na jejích okrajích za účelem hospodářského využití lesa na podmáčených stanovištích.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 443.6366
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.8726.051
Z toho neprioritních naturových biotopů: 52.26231.8815
Z toho ostatních přírodních biotopů: 11.4350.7284
Z toho X biotopů: 29.61131.3625
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 1.70650.38B/B/-Ne
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)1.70650.38B/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 15.35733.46C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce15.35733.46C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.35410.98C/B/AAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada4.35410.98C/B/A
6520Horské sečené louky 143.475232.34C/B/BAno
T1.2 Horské trojštětové louky143.475232.34C/B/B
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 24.37355.49B/A/BAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště11.45432.58B/A/B
R2.3 Přechodová rašeliniště12.91922.91B/A/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.0080.00C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00800.00C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.66070.14C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.66070.14C/B/-
9140Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius) 0.17050.03C/B/-Ne
L5.2 Horské klenové bučiny0.17050.03C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.0180.00D/C/-Ne
L4 Suťové lesy0.01800.00D/C/-
91D0Rašelinný les 7.92651.78C/B/-Ne
L9.2A Rašelinné smrčiny7.92651.78C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.74920.61C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.74920.61C/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 57.13312.87C/B/CAno
L9.1 Horské třtinové smrčiny0.04230.00C/B/C
L9.2B Podmáčené smrčiny57.090712.86C/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.51870.34B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.11150.02C/C
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.21950.04A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.90020.20B/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.06100.01B/A
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.20540.04B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.31670.07C/B
T1.3 Poháňkové pastviny11.12182.50C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky36.27368.17B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území10.49872.36
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.00012.25
X5 Intenzivně obhospodařované louky34.62667.80
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla1.60660.36
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.34570.07
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami54.751612.34
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.32310.07
X12 Nálety pionýrských dřevin29.21016.58
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Bernov, Rudné, Vysoká Pec u Nejdku  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.