Homepage

CZ0410021 - Nadlesí

Rozloha: 111.2594 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°45'40'' v.d., 50°9'31'' s.š.
Nadmořská výška: 470 - 698 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex s rašeliništi a rašelinnými lesy leží na severním okraji Slavkovského lesa přibližně mezi městem Loket, vzdáleném 3,5 km severním směrem, a Horním Slavkovem, vzdáleném 4 km jižním směrem. Při severním okraji území leží obec Nadlesí. EVL leží na rozvodí, které je pramennou oblastí Kamenitého potoka a bezejmenného levostranného přítoku Dlouhé stoky. Přírodní komplex je protáhlý ve směru východ-západ a v tomto směru měří 3,1 km. Ve směru sever-jih měří maximálně 1,5 km.  

Ekotop:

Geologie: Území je budováno biotitickými a autometamorfovanými granity. Poblíž Nadlesí se vyskytuje malé těleso amfibolitů v masívu migmatické ruly slavkovské kry. V centrální části se nachází středně mocné ložisko rašeliny, v celém území najdeme drobná rašelinná ložiska.
Geomorfologie: Lokalita náleží do celku Slavkovský les, podcelku Hornoslavkovská vrchovina, okrsku Loketská vrchovina.
Reliéf: V západní části je tvořen mírně zvlněnou rovinou s rašeliništi. Směrem na východ se postupně zařezávají údolí dvou potoků. Údolí směřují do hlubokého údolí potoka Dlouhá stoka, který ústí do Ohře. Další terénní nerovností je k severu směřující údolí Kamenitého potoka. Nejvyšší polohy v západní části území dosahují 684 m n. m. Nejníže položené místo leží na východním okraji ve 480 m n. m. Rašelinná náhorní rovina leží ve výšce kolem 630 m n. m. V území se na modelaci terénu podílel i člověk. V severní části jsou ve svazích časté antropogenní terasy a zbořeniště z dřívějšího osídlení. Ojediněle se zde nalézají sejpy a nevýrazné zbytky lomové činnosti. Výrazným útvarem ve středu území je kaskáda pěti rybníků.
Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Jedná se o krajinářsky hodnotné území se zachovalými přírodními partiemi. Podmáčené lesnaté partie v západní části přírodního komplexu doplňují otevřenější, ale špatně průchodné plochy s rašeliništi a slatiništi. Z lesnaté plošiny se formují potoky tekoucí loukami do širokých a otevřených údolí. Ve východní části převažuje spíše bezlesí s množstvím lesíků vzniklých sukcesí na neobhospodařovaných loukách. Zajímavým prvkem je rybniční kaskáda ve střední části území. Při severním okraji je součástí území osada Nadlesí s roztroušenou zástavbou. Územím prochází výrazný pruh, tvořený průsekem pro vysoké napětí.  

Biota:

V západní části přírodního komplexu Nadlesí převažují podmáčené smrčiny. Zapojené stromové patro se smrkem ztepilým (Picea abies) a borovicí lesní (Pinus sylvestris) doplňuje bříza karpatská (Betula carpatica). Místy je vtroušena olše lepkavá (Alnus glutinosa), někdy tvoří podmáčené smrčiny mozaiku s jasanovo-olšovými luhy. Nejcennější partie pokrývají rašelinné smrčiny a bory. Ve stromovém patře převládá borovice lesní (Pinus sylvestris), v bylinném patře je hojný suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), ostřice černá (Carex nigra), ostřice ježatá (Carex echinata), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), v mechovém patře dominují rašeliníky (Sphagnum palustre, Sphagnum russowii, Sphagnum magellanicum). Výskyt kvalitních přechodových rašelinišť a slatinišť je soustředěn kolem lokality Rašeliniště u Nadlesí. Ze vzácnějších druhů zde rostou prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), kosatec sibiřský (Iris sibirica), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kruštík bahenní (Epipactis palustris), bradáček vejčitý (Listera ovata), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe). Běžně se vyskytují zábělník bahenní (Potentilla palustris), ostřice zobánkata (Carex rostrata), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris). Součástí rašeliniště jsou i zrašelinělé rybníčky s vyvinutou makrofytní vegetací oligotrofních jezírek a tůní s bublinatkou menší (Utricularia minor) v porostech rašeliníků (Sphagnum fallax). Mokřadní biotopy doplňují vlhké pcháčové louky s tendencí k rašelinění. Kolem nevýrazné kóty uprostřed lesních porostů se nachází boreokontinentální bory s vřesovcem pleťovým (Erica carnea). Vegetace v kaskádě oligotrofních rybníčků je tvořena pestrou mozaikou mokřadních biotopů. Jsou jimi rákosiny eutrofních stojatých vod, vegetace vysokých ostřic a při bahnitých březích eutrofní vegetace bahnitých substrátů. Litorální polohy jsou často zarostlé přechodovými rašeliništi s masovým výskytem rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), zábělníku bahenního (Potentilla palustris). Ve svažitém terénu pod kaskádou rybníčků a v okolí Nadlesí převládají mezofilní ovsíkové louky průměrné kvality. Tento biotop je na místech s mělkou půdou doplněn acidofilními trávníky mělkých půd. V nich se vyskytuje smolnička obecná (Viscaria vulgaris), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), pavinec horský (Jasione montana), čičorka pestrá (Coronilla varia) a janovec metlatý (Cytisus scoparius). Na svazích údolí, v blízkosti Nadlesí, se uplatňují plošně rozsáhlé méně kvalitní suťové lesy. Stromové patro tvoří javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm drsný (Ulmus glabra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V bylinném patře se uplatňuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum) a bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). Jedná se většinou o sekundární porosty na dávných zbořeništích v prudkých svazích. Ve východní části přírodního komplexu se nachází výrazný Kozí vrch (620 m n. m.). Pod vrcholem na severním svahu najdeme květnatou bučina s lilií zlatohlavou (Lilium martagon). Na ní navazuje na terasovitých svazích acidofilní bučina s javorem klenem (Acer pseudoplatanus), někdy je přimíšena líska obecná (Corylus avellana). V kaskádě rybníků u Nadlesí se vyskytuje rak říční (Astacus astacus) a škeble rybničná (Anodonta cygnea).  

Kvalita a význam:

Význam přírodního komplexu spočívá zejména v soustředěném výskytu podmáčených a rašelinných lesů, olšin a přechodových rašelinišť kolem Rašeliniště u Nadlesí. Tato zachovalá lokalita je v rámci severní části Slavkovského lesa a navazujících částí Sokolovské pánve ojedinělá. Vysokou druhovou diverzitou patří k významným lokalitám v rámci regionu. Zachovalá kaskáda oligotrofních rybníčků a navazující mokřadní vegetace doplňuje množství biotopů lokality. Odlišná lučně-lesní východní část území je významná výskytem druhově bohatých trávníků s častou prhou arnikou (Arnica montana) a zbytků kvalitnějších lesních porostů.  

Zranitelnost:

Přestože nejsou v současné době na lokalitě provozovány činnosti, které by území výrazně ohrožovaly, potenciální hrozbou je nežádoucí zásah do vodního režimu podmáčených a rašelinných stanovišť. Kaskáda rybníčků i další vodní plochy se postupně zazemňují, jejich obnova musí být šetrná a provedená vhodným způsobem. Řada lučních biotopů není kosena, což způsobuje druhové ochuzování a zarůstání dřevinami.  

Management:

Ponechání v současném stavu, u lučních porostů zajistit kosení, u vodních biotopů je nutno v delších časových intervalech provádět redukci organického sedimentu.
V nádržích zajistit rybí obsádku vhodného druhového a velikostního složení (drobné kaprovité ryby), případné snižování hladiny provádět s ohledem na výskyt permanentní fauny.  

Možné střety zájmu:

Odvodňování pozemků.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 111.2594
Z toho prioritních naturových biotopů: 6.867.6394
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.6659.702
Z toho ostatních přírodních biotopů: 23.7226.3981
Z toho X biotopů: 15.6417.4074
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.35120.31C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.35120.31C/B/-
3160Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.69150.62B/B/CAno
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní0.69150.62B/B/C
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.05160.04C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.05160.04C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.30713.87B/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada4.30713.87B/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 16.484814.81C/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky16.484814.81C/B/C
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 6.63645.96B/A/CAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.24980.22B/B/-
R2.3 Přechodová rašeliniště6.38665.74B/A/C
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.26992.04C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny2.26992.04C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.54023.18C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny3.54023.18C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.62090.55D/C/-Ne
L4 Suťové lesy0.62090.55D/C/-
91D0Rašelinný les 5.47764.92C/B/CAno
L10.2 Rašelinné brusnicové bory2.97982.67C/B/C
L9.2A Rašelinné smrčiny2.49782.24B/A/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.48931.33C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.48931.33C/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 25.420922.84C/B/CAno
L9.2B Podmáčené smrčiny25.420922.84C/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.95683.55C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy7.72056.93A/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků5.25834.72C/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.09830.08B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.37460.33B/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.05320.04C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.41560.37C/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.00200.00C/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.76640.68C/A
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.00300.00C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky5.94425.34C/C
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.12950.11C/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd1.67571.50B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.55030.49
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.90571.71
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami7.58386.81
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.50250.45
X12 Nálety pionýrských dřevin6.26765.63
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.59750.53
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Hrušková, Nadlesí, Třídomí  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.