Homepage

CZ0323478 - Třebýcinka u Bezděkova

Rozloha: 0.6908 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°20'0'' v.d., 49°28'45'' s.š.
Nadmořská výška: 413 - 422 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Pozemky severně od potoka Třebýcinka, jižně od obce Bezděkov, asi 5 km východně od Švihova.  

Ekotop:

Geologie: Okolí potoka Třebýcinka je tvořené fluviálními a deluviofluviálními písčitohlinitými sedimenty, širší okolí má za podloží proterozoické horniny (břidlice, pararuly).
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňské pahorkatiny, celek Švihovská vrchovina, podcelek Radyňská vrchovina, okrsek Kamýcká vrchovina.
Reliéf: Mírně skloněný svah k jihu, zakončený hluboce zaříznutým umělým korytem potoka.
Pedologie: Původně fluviální půdy, sloužící jako orná půda, částečně již ponechané ladem, v jihozápadní části již v pokročilém stadiu sukcese.
Krajinná charakteristika: Údolní niva potoka Třebýcinka s přilehlými, mírně sklonitými svahy.  

Biota:

Mimo ornou půdu (pěstováno obilí či slunečnice) jsou ladem ponechané pozemky zarůstající především metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa) a pcháčem bahenním (Cirsium palustre) a dalšími ruderálními druhy rostlin. V některých částech je dominující sítina rozkladitá a skřípina lesní. Z dřevin se vyskytuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) (jednořadý břehový porost okolo potoka), bez černý (Sambucus nigra) a vrba křehká (Salix fragilis) a vrba jíva (Salix caprea), které kromě doplnění břehového porostu rostou i v ladem ležící části lokality, především nad prosakující meliorační sítí. Ojediněle se vyskytuje zevar (Sparganium sp.) a orobinec (Typha latifolia).  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších lokalit kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v Čechách s počty dospělých žab okolo 200 ex., z nichž se přibližně třetina ve vlhkých letech vyskytuje západně od navržené lokality.  

Zranitelnost:

V nedávné minulosti došlo k rozorání podmáčených luk okolo potoka. Na druhou stranu těmito zásahy vznikly koleje od techniky, v nichž dochází k reprodukci kuňky žlutobřiché. Kromě zásahů, směřujících k dalšímu odvodnění lokality, je největším nebezpečím pro druh použití chemických látek, především pesticidů.  

Management:

Vyhloubení mělkých depresí v částech lokality ponechané ladem, jejichž hloubka by měla zabezpečit i částečné sycení spodní vodou. Velmi významné z hlediska ekologické stability území by bylo zpětné zamokření lokality otevřením meliorační sítě a zvýšením hladiny spodní vody v části lokality ležící ladem a revitalizace potoka Třebýcinka, rovněž se současným zvýšením hladiny nad současnou úroveň. Dalším navrženým opatřením je vyjmutí části orné půdy o ploše cca 30 x 50 m s největším zamokřením z běžného hospodaření a vyloučení použití hnojiv a chemických látek v této části. Na této ploše je nutno v pravidelných časových intervalech dle postupující sukcese provádět obnovu mělkých kaluží např. kontrolovanými pojezdy těžké zemědělské techniky ve vhodném období roku.  

Možné střety zájmu:

Zemědělské hospodaření na částech, které jsou již delší dobu ponechány ladem a v nejvíce zamokřené části v jižní části území.
Použití chemických látek, především pesticidů. Použití hnojiv, které způsobují eutrofizaci vodního prostředí. Údržba regulovaných částí potoka Třebýcinka a melioračních zařízení.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.6908
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.850.0059
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.00590.85D/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřicháP
Bombina variegataCBCA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Třebýcina  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.