Homepage

CZ0323170 - Zlatý potok

Rozloha: 1.8703 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°24'16'' v.d., 49°31'1'' s.š.
Nadmořská výška: 427 - 519 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Pravostranný přítok Úhlavy v délce asi 3 km, tekoucí přibližně severozápadním směrem, od pramene do obce Horšice, 5-10 km JV od Přeštic, cca 26 km J od Plzně.  

Ekotop:

Geologie: Vlastní tok je tvořen fluviálními a deluviofluviálními slabě metamorfovanými písčitohlinitými sedimenty proterozoika s vložkami buližníků.
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňská pahorkatina, celek Švihovská vrchovina, podcelek Radyňská vrchovina, okrsek Kamýcká vrchovina.
Reliéf: Tok s přírodním meandrujícím korytem, s tůněmi a proudivými úseky, balvanitým dnem; do koryta zasahují kořenové systémy stromů poskytující rovněž množství úkrytů pro vodní živočichy.
Pedologie: Ve vlastním korytu toku se vytváří půdy na říčních náplavech.
Krajinná charakteristika: Poměrně výrazná údolnice v zemědělské krajině s jednotlivými sídly a roztroušenými lesíky, v pramenné oblasti se nachází souvislejší lesní komplex.  

Biota:

Bezprostřední i širší okolí potoka tvoří většinou lesní porosty, z části se jedná o smrkovou monokulturu, z části o porosty lužního charakteru.  

Kvalita a význam:

Stabilizovaná a početná populace raka kamenáče (Austropotamobius torrentium); zjištěná věková struktura nasvědčuje, že zde dochází k pravidelné a úspěšné reprodukci. Pokud nedojde k negativním zásahům do biotopu, lze předpokládat její další existenci a prosperitu.  

Zranitelnost:

Regulace toku nebo jeho znečištění.  

Management:

Zachovat současný charakter biotopu a jeho okolí.  

Možné střety zájmu:

Úpravy toku včetně příčných staveb (mostky), chov ryb v toku či nádržích v povodí toku, splachy jemných frakcí ze zemědělských půd, použití chemických prostředků a hnojiv v okolí toku.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.8703
Z toho prioritních naturových biotopů: 7.910.148
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.490.1028
Z toho ostatních přírodních biotopů: 35.490.6638
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.10285.49D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.10285.49D/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.1487.91B/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.14807.91B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.663835.49C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rak kamenáčP
Austropotamobius torrentiumBACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Horšice, Týniště u Horšic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.