Homepage

CZ0323167 - Rokycany - vojenské cvičiště

Rozloha: 66.2522 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°34'50'' v.d., 49°43'18'' s.š.
Nadmořská výška: 373 - 417 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Prostor mezi jižním okrajem Rokycan a lesem ve vzdálenosti asi 2 km, ohraničený v západní části Rakovským potokem a při východní hranici ornou půdou.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří kvartérní sedimenty (hlíny, písky, jíly).
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňská pahorkatina, celek Švihovská vrchovina, podcelek Rokycanská pahorkatina, okrsek Rokycanská kotlina.
Reliéf: Velmi mírně skloněný terén k severu, bez větších terénních nerovností, s množstvím drobných depresí po činnosti armády (zákopy pro techniku) či naopak deponií zeminy. Bývalé vlhké louky na jílovitém podkladu byly při využití jako vojenské cvičiště značně pozměněny, především z hlediska mikroreliéfu. Při hloubení zákopů pro techniku došlo k vytvoření několika desítek menších i větších tůní, bohatě osídlených faunou i flórou. Na výkopcích a urovnaném povrchu došlo k potlačení sukcese a rozvoji různých typů vegetace. V území došlo rovněž k výstavbě vojenských objektů, z nichž dosud slouží pouze několik včetně požární nádrže v sz. části území.
Pedologie: Částečná přeměna svrchního půdního horizontu vlivem lidské činnosti, převažují zeminy s vysokým obsahem jílu.
Krajinná charakteristika: Bezlesí v pokročilém stadiu sukcese, ležící mezi okresním městem a lesním komplexem na vrchu Čilina, ze západní strany ohraničeno potokem a silnicí II. třídy.  

Biota:

Severní polovina plochy je tvořena z větší části dlouhodobě neobhospodařovanými vlhkými loukami s výskytem kosatce sibiřského a zapojeným travním porostem. V této části je poměrně pomalá sukcese - zarůstání křovitými vrbami. V severním cípu území je poměrně čerstvě narušená plocha s mnoha periodickými loužemi, bohatě osídlenými především kuňkou žlutobřichou (Bombina variegata). Nádrž při vnější hranici lokality o ploše cca 30 x 50 m slouží chovu ryb a vyskytuje se zde z obojživelníků pouze ropucha obecná (Bufo bufo). V jižní polovině území je množství tůní, z nichž většina je do značné míry zazemněna, rovněž sukcese pokračuje poměrně rychle, dochází k zarůstání křovinami i stromy (borovice, osika, jíva, bříza). Mezi plochami s narušeným povrchem se vyskytují fragmenty vlhkých luk s původní vegetací a zapojeným drnem. V této jižní části se nachází větší množství druhů obojživelníků. Kromě kuňky žlutobřiché a dříve čolka velkého (recentní výskyt neprokázán) se poměrně hojně vyskytuje skokan štíhlý (Rana dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo), čolek obecný (Triturus vulgaris) a rovněž užovka obojková (Natrix natrix). Z ptáků bylo zjištěno hnízdění ťuhýka obecného (Lanius collurio).
Kromě živočichů je v lokalitě zaznamenán bohatý výskyt kosatce sibiřského (Iris sibirica), upolínu nejvyššího (Trollius altissimus), žluťuchy lesklé (Thalictrum lucidum), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) aj.
V potoce, tvořícím západní hranici lokality žije významná populace raka kamenáče (Austropotamobius torrentium).
V lokalitě bylo zaznamenáno poslední úspěšné hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) v okrese Rokycany.  

Kvalita a význam:

Jedna z nejbohatších lokalit z hlediska obojživelníků ve východní části Plzeňského kraje, pro svou velikost umožňující při vhodném managementu jejich trvalou existenci. Především výskyt kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) je v některých letech masivní (stovky ex.).  

Zranitelnost:

V současné době je celá lokalita ve vlastnictví státu, při převodu na jiný subjekt hrozí hospodářské využití (průmyslová zóna). V jz. okraji již došlo k nelegální skládce zeminy o ploše několika ha. Dalším nezanedbatelným ohrožení je vliv sukcese, při současném tempu hrozí zánik nejbohatších částí lokality do deseti až dvaceti let. V průběhu uplynulých desetiletí došlo k zavezení částí lokality odpadem, mnohdy i nebezpečným, v současnosti dochází k ukládání odpadu pouze pomístně, především komunální povahy, včetně vraků aut. V severní části se napříč územím bude stavět komunikace 2. třídy.  

Management:

Zpomalení průběhu sukcese obnovením tůní, narušením povrchu, odstraněním části dřevin. Dále likvidace černých skládek (včetně inertního materiálu) a zabránění vstupu podnikatelských aktivit. V hraničním Rakovském potoce je vhodné provést opatření pro posílení populace raka kamenáče např. tvorbou tůněk pomocí vložených kamenů. Vhodné využití území je vyčlenění jako rekreační oblast pro obyvatele města Rokycany a využití pro zkušební či předváděcí jízdy historických vojenských vozidel z nedalekého muzea.  

Možné střety zájmu:

Průmyslové využití areálu na základě levně získaných pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví města či soukromých subjektů. Obnova regulované části Rakovského potoka.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 66.2522
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.751.1639
Z toho neprioritních naturových biotopů: 23.4815.5572
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.244.1362
Z toho X biotopů: 9.666.4004
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.0060.00B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.00600.00B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)14.022521.16C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky14.022521.16C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.52272.29C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.52272.29C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.0060.00A/A/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.00600.00A/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.16391.75B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.16391.75B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny2.31363.49B/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.08970.13C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.61040.92C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.08361.63C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.03890.05C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla4.65197.02
X12 Nálety pionýrských dřevin1.74852.63
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřicháP
Bombina variegataCBCA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Kamenný Újezd u Rokycan, Rokycany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.