Homepage

CZ0323166 - Radbuza - Nový Dvůr - Pila

Rozloha: 11.1974 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°39'56'' v.d., 49°33'15'' s.š.
Nadmořská výška: 476 - 550 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Horní tok řeky Radbuzy v Českém lese, tekoucí přibližně od jihu k severu. Jde o část toku začínající pod obcí Rybník, směrem po proudu až po soutok s Huťským potokem 0,5 km jižně od obce Smolov, cca 5 km jz. od Bělé nad Radbuzou.  

Ekotop:

Geologie: Vlastní tok je tvořen fluviálními a deluviofluviálními hlinitopísčitými sedimenty, z hornin podloží se vyskytují kromě rašelin i proterozoické pararuly domažlického krystalinika.
Geomorfologie: Šumavská soustava, Českoleská oblast, celek Český les, podcelek Čerchovský les, okrsek Ostrovská vrchovina.
Reliéf: Potok pstruhového pásma s přírodním korytem, písčitým dnem s roztroušenými většími kameny v širší nivě, nadm. výška 525 m.
Pedologie: V okolí toku se vyskytují převážně gleje, přechodové rašeliny a kyselé hlíny, vlastní tok vytváří čtvrtohorní sedimenty.
Krajinná charakteristika: Širší údolní niva v podhůří hřebene Českého lesa, s minimálním osídlením. Tok protéká v horní části otevřenou krajinou, v dolní lesními porosty.  

Biota:

Bezprostřední okolí toku tvoří olšové porosty, širší okolí toku tvoří smíšený les.  

Kvalita a význam:

Lokalita je jednou ze dvou dosud známých lokalit s výskytem raka kamenáče v povodí Radbuzy, jedná se v současnosti o nejzápadněji položenou lokalitu s výskytem tohoto druhu u nás, která je od souvislejšího areálu výskytu značně vzdálena a izolována.  

Zranitelnost:

Zejména jsou nevhodné zásahy do biotopu (zamezit možnému znečištění vody či mechanickým zásahům do koryta toku).  

Management:

Zachovat současný charakter biotopu a jeho okolí, případná revitalizace upravených úseků do přírodě bližšího stavu (luční úseky).  

Možné střety zájmu:

Úpravy toků, výsadba ryb, splachy hnojiv, chemických látek či jemnozrnných materiálů do toku, znečištění vody z obce Rybník.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 11.1974
Z toho prioritních naturových biotopů: 21.522.4097
Z toho neprioritních naturových biotopů: 14.151.5852
Z toho ostatních přírodních biotopů: 54.876.1445
Z toho X biotopů: 7.930.8881
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.03270.29A/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.03270.29A/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.9998.92C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.99908.92C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.18021.60B/A/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.18021.60B/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.37333.33D/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.37333.33D/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.409721.52B/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.409721.52B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.27822.48A/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.06290.56C/B
L1 Mokřadní olšiny0.18661.66B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy4.571040.82C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.78206.98B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.00650.05B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.25612.28C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.00120.01A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.04310.38
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00450.04
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.73016.52
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.05560.49
X12 Nálety pionýrských dřevin0.05430.48
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.00050.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rak kamenáčP
Austropotamobius torrentiumCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Mostek u Rybníku, Novosedly u Rybníku, Smolov, Velký Horšín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.