Homepage

CZ0323161 - Přešínský potok

Rozloha: 1.3296 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°36'10'' v.d., 49°33'27'' s.š.
Nadmořská výška: 396 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přešínský potok je pravostranný přítok Úslavy, cca 27 km jjv. od Plzně, 3,5 km jv. od Blovic.  

Ekotop:

Geologie: Vlastní tok je tvořen fluviálními a deluviofluviálními hlinitopísčitými usazeninami, jako podloží se uplatňují proterozoické břidlice a droby s vložkami buližníků.
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňská pahorkatina, celek Švihovská vrchovina, podcelek Radyňská vrchovina, okrsek Blovická pahorkatina.
Reliéf: 2,5 km dlouhý úsek potoka od obce Louňová po soutok s Úslavou; potok s přírodním, místy meandrujícím korytem, kamenitým až balvanitým dnem; do koryta zasahují kořenové systémy stromů, poskytující rovněž množství úkrytů pro vodní živočichy; výška 460-400 m n. m.
Pedologie: Půdy na říčních náplavech.
Krajinná charakteristika: Mírně zvlněná zemědělská krajina s hustším osídlením a výraznou údolnicí toku.  

Biota:

Bezprostřední okolí toku tvoří porosty vrb a olší; širší okolí toku tvoří zpočátku olšina a les, většinou pak kosené louky.  

Kvalita a význam:

Stabilizovaná populace raka kamenáče; zjištěná věková struktura nasvědčuje, že zde dochází k pravidelné a úspěšné reprodukci. Pokud nedojde k negativním zásahům do biotopu, lze předpokládat její další existenci a prosperitu.  

Zranitelnost:

Nevhodné zásahy do biotopu, především úpravy koryta toku, případně znečištění vody.  

Management:

Zachovat současný charakter biotopu a jeho okolí, nevhodně upravené úseky revitalizovat, pokud nebude možné je upravit k trvalému osídlení rakem kamenáčem, alespoň odstranit případné migrační bariér.  

Možné střety zájmu:

Úpravy toku při tzv. protipovodňové ochraně či zřizování a opravy příčných a podélných objektů v toku (prahy, mosty, opevnění).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.3296
Z toho prioritních naturových biotopů: 23.410.3113
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.330.0044
Z toho ostatních přírodních biotopů: 73.710.9801
Z toho X biotopů: 1.480.0197
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00440.33C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00440.33C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.311323.41B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.311323.41B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00220.16B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.704652.99C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.273320.55B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.01971.48
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rak kamenáčP
Austropotamobius torrentiumCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Louňová, Žďár u Blovic, Ždírec u Blovic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.